Centrum voor Ontwikkeling

In het domein Kind en Educatie werken verschillende professionals met leerlingen en kinderen voor een optimale ontwikkeling. De effectiviteit van dit proces wordt grotendeels bepaald door de kwaliteit van de individuele professionals en de samenwerking binnen het interprofessionele team. De context van het werkveld en de omgeving is enerverend en onvoorspelbaar. In het onderwijs, kinderopvang, sociaal werk en jeugdzorg werken vraagt passie, doorzettingsvermogen en lef om keuzes te maken. Het is belangrijk om te leren op de werkplek. Zo nu en dan heb je een ander perspectief nodig om je te kunnen ontwikkelen in deze bruisende context (boundary crossing). KPZ stimuleert professionals om de samenwerking te versterken tot een professionele leergemeenschap, waarbij men begrip en inzicht heeft voor elkaars identiteiten en praktijken.

KPZ leidt studenten op tot startende leraren (Young Professionals) op bachelorsniveau. Vervolgens biedt zij individuele leraren, professionals en (school)teams post-bachelor trajecten aan om zich te versterken in hun beroepskwaliteit. Bij het Centrum voor Ontwikkeling van KPZ kunnen pedagogisch professionals, leraren en leidinggevenden allerlei activiteiten vinden die uitnodigen tot leven lang leren. KPZ biedt professionals een breed nascholingsaanbod.

Voor verschillende fasen in de loopbaanontwikkeling zijn er activiteiten te vinden die uitdagen tot verder leren in een (vak)specialisatie of groeien in een andere rol of taak binnen het team. Met het doel de ontwikkeling van leerlingen en kinderen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. KPZ wil met haar aanbod het onderwijs sterker maken zodat kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen.

Visie op professionalisering

KPZ vindt het van belang dat in individuele en schoolontwikkelingstrajecten geïnvesteerd wordt en in de samenwerking tussen leraren en de team- en leiderschapsontwikkeling. Dit doet zij door de leeropbrengsten in te bedden in het collectieve leerproces en te werken aan een leercultuur in de school of het netwerk. Zij verbindt het formeel leren van het geregistreerde (leraren- en of schoolleidersregister) aanbod van trainingen, post-hbo en masters met het informeel leren via werkplekleren of een leergemeenschap. De leeromgeving van de school wordt versterkt, waardoor de professionalisering effectiever bijdraagt aan de vitaliteit en de wendbaarheid van de schoolorganisatie.

In haar aanbod werkt KPZ met vaste ontwerpcriteria.

 • Je werkt met actuele (internationale) theorieën
 • Je krijgt een ander of nieuw perspectief aangeboden
 • Er is een koppeling tussen theorie en praktijk
 • Het aangebodene is toepasbaarheid in de praktijk
 • De docent/trainer/procesbegeleider kent de praktijk
 • Deelname aan een leerteam is een vast onderdeel
 • Je doet onderzoek in de eigen praktijk
 • Je vergroot jouw eigenaarschap
 • Je hebt en ervaart plezier in leren en samen creëren
 • Je ontmoet een hoog gekwalificeerd en gevarieerd docententeam

Maatwerk

Als specialist in leren leren weet KPZ wat er in het domein Kind en Educatie speelt en begrijpt wat professionals nodig hebben om hun deskundigheid te vergroten.

Het team maatwerk luistert naar de klant en is in staat om professionaliseringsactiviteiten samen met de klant te ontwerpen en te organiseren. Het leren van de professional wordt dichtbij de werkplek georganiseerd. KPZ zet in op duurzame ontwikkeling. Bestaande opleidingen kunnen als een incompany traject plaatsvinden. KPZ ziet een professionaliseringsvraag als een ontwerpvraagstuk:

 • Wat heeft het schoolteam nodig in de toekomst? Wat vraagt de context van het
  team?
 • Hoe leert het schoolteam? Wat is hunleercultuur?
 • Welke inhoudelijke ontwikkeling is van belang? Welke individuele ontwikkeling heeft de pedagogische professional, leraar of leidinggevende nodig?

 

Als vakdeskundige, trainer of procesbegeleider stuurt KPZ aan op het realiseren van professionele ruimte voor experiment en improvisatie. Het inzetten of (verder) ontwikkelen van reflectie, onderzoek, dialoog en leiderschap is daarbij het uitgangspunt. Men leert elkaar vertrouwen, rekent op elkaars vakmanschap en durft van fouten te leren.

Samen met schoolbesturen en andere partners creëert KPZ een rijke leeromgeving voor professionals zodat zij kunnen groeien in hun professionele identiteit en hun meesterschap.

Zie ook:

Vakspecialisaties

Wanneer je je binnen een vakgebied of leeftijdsgroep wilt verdiepen of kennis wilt maken met een nieuw onderwerp is een post-hbo-opleiding mogelijk iets voor jou. KPZ heeft in haar aanbod een aantal praktijkgerichte post-hbo-opleidingen voor werkende professionals. Je volgt de opleiding naast een baan in het onderwijs.

De post-hbo-opleidingen bestaan uit een aantal inhoudelijke modules. Voorafgaand aan de opleiding vindt een intakegesprek plaats. Op basis van dit gesprek worden keuzes gemaakt voor verplichte en keuze modules.

Je kiest modules die passen bij de eigen behoeften of het schoolprofiel. Voor het  volgen van een module krijg je een bewijs van deelname. Gedurende een periode, minimaal een jaar, maximaal vijf jaar, volg je verschillende modules. Elke afzonderlijke module bestaat uit vier bijeenkomsten rondom een thema met praktijkopdrachten en een voortgangsassessment. Elke module kent een aantal studiebelastingsuren. Bij het behalen van 320 SBU kan je opgaan voor een eindassessment.

Het eindassessment bestaat uit een presentatie met een eindgesprek of een schoolbezoek waarin een lesbezoek en gesprekken met collega’s gevoerd worden. Ook lever je je portfolio met een ontwikkelplan van de school in. In dit document valt te lezen hoe je je ontwikkeld hebt en welke stappen er op school gezet zijn. Zodra dit met een voldoende afgesloten wordt, krijg je een post-hbo-diploma ter waarde van 350 SBU.

Netwerken begeleiden binnen jouw stichting
In een netwerk komen vakspecialisten samen om beleid rondom een aandachtsgebied op stichtingsniveau verder te ontwikkelen. Zij weten wat de individuele scholen binnen de stichting nodig hebben op dit aandachtsgebied en organiseren netwerkbijeenkomsten om van en met elkaar te leren.
Je kunt bijvoorbeeld deelnemen aan:


AANBOD 2019-2020

Vakspecialisatie opleidingen

 

Lerarenregister
Alle post-hbo-opleidingen zijn geregistreerd bij het Centrum voor Post-Initiële Opleidingen Nederland en leveren diploma’s voor het lerarenregister.

 

Ad Vakspecialisaties

Innoveren

Het onderwijs is voortdurend in beweging. De veranderende maatschappij vraagt innovaties in het onderwijs, zodat leerlingen leren hun leven vorm te geven in een veranderende samenleving. KPZ biedt talentvolle leraren en schoolleiders de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot specialist op het gebied van leren en innoveren in post-hbo-opleidingen en professionele masters.

Professionele masters zorgen ervoor dat professionals beter om kunnen gaan met de steeds complexere vraagstukken waar ze mee te maken krijgen in hun (toekomstige) beroepen, rollen, werkcontexten, organisaties en netwerken; vraagstukken die om een interdisciplinaire aanpak en oplossingen vragen. De professionele master voorziet in een groeiende behoefte hierin. Na het volgen van een professionele masteropleiding hebben deelnemers een stevigere theoretische en onderzoeksmatige basis en zijn ze beter in staat over de grenzen van het eigen vakgebied heen te
kijken (Vereniging Hogescholen, 2016).

Opleidingen:

Persoonlijk meesterschap

Werken in een schoolorganisatie plaatst  professionals soms voor lastige situaties. Het komt vaak voor dat professionals de moeilijke omstandigheden die zij ondervinden in hun werk buiten zichzelf adresseren. Echter door het ontwikkelen van persoonlijk meesterschap verander jezelf en daarmee jouw groep, jouw omgeving en wellicht de samenleving. Je leert een persoonlijk beeld van jouw toekomst, je dromen en ambities te ontwikkelen in een helder beeld van de werkelijkheid. Daarnaast leer je keuzes te maken op basis van een professionele attitude die gericht op het belang van de leerlingen en hun leren en ontwikkeling.

Coaching-on-the-job
Coaching-on-the-job is een intensieve vorm van begeleiding in de praktijk, die je helpt om pedagogische en didactische vaardigheden verder te ontwikkelen. Afhankelijk van een persoonlijke begeleidingsvraag ontwerpen de coach en leraar samen een individueel coachtraject op maat. De coach observeert op basis van kijken leervragen m.b.t. jouw functioneren en de dynamiek binnen de werkkring. Met feedback maakt de coach je bewust van ineffectief gedrag en valkuilen. Samen zoeken jullie naar mogelijkheden om je eigen kracht in te zetten voor verbeterpunten. ‘Coaching on the job’ is samen met IRIS Connect een zeer effectief middel gebleken  om individuele vaardigheden en handelen in de praktijk duurzaam te verbeteren.

Professionele leergemeenschap begeleiden in jouw school
Professionals in een schoolorganisatie willen continue samen werken, onderzoeken en de dagelijkse praktijk verbeteren om zo het onderwijs voor kinderen te verbeteren. Zij reflecteren op hun eigen opvattingen over goed onderwijs, zoeken naar betere aanpakken en gaan na hoe hun aanpak de leerlingen beïnvloedt. Zij gebruiken hierbij onderwijskundig onderzoek en goede praktijkvoorbeelden van collega’s en andere organisaties. Zij bezoeken elkaars praktijk en geven elkaar feedback. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het leren van leerlingen op school.

In de professionele leergemeenschap (PLG) op KPZ leer je hoe je een PLG kunt starten in de eigen school en hoe je deze kunt begeleiden op een aandachtsgebied.

Leiderschap

Door maatschappelijk trends als groei van integrale kindcentra, een toenemende schaarste aan professionals en de vraag naar nieuwe schoolleiders in het onderwijs heeft KPZ in haar professionaliseringsactiviteiten ook aandacht voor de leidinggevende. Dit doet zij al vele jaren in een samenwerkingsverband met onder andere Fontys Hogeschool Kind en Educatie.

KPZ ziet als kern van leiderschap dat invloed uitgeoefend kan worden op het gedrag van anderen en op de processen in de organisatie. Zij zet in de op de ontwikkeling van:

 • inspirerend leiderschap, vanuit een heldere visie medewerkers motiveren en inspireren;
 • effectief leiderschap, stelt medewerkers in staat om doelen te bereiken en complexe veranderprocessen te begeleiden;
 • verbindend leiderschap, gericht op samenwerking en vertrouwen in de eigen
  kracht van mensen.

 

Alle leiderschapsopleidingen zijn gebaseerd op de competenties van het Schoolleidersregister Primair Onderwijs. Vanuit deze basiscompetenties heeft KPZ opleidingen doorontwikkeld voor leidinggevenden in het onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg en sociaal werk.

De leiderschapsopleidingen zijn gericht op leiding en richting geven aan teams in een veranderende omgeving, (inter)professioneel werken en organisatieontwikkeling binnen het domein Kind en Educatie. De opleidingen zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met het regionale werkveld en adviesraden vanuit actuele en toekomstige leiderschapsvragen en gericht op de ontwikkeling van kinderen van 0 – 14 jaar.

AANBOD LEIDERSCHAPSOPLEIDINGEN
2019/2020

Team Centrum voor Ontwikkeling


Van links naar rechts: Valerie Reiter, Maaike Verschuren, Marike Klappe, Jorien van Heerde, Daphne Duijvestijn, Belinda Terlouw, Heleen Pool, Ilse Halfwerk, Martine de Jong, Vivian Tevreden, Wenckje Jongstra, Herma Slendebroek, Hanneke Drost
Niet op de foto: Anne Looijenga, Thérèse Schellekens, Ans Wijnen, Marieke Pillen, Marijke Bertu en Chantal Cheval