Specialist Jonge Kind

Tijdens de peuter- en kleuterjaren zien we het jonge kind, als hij op de juiste wijze wordt gestimuleerd, met sprongen vooruit gaan in zijn ontwikkeling. Onderzoek van De Haan en Leseman (2011) laat echter de noodzaak zien van leidsters en leraren die op de hoogte zijn van de specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind, zodat deze ontwikkeling ook daadwerkelijk tot stand komt.

Icon inhoud Inhoud

Het kind in de peuter- en kleuterfase ontwikkelt zich op een geheel eigen manier. Het spel neemt hierbij een belangrijke plaats in. In het spel komen alle ontwikkelingslijnen samen. Er worden geen vakken gegeven, maar pedagogisch medewerkers/ leraren hebben de ontwikkelingslijnen van alle ontwikkelingsgebieden goed in het hoofd, zodat zij een rijke leeromgeving kunnen creëren. Vaardigheden, zoals bijvoorbeeld werken in kleine kringen en uitlokken van interacties, zijn hierbij noodzakelijk. Tijdens de opleiding worden deze vaardigheden planmatig en in relatie met de praktijk uitgewerkt.

Het opzetten van een lerend netwerk binnen de voorschool, peuterspeelzaal en/of het (onderbouw)team maakt eveneens deel uit van de opleiding. Samen werken en samen leren is de basis van goed onderwijs. Van de student vereist dit een onderzoekende houding, een open mindset en het op zich kunnen nemen van verschillende professionele rollen (kartrekker, netwerker, organisator, onderzoeker, collega, etc.).

De opleiding is praktijkgericht met een gefundeerde theoretische onderbouwing. Er is sprake van zogenaamd T-shaped learning: naast kennis maken vaardigheden en tools als samenwerken, met elkaar het debat aangaan, delegeren, de dialoog aangaan naar wat de ander bijvoorbeeld drijft, etc. onderdeel uit van de opleiding. Hierbij vindt voortdurend zelfreflectie plaats. Van de studenten wordt verwacht dat zij werken vanuit eigen leervragen. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met eigen casuïstiek van de studenten.

Icon programma Programma

Het uitgangspunt van de opleiding is om een breed pallet aan kennis te bieden waarbij studenten van en met elkaar leren. De doelstellingen van de post-hbo-opleiding Specialist Jonge Kind zijn gebaseerd op het competentieprofiel jonge kind (Docentennetwerk Specialisten Jonge kind, 2008) en het Utrechts kwaliteitskader voor educatie van het jonge kind (2012).

De doelstellingen worden uitgewerkt in de volgende onderwerpen:

 • Visies op onderwijs aan het jonge kind;
 • Observatie en signaleringssystemen en -technieken in relatie tot de leerlijnen;
 • De specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind;
 • Leraarvaardigheden die nodig zijn bij de ontwikkeling van het jonge kind;
 • Passend onderwijs (opbrengstgericht werken, groepsoverzichten en –plannen;
 • In relatie tot de pedagogisch didactische benadering van het jonge kind).

 

Werken in leerteams maakt deel uit van de opleiding. Daarnaast kiest elk leerteam een van de volgende thema’s voor onderzoek en verdieping:

 • Sociale media en kleuters;
 • Creativiteit / muziek;
 • Bewegingsactiviteiten / sensomotorische ontwikkeling;
 • Wereldoriëntatie;
 • Ouderbetrokkenheid;
 • Wetenschap en techniek.

 

De uitkomsten van de onderzoeken worden geïntegreerd in het totaalaanbod op het gebied van taal en rekenen. Kennisoverdracht vindt plaats doordat de leerteams de eindresultaten van het onderzoek/de verdieping aan elkaar presenteren.

Opbrengst
Je bent in staat een beargumenteerd onderwijsaanbod voor het jonge kind te ontwikkelen en vorm te geven in de praktijk. Je doet dit vanuit een onderbouwde visie op de ontwikkeling van het jonge kind. Je kent de leerlijnen en weet hoe de ontwikkelingen van het jonge kind te observeren en te registreren in het leerlingvolgsysteem van de school. Op grond van de signalering ben je in staat om invulling te geven aan een beredeneerd aanbod, met oog voor de eigen pedagogisch-didactische aanpak van het jonge kind. Door het opzetten van een lerend netwerk leer je hoe je binnen je team kennisoverdracht kunt realiseren.

Docent
Marijke Bertu

Icon studiebelasting Studie­belasting

De totale studiebelasting is 350 uur (inclusief vijftien bijeenkomsten, zelfstudie, portfolio en praktijkopdrachten).

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

De opleiding is geschikt voor leraren van de groepen 1 en 2 en pedagogisch medewerkers met een relevante hbo-opleiding.

Toelatingseisen
Relevante hbo-opleiding (niveau 6)

Icon kosten Kosten

De kosten voor schooljaar 2020-2021 bedragen € 2.760,- exclusief studiemateriaal.

Icon planning Planning

De opleiding start bij vanaf september 2020. De lessen vinden plaats op woensdagmiddag van 14.30-18.00 uur op KPZ.

Klik hier voor het Rooster van 2020-2021.

 

Icon extra-informatie Extra informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling:
038 4257620 of mail naar centrumvoorontwikkeling@kpz.nl.

Lerarenportfolio.nl
Deze opleiding is gevalideerd door lerarenportfolio.nl.
Dit is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.

CPION geregistreerd
Deze opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

LPNPO Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs

Bijzonderheden
Geen lerarenbeurs. Maar wel compensatie mogelijk!
Sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen, zoals de geaccrediteerde post-hbo-opleidingen, niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs. Wat zijn dan de persoonlijke mogelijkheden op compensatie, als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt? Uitgaven aan de studie, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, vakliteratuur en bijvoorbeeld laptop, mag je bij de belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek.
Concreet betekent dit dat boven de drempel van € 250,- de kosten afgetrokken mogen worden. Een rekenvoorbeeld: voor een opleiding van € 2.000,- betaal je netto € 1.015,- (als je in de belastingschijf van 42% valt). Voor meer informatie zie de website van belastingdienst.