Missie, identiteit en kernwaarden

Missie
KPZ is een zelfstandige kleinschalige hogeschool met regionale impact, landelijke aandacht en een hoogwaardig (internationaal) netwerk.
KPZ werkt in waarde(n)volle verbinding met de praktijk en draagt bij aan ontwikkeling, innovatie en systeemverandering in het domein Kind & Educatie (voor kinderen van 0-14 jaar) door het verzorgen van opleidingen, professionalisering en praktijkgericht onderzoek.
KPZ wil studenten bewust maken hoe zij een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

Visie

Onderwijs vraagt persoonlijkheden, die in denken, doen en laten een inspirerend voorbeeld willen zijn voor zich ontwikkelende kinderen. Het vormen van zulke persoonlijkheden komt voor KPZ samen in het begrip ‘professionele identiteit’, meer in het bijzonder in de wijze waarop KPZ de ‘narratieve professionele identiteit’ van leraren en andere professionals in het domein Kind & Educatie ontwikkelt aan de hand van verhalen. KPZ heeft bij de accreditatie in 2014 als enige hogeschool in Nederland het bijzonder kenmerk de ‘ontwikkeling van de narratieve professionele identiteit’ van de NVAO verkregen. Dit begrip vormt voor KPZ de ‘kern’ van het vak.

Kernwaarden

Voor het handelen van KPZ als organisatie en het professionele gedrag van haar medewerkers, zijn de volgende vier kernwaarden bepalend:

 • persoonlijk
  KPZ kiest er bewust voor om een kleinschalig instituut te zijn, waardoor er persoonlijke aandacht voor iedereen is. Vanuit de liefde voor het vak scheppen medewerkers de veilige en vertrouwde sfeer, die nodig is voor betekenisvol samen leren en leven.
 • uitzonderlijk
  KPZ is uitzonderlijk, niet alleen in de kwaliteit die zij levert, maar ook in de eigenzinnige keuzes die zij maakt en de professionaliteit die zij laat zien. In iedere fase van hun loopbaan of ontwikkeling kunnen mensen groeien. KPZ gelooft in haar uitgangspunten, staat kritisch in ontwikkelingen en durft stelling te nemen.
 • ontwikkelend
  KPZ wil de natuurlijke nieuwsgierigheid van een kind behouden en studenten en zichzelf steeds uitdagen met nieuwe vragen. Leren is de grondhouding. Door met een open, nieuwsgierige blik niet alleen naar zichzelf, maar ook buiten de grenzen te kijken, verlegt KPZ haar horizon en ontstaat er meer begrip voor anderen.
 • verbindend
  Vanuit haar open katholieke identiteit treedt KPZ de wereld tegemoet. KPZ zoekt de ontmoeting, benut diversiteit en gaat de samenwerking aan. Zo vormt zij een professionele leer- werkgemeenschap waarin men waarde(n)volle verbindingen ervaart.

Levensbeschouwelijke en professionele identiteit

KPZ is een katholieke hogeschool die zich laat inspireren door de katholiek-christelijke traditie met waarden als gemeenschapszin, rechtvaardigheid en solidariteit.

Identiteit ontwikkelt zich vanuit vragen als: wat is waar, wat is mooi en wat is goed? Antwoorden op deze vragen zijn niet altijd rationeel van aard. Ze zijn soms intuïtief waar, maar daarom niet minder belangrijk. Het weten en voelen dat de betekenis van een bepaald gebeuren uitstijgt boven het hier en nu en verder reikt dan het individuele bestaan, komt tot uitdrukking in de levensbeschouwelijke identiteit van KPZ.

Met haar onderwijs draagt KPZ bij aan:

 • de ontmoeting tussen mensen met een eigen verhaal (onderwijs dat persoonlijk is);
 • de dialoog tussen lerenden die willen puzzelen met de paradoxen van deze tijd
  (onderwijs dat nuanceert);
 • de vorming van rolmodellen die, vanuit een katholiek-christelijke traditie, kleur kunnen geven aan het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen van 0-14 jaar (onderwijs dat je raakt).

 

Als mens ontwikkel je verschillende identiteiten: de identiteit die je aan jezelf toekent (het zelfbeeld) en een identiteit als indruk die je maakt (het imago). Dit imago is gebaseerd op uiterlijke kenmerken, gedrag, opvattingen, kennis, vaardigheden en taalgebruik. Zo ben je voor een ander herkenbaar als uniek persoon. De kunst van waarachtig leven is de identiteit die je aan jezelf toekent zoveel mogelijk te laten samenvallen met de indruk die je wekt. Dan pas is er sprake van een authentieke persoonlijkheid die congruent handelt. In het domein Kind & Educatie is je persoonlijkheid en je professioneel handelen uitermate belangrijk, omdat je met kinderen en jongeren in een kwetsbare leeftijd werkt. Gedurende de opleiding ontwikkel je als student je professionele identiteit door na te denken over je opvattingen, te reflecteren op je professioneel handelen, door kennis te delen en door je pedagogische vaardigheden te oefenen in de praktijk. Deze ontdekkingstocht bij jezelf maak je als student niet alleen, maar samen. Door te vertellen over jezelf, door ervaringen te delen, door de ontmoeting en de dialoog met andersdenkenden, door jezelf ook levensvragen te stellen en antwoorden te zoeken, ontwikkelt zich je professionele identiteit.