Master Leren en Innoveren

Wil je het onderwijs op je school verbeteren en vernieuwen? Wil je daarin een voortrekkersrol vervullen? Dan is deze master dé opleiding voor jou! De master Leren en Innoveren is een tweejarige deeltijd hbo master voor excellente leraren die in hun onderwijspraktijk innovaties op gang brengen en implementeren. Zij doen dit in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs. De master Leren en Innoveren is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) met als afsluiting de graad master Leren en Innoveren.

Icon inhoud Inhoud

De master Leren en Innoveren (MLI) is een tweejarige deeltijd hbo master voor excellente leraren die in hun onderwijspraktijk innovaties op gang brengen en implementeren. Zij doen dit in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs.

Wat kun je met de master Leren en Innoveren?

 • je bent in staat om in jouw eigen schoolorganisatie vernieuwingen en verbeteringen te initiëren;
 • je kunt data verzamelen en op basis van onderzoek een plan van aanpak maken;
 • je kunt het veranderingsplan uitwerken en samen met collega’s uitvoeren;
 • je kunt het managementteam adviseren op het gebied van innovatie.

Nieuwe ontwikkelingen worden zowel enthousiast ingezet als doorgezet!

Icon programma Programma

In de MLI staan drie programmalijnen centraal:

 • leren en innoveren;
 • onderzoek als innovatiestrategie;
 • professionele identiteit.

In het eerste jaar komen de drie programmalijnen vooral theoretisch aan bod. Daarnaast oefent de student zich in verschillende onderzoeksvormen. In het tweede jaar gaat de student vooral met onderzoek in de praktijk aan de slag en staan de uitvoering en verslaglegging van twee onderzoeksprojecten centraal. Het eerste project is een onderzoek naar de context van de school waarin de student werkzaam is. Het tweede project betreft een collectief praktijkonderzoek in de school van de student. Daarnaast verdiepen de studenten hun theoretische kennis over collectief praktijkonderzoek en verwerven ze kennis over de context van scholen. Het zwaartepunt ligt echter bij het collectief praktijkonderzoek.

De MLI sluit aan op de dagelijkse praktijk in de klas en in de school. Vanuit de school komen vragen; vanuit de opleiding neemt de student inzichten en ideeën mee terug naar de school. Onderzoek op de eigen werkplek vormt het begin van vernieuwingen in de school. De MLI is een competentiegerichte opleiding, waarbij de student zelf verantwoordelijk is voor het leerproces. Tijdens de opleiding werkt de student met vragen, dilemma’s en cases uit de eigen werkpraktijk gebaseerd op onderwijsvernieuwing. Met medestudenten vormt de student een professionele leergemeenschap. Er zijn hoorcolleges en werkcolleges, leergroepen en er zijn individuele tutorgesprekken. De voertaal tijdens de colleges is Nederlands.

Studieleider (Academic Director)
Dr. Wenckje Jongstra

Kerndocenten/lectoren
Dr. Wenckje Jongstra
Dr. Ietje Pauw
Dr. Marieke Pillen
Drs. Myrthe Kelder
Opleidingsmanager: Thérèse Schellekens

Gastdocenten
Prof. dr. G. Kelchtermans, hoogleraar Onderzoeksgroep Onderwijs- en Opleidingskunde, Katholieke Universiteit Leuven
Prof. dr. P.R.J. Simons, emeritus hoogleraar Digitale didactiek, Universiteit Utrecht
Prof dr. L. Stevens, algemeen directeur NIVOZ
Prof. dr. E. Verbiest, emeritus lector Schoolontwikkeling en Schoolmanagement, Fontys hogescholen.

Icon studiebelasting Studie­belasting

De MLI is een deeltijdopleiding van 60 EC (European Credits). De studielast is 30 EC per jaar, wat overeenkomt met 840 uur. Inclusief contacttijd is dit per week een gemiddelde studielast van twintig uur.

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

Voor wie is de opleiding geschikt?
De MLI is ontwikkeld om excellente leraren (talentvolle, ambitieuze leraren) verder te professionaliseren. Zij vervullen als ‘teacher leaders’ in hun eigen schoolorganisatie een voortrekkersrol als het gaat om onderwijsvernieuwingen. Deze vernieuwingen kunnen op elk niveau plaatsvinden: in de eigen klas, op afdelings- of organisatieniveau.

Voorwaarden voor toelating tot het eerste jaar zijn:

 • ten minste een afgeronde hbo-opleiding voor het onderwijs;
 • ten minste twee jaar werkervaring als leraar, met een taakomvang van 0,5 fte;
 • je hebt een werkplek die voldoet aan de eisen van leerwerkplek;
 • de intakeprocedure wordt met een positief studieadvies afgerond.

Icon kosten Kosten

Het wettelijke collegegeld voor 2018-2019 bedraagt € 2060,–. Voor de student die eerder een master in onderwijs/zorg heeft gevolgd bedraagt het instellingscollegegeld € 7450,– per jaar. Het collegegeld is inclusief materiaalkosten, maar exclusief boeken (ongeveer € 500,– per jaar). De MLI is een bekostigde opleiding, waar bovendien de lerarenbeurs voor kan worden aangevraagd.

Icon planning Planning

De opleiding start jaarlijks in september. De studiedag is van 10.00 tot 16.30 uur. De opleiding wordt gestart met een tweedaags seminar. De lesdag voor schooljaar 2018-2019 is op donderdag.

Icon extra-informatie Extra informatie

Teambeurs
Voor deze opleiding zijn er mogelijkheden voor een teambeurs. Lees hier meer over deze teambeurs.

Aanvullende informatie
Voor aanvullende informatie verwijzen we je naar de website van Interactum master Leren en Innoveren, www.lereneninnoveren.nl.
Naast de website is er een uitgebreide brochure Master Leren en Innoveren beschikbaar. Deze vind je aan de rechterkant onder ‘download de brochure’.

Diplomering en lerarenregister
Als alle opdrachten met een voldoende beoordeling zijn afgerond, ontvangt de student het diploma hbo Master of Education (MEd). Het bachelor-master stelsel in het hoger onderwijs in Nederland onderscheidt masteropleidingen met een wetenschappelijke of een professionele oriëntatie. De Master Leren en Innoveren is door de NVAO geaccrediteerd op het niveau: ‘master met een professionele oriëntatie’. Professioneel wil hier zeggen: kunnen functioneren als innovatieve professional in een multidisciplinaire onderwijsomgeving. De masteropleiding Leren en Innoveren is te registeren in het lerarenregister.