Daltoncoördinator PO

De eindtermen van de opleiding zijn gericht op kennis en inzichten, toepassen van deze kennis en inzichten, visievorming, waarneming en oordelen, communicatie, teamleren en leervaardigheden, reflectie en persoonlijke ontwikkeling van de daltoncoördinator.

Icon inhoud Inhoud

De opleiding Daltoncoördinator is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de coördinator in zijn rol/taak in een daltonschool.

Icon programma Programma

Blok 1

In de startdag (bijeenkomst 1 & 2) staan we stil bij de daltonvisie; de kernwaarden, de werkzaamheden en de competenties van de daltoncoördinator en hoe een ieder daar in zijn/haar organisatie vorm en inhoud aan geeft.
De onderwerpen die in de volgende bijeenkomsten behandeld worden zijn:

 • Zelfstandigheid/verantwoordelijkheid
  In deze bijeenkomst wordt er vanuit het parallelliteitsprincipe gekeken naar de taak van Helen Parkhurst en dat wat de coördinator vanuit zijn/haar opdracht te doen heeft om de collega’s, vanuit eigen verantwoordelijkheid, zelfstandig een bijdrage te laten leveren aan de ontwikkeling van de organisatie.
 • Samenwerken/verantwoordelijkheid
  In deze bijeenkomst staat de samenwerking op teamniveau centraal. We besteden aandacht aan het gedachtegoed van Covey, de teamfasen van Tuckman en het fenomeen leerteams en wat dat van de coördinator vraagt.
 • De rode draad/borging
  In deze bijeenkomst gaat een ieder op zoek naar de intensiteit van de rode draad binnen de school. Welk leiderschap wordt er van de coördinator gevraagd ten aanzien van vale stukken draad?
 • Reflecteren/doelmatigheid
  Aan de hand van bijvoorbeeld het nieuwe visitatiekader wordt samen met de deelnemers geëvalueerd en gereflecteerd op de dagelijkse gang van zaken in de school. Leidend daarbij zijn de vragen: waarom doen we wat we doen? en doen we de goede dingen goed?

De volgorde van de onderwerpen wordt in samenspraak met de deelnemers vastgesteld.

Laatste bijeenkomst
Tijdens de slotdag (bijeenkomst 7 & 8) verzorg je aan de hand van je portfolio een presentatie en vindt er een tussenevaluatie plaats.


Blok 2

De startdag (bijeenkomst 1 & 2) staat in het teken van de verdere bewustwording van de sterke en minder sterke kanten van de organisatie en hoe hier aan te sleutelen. We besteden uitgebreid aandacht aan de eigen onderzoeksvraag en de wijze waarop aan het onderzoek vorm gegeven kan worden.
De onderwerpen die in de volgende bijeenkomsten behandeld worden zijn:

 • Veranderingsprocessen en het plan van aanpak (veranderplan)
  In deze bijeenkomst staan we stil bij de acht stappen die leiden tot een succesvolle verandering (Fullan) en het stappenplan van Kotter. In deze bijeenkomst wordt de aanzet tot het uit te voeren veranderingsplan gemaakt. Verder kijken we om ons heen in de dierenwereld hoe verschillende diersoorten omgaan met leiderschap.
 • Gedifferentieerde begeleiding (omgaan met verschillen)
  Tijdens deze bijeenkomst wordt backward mapping geïntroduceerd. Een middel dat ingezet kan worden om ‘cultuurverandering tot stand te brengen. Tevens staan we stil bij het sturende en ondersteunende gedrag dat de coördinator daarbij het oog hebben voor de ‘skill’ en de ‘will’ die de collega’s ten toon spreiden en hoe daarmee om te gaan.
 • Borgen rode draad als lerende organisatie
  Borgen als duurzaam leren van reflecteren. We besteden aandacht hoe we op alle lagen het ‘dalton zijn’ kunnen borgen. Daarbij introduceren wij het ‘Margrietmodel’, introductie van de Golden Circle van Simon Sinek en het leren ‘andersom’ denken.
 • Communicatie & PR
  De deelnemers brengen door middel van een cultuuranalyse hun school specifieker in beeld. We gaan op zoek naar de mentale modellen van een ieder en de invloed hiervan op de communicatie. Naast het oog hebben voor de cultuur bekijken we ook het verband tussen communicatie, imago en identiteit.

De volgorde van de onderwerpen wordt in samenspraak met de deelnemers vastgesteld.

Tijdens de slotdag (bijeenkomst 7 & 8) presenteren de deelnemers hun portfolio aan elkaar en de opleiders, waarbij leren van en met elkaar centraal staat. Tevens vindt er een individueel eindgesprek met een van de opleiders plaats waarbij dieper wordt ingegaan op ieders persoonlijke ontwikkeling.

Na elke bijeenkomst wordt een huiswerkopdracht verstrekt. Dit kan een opdracht zijn waarbij het ‘geleerde’ in de praktijk wordt geoefend of een andere voorbereidende opdracht. Daarbij kan gedacht worden aan het lezen van literatuur of het uitvoeren van een onderzoek in de school.

Verder moet de deelnemer per blok drie intervisiebijeenkomsten zelf organiseren. Het verslag van deze bijeenkomsten is terug te vinden in hun portfolio.

Icon kosten Kosten

De kosten voor de opleiding bedragen € 970,- per deelnemer per blok.

Icon studiebelasting Studie­belasting

 • Startdag
  7 uur in zowel blok 1 als blok 2
 • Vier bijeenkomsten à 3,5 uur
  14 uur in zowel blok 1 als blok 2
 • Slotdag
  7 uur in zowel blok 1 als blok 2
 • Drie intervisiemomenten à 3 uur
  9 uur in zowel blok 1 als blok 2
 • Literatuur en zelfstudie
  32 uur in zowel blok 1 als blok 2
 • Huiswerkopdrachten/portfolio
  36 uur in zowel blok 1 als blok 2

Opkomstverplichting van minimaal 80% = 168 uur van 210 uur (resp. 84 uur van 105 uur per blok).

Icon planning Planning

We gaan starten met de opleiding dalton coördinator eerste jaar én de opleiding dalton Intern Begeleider!

We mogen gaan doen wat we al langer wilden: een gezamenlijke opleiding IB en DC én een samenwerking tussen de Thomas More en de KPZ : volop de gelegenheid om met en van elkaar te leren en te ontwikkelen.
Daarbij zullen we zeker recht doen aan de verschillen. Met andere woorden: “samen waar het kan, apart waar het nodig is!”

Beide opleidingen sluit je af met een portfolio en een presentatie. Vervolgens ontvang je het certificaat Dalton Ib-er of het bewijs van deelname eerste jaar daltoncoördinator.
Beide geven toegang tot het tweede jaar dalton coördinator, dat je afsluit met behalen van het certificaat.
De bijeenkomsten zullen plaats vinden op woensdagmiddag en/of avond.

We starten op 20 november om 14.00 in Driebergen.
Hotel De Bergse Bossen Traaij 299, 3971 GM Driebergen-Rijsenburg
(voor eten wordt gezorgd!)

Inschrijven is nog mogelijk!

Voorlopige planning, deze zal, tijdens de eerste bijeenkomst, definitief worden vastgesteld.

20 november 2019: bijeenkomst 1&2 voor IB en DC
8 januari 2020: bijeenkomst 3&4 voor IB en 3 voor DC
18 maart 2020: bijeenkomst 5&6 voor IB en 4&5 voor DC
15 april 2020: bijeenkomst 7&8 voor IB en 6 voor DC
3 juni : slotbijeenkomsten: 9&10 voor IB en 7&8 voor DC
tijden (ook die kunnen nog worden aangepast aan de behoefte):  14.00 – 17.00 uur en 17.30 – 20.30 uur

Afhankelijk van de deelnemers wordt een centrale locatie gekozen. In schooljaar 2020-2021 wordt blok 2 gepland.

 

Icon extra-informatie Extra informatie

Certificaat
De tweejarige opleiding daltoncoördinator leidt op tot een erkend NDV certificaat.

Lerarenportfolio.nl
Deze opleiding is gevalideerd door lerarenportfolio.nl.
Dit is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.

Aanbevolen literatuur
Daltononderwijs, een ontwikkelingsgerichte inspiratie / Hans Wencke & Roel Röhner Nieuwegein: Arko Uitgeverij BV, 2013
Nu in de aanbieding! Bestel het boek hier.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dalton KPZ: 038 4257620 of mail naar dalton@kpz.nl.