Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Recent onderzoek in andere landen (Universiteit Utrecht, onderwijskunde blogpost Jeroen Janssen maart 2019) toont aan dat het de moeite waarde is om te investeren in de opleiding van leidsters en leraren werkzaam in de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). VVE heeft positieve effecten op de ontwikkeling van jonge kinderen. Er is een relatie tussen het opleidings-niveau van de leidsters en leraren betrokken bij VVE en de kwaliteit van de VVE-omgeving voor het kind. Belangrijke elementen die de kwaliteit bepalen zijn: taalgebruik gericht op het jonge kind, de interactie met het jonge kind en de inrichting van het dagprogramma. KPZ biedt leidsters en leraren, betrokken bij VVE, modules aan in een basistraining VVE omdat zij vanaf het begin grote invloed hebben op de ontwikkeling van jonge kinderen. Zo maken zij het verschil!

Icon inhoud Inhoud

De VVE basistraining bestaat uit een aantal modules verspreid over twaalf bijeenkomsten van 3,5 uur en heeft de volgende kenmerken:

  • Theorie wordt verbonden aan toepassing in de praktijk (opdrachten die direct verbanden leggen met inhoud voor de eigen groep kinderen, collega’s en ouders).
  • Opgedane kennis en vaardigheden worden systematisch uitgewisseld met de andere deelnemers. Dit zorgt voor verdieping en het opbouwen van een professionele cultuur.
  • Opbouw van portfolio om eigen ontwikkeling vast te leggen.
  • Training en coaching gaan hand in hand. De deelnemer ontvangt een aantal momenten coaching-on-the-job. Een trainer bezoekt jouw werkcontext en stemt af op de behoefte en de vraag van de individuele deelnemer. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van filmopnamen, observaties en feedbackgesprekken. Het portfolio dat de deelnemers opbouwen, is daarbij leidend.

Icon programma Programma

De scholing omvat het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie met kennis en vaardigheden met betrekking tot:

  • het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie;
  • het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van vve;
  • het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en
  • de aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. Er is aandacht voor de overgang van voorschools naar basisschool of het gezamenlijk werken in een Kindcentrum.

Icon studiebelasting Studie­belasting

De modules kun je gedurende een jaar volgen  en omvatten ongeveer 100 studiebelastingsuren bestaande uit contacttijd, lezen literatuur, uitvoeren van opdrachten in de eigen praktijk en coaching-on-the-job. Na het geven van een eindpresentatie over jouw leeropbrengsten uit de gevolgde modules en vijf coachbezoeken ontvang je het VVE-certificaat. Op het certificaat staat genoteerd welke inhoudelijke modules je gevolgd hebt en welke competenties zichtbaar worden in jouw werkcontext.

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

De modules zijn ontwikkeld voor pedagogisch professionals van de ad-opleiding, pedagogische medewerkers van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en leraren onderbouw.

Icon kosten Kosten

De prijs per deelname aan alle modules is € 1750,-, inclusief certificaat.

Icon planning Planning

De modules worden eenmaal per jaar aangeboden, bij voldoende deelname, in september 2020 en worden verzorgd door docent Marijke Bertu.

Deze modules kunnen ook op locatie (incompany) verzorgd worden.

Icon extra-informatie Extra informatie

Lerarenportfolio.nl
De afzonderlijke modules zijn gevalideerd door lerarenportfolio.nl.
Dit is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling: 038 4257620 of mail naar centrumvoorontwikkeling@kpz.nl.