Pedagogisch coach en beleidsmedewerker

In deze opleiding staat de rol van pedagogisch coach, pedagogisch beleidsmedewerker of de combinatiefunctie pedagogisch coach/beleidsmedewerker centraal. De opleiding is bedoeld voor professionals die deze functie reeds vervullen of dit in de toekomst verwachten te gaan doen.

Icon inhoud Inhoud

Vanaf 1 januari 2019 dient iedere kinderopvang- en peuterspeelzaalorganisatie, maar ook IKC met een kinderopvanglocatie, een pedagogisch coach/beleidsmedewerker te hebben. Het staat organisaties vrij om te kiezen voor één functie waarbij de medewerker zowel pedagogisch coach als pedagogisch beleidsmedewerker is of om deze functie te splitsen. De opleiding pedagogisch coach en beleidsmedewerker sluit aan op de gestelde kwalificatie-eisen en competenties die in deze functies centraal staan.

De opleiding is opgebouwd uit twee modulen: Pedagogisch coach en Pedagogisch beleids-
medewerker en geeft een verdieping aan pedagogiek, coaching en het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Afhankelijk van de persoonlijke ontwikkelbehoefte kies je als deelnemer voor het volgen van één of beide modulen. De theorie wordt direct verbonden aan de praktijk en doordat je je eigen leervragen formuleert, kun je het geleerde direct toepassen. Dit met als doel je beter toe te rusten om deze vaak nieuwe rol succesvol in de praktijk te brengen en je reeds opgedane basisvaardigheden verder te verdiepen.

Icon programma Programma

Elke module bestaat uit vijf dagdelen (56 SBU per module) en wordt afgerond met een eindopdracht.

Module Pedagogisch coach

 • Persoonlijk leiderschap
  • Jezelf als instrument
  • Rol als coach in relatie tot medewerkers/leidinggevenden/externen
 • Verschillende vormen van coaching en voorwaarden voor effectieve coaching
  • Structuur in het coachingsgesprek/traject
  • Relatie opbouwen/onderhouden met medewerkers
  • Zicht op verschillende methodieken: narratief, socratisch, oplossingsgericht, situationeel en ontwikkelingsgericht coachen
  • Komen tot individueel/groepsgericht coachingsplan in relatie tot coachingsvraag
 • Gesprekstechnieken/coachingsvaardigheden die behoren bij narratief, socratisch, oplossingsgericht, situationeel en ontwikkelingsgericht coachen
  • Leerstijlen (h)erkennen
  • Feedback geven
  • Vragen stellen/spiegelen
  • Omgaan met weerstand
 • Pedagogisch medewerkers coachen-on-the-job, coachen naar aanleiding van beelden en individuele coachingsgesprekken
  • Omgaan met verschillende belangen in het coachingsgesprek bijv. ouders, collega’s
  • Inhouden die aan de orde komen in coachingstrajecten bijv. passende zorg en begeleiding van kinderen

 

Module Pedagogisch beleidsmedewerker

 • Verdiepen kennis pedagogiek, 0-14 jaar
  • Pedagogische doelen en kaders (Riksen Walraven)
  • Interactievaardigheden met kinderen (sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, praten & uitleggen, structuur & continuïteit, ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties)
  • Pedagogische stromingen
 • Beleidsonderwerpen formuleren
  • Wetgeving vertalen naar de praktijk
  • Signaleren externe trends en actuele ontwikkelingen
  • Risico-inventarisatie, team- en individuele ontwikkeling
 • Effectief beleid ontwikkelen en uitvoeren
  • Van visie naar organisatie
  • Van pedagogisch beleidsplan naar pedagogisch handelen van de medewerker
 • Observeren, signaleren en adviseren
 • Formuleren, registreren en rapporteren

Icon studiebelasting Studie­belasting

De opleiding bestaat uit twee losse modulen die afzonderlijk van elkaar te volgen zijn. Iedere module bestaat uit vijf dagdelen en omvat inclusief voorbereiding van bijeenkomsten en uitvoering van praktijkopdrachten 56 uur studietijd per module.

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

De opleiding is bedoeld voor pedagogisch coaches en pedagogisch beleidsmedewerkers die zich (verder) willen bekwamen in het uitvoeren van de functie. Daarnaast is de opleiding geschikt voor (pedagogisch) professionals die deze, of vergelijkbare functies, ambiëren. Indien je beschikt over een relevante hbo-bachelordiploma (ook ad-opleiding) ben je toelaatbaar tot de opleiding. Heb je geen hbo-diploma, maar beschik je wel over een hbo werk- en denkniveau en een passende opleidingsachtergrond/werkervaring? Met een intakeassessment kun je mogelijk alsnog deelnemen. Vraag hiervoor naar de mogelijkheden.

Icon kosten Kosten

De opleiding kost € 680,- per module, exclusief studiemateriaal.

Icon planning Planning

De module kan, afhankelijk van de behoefte en vraag, meerdere keren per jaar starten. Bij minimaal twaalf deelnemers start een module. Bij meerdere deelnemers uit een bestuur of organisatie behoort in-company ook tot de mogelijkheden.

De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag van 14.30 – 18.00 uur op KPZ.  In het voorjaar van 2020 zal het rooster voor beide modules voor schooljaar 2020-2021 gepubliceerd worden.

 

Icon extra-informatie Extra informatie

Branche-erkende scholing Kinderopvang
Deze opleiding sluit aan bij de door de branche gestelde kwaliteitscriteria en competenties. De aanvraag voor branche-erkenning is in behandeling.

Lerarenportfolio.nl
De afzonderlijke modules zijn gevalideerd door lerarenportfolio.nl.
Dit is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling: 038 4257620 of mail naar centrumvoorontwikkeling@kpz.nl.