Dalton Leidinggevende PO

De opleiding Dalton Leidinggevende leidt tot een erkend NDV certificaat. De eindtermen van de opleiding zijn gericht op kennis en inzichten, toepassen van deze kennis en inzichten, visievorming, waarnemen en oordelen, communiceren en teamleren en leervaardigheden, reflectie en persoonlijke ontwikkeling van de daltondirecteur.

Icon inhoud Inhoud

De opleiding Dalton Leidinggevende is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de leidinggevende tot daltondirecteur. Bij deze opleiding is het parallelliteitprincipe leidend: de kennis, vaardigheden en attitude die verwacht mag worden van de daltonleerkracht ten aanzien van de leerlingen, mag na de opleiding daltondirecteur verwacht worden van de daltondirectie ten aanzien van het team.

‘Directies zonder vrees, die al handelend durven te leren en dat steeds ‘passender’ gaan doen.’

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een schoolleidersopleiding hebben gevolgd en werkzaam zijn binnen de directie van een daltonschool.

Icon programma Programma

De opleiding bestaat uit zes bijeenkomsten (totaal twaalf dagdelen). Dag 1 en 2 zijn geclusterd in een tweedaagse.

 • Dag 1: ‘dalton a way of living’
  De visie op daltononderwijs helder. Onderzoek naar het daltononderwijs in deze tijd en welke werkconcepten dat met zich mee brengt. Het parallelleproces in beeld gebracht.
 • Dag 2: persoonlijke en professionele ontwikkeling ten dienste van de school
  Wat betekent ‘dalton’ voor het houding van de leidinggevende in de school. Welke specifieke competenties zijn nodig en hoe zijn die te ontwikkelen. Reflectie is een wezenlijk onderdeel bij ontwikkeling.
 • Dag 3: zelfstandigheid, diversiteit en dalton
  Met als onderliggende theorieën Jung en het DISC model van W.Moulton-Marston, ontdekken wezenlijke verschillen tussen mensen en hoe deze te benutten in de school. We ervaren hoe de erkende diversiteit in samenspel  met het gedachtegoed van Covey, ondersteuning biedt  in het handelen als daltondirecteur. De ‘moedsdaad’ wordt geformuleerd.
 • Dag 4: samenwerken en de lerende organisatie
  Samenwerken in een lerende organisatie vraagt situationeel leiderschap. Dit inzicht en kennis van de teamrollen van Belbin en de teamfasen, zoals benoemd door Hersey en Blanchard, vormen de ingrediënten om aan de gang te gaan met de praktische uitvoering
 • Dag 5: experimenteren en reflecteren
  In deze bijeenkomst onderzoeken we onze professionele identiteit. De golden circle van Simon Sinek, Senge en Vygotsky zijn onderliggende theorieën. Via de storyline approach komen we tot (nieuwe) ontwikkelpunten. Door het leggen van kern en dubbelkwadranten ontdekken we tevens wat ons te doen staat.
  Ook ‘borgen als duurzaam leren van reflecteren’ maakt onderdeel uit van deze module.
 • Dag 6: blijk geven van leiding geven en nemen aangaande de daltonkwaliteit. eindpresentaties
  Deze bijeenkomst staat geheel in het teken van de persoonlijke ontwikkeling tot daltondirecteur. De deelnemers krijgen feedback op het, door hen ingeleverde portfolio. Ze presenteren op geheel eigen wijze hun ontwikkeling. Hierbij staat het van en met elkaar leren centraal. Er zal dan ook gerichte feedback gevraagd en gegeven worden.

 

In de tijd tussen de bijeenkomsten zit, wordt verwacht dat de directies deelnemen aan intervisie. De intervisiegroepen worden in de eerste bijeenkomst gevormd. Collegiale consultatie kan onderdeel uitmaken van deze bijeenkomst. Een reflectief verslag wordt opgenomen in het portfolio. Na elke bijeenkomst wordt een huiswerkopdracht verstrekt. Daarbij valt te denken aan:

 • een opdracht waarbij het ‘geleerde’ in de praktijk wordt geoefend;
 • een voorbereidende opdracht voor de volgende bijeenkomst;
 • het lezen van literatuur;
 • een onderzoek in de school.

 

De eindopdracht bestaat uit:

 • een persoonlijk portfolio;
 • een eindpresentatie n.a.v.  het persoonlijk portfolio.

Deze worden beoordeeld door de docenten.

Icon studiebelasting Studie­belasting

De opleiding wordt verdeeld over één schooljaar en heeft een studiebelasting van totaal 105 uur (3,75 ECTS-credits)

 • bijeenkomst 1 & 2 (tweedaagse)
  14 uur
 • drie bijeenkomsten van zes uur
  18 uur
 • slotdag
  6 uur
 • drie intervisiemomenten van van uur
  9 uur
 • literatuur en zelfstudie
  32 uur
 • huiswerkopdrachten/portfolio
  36 uur

Totaal (opkomstverplichting van minimaal 80%): 105 uur

Icon kosten Kosten

De kosten voor de opleiding bedragen € 1.380,- per deelnemer.

Icon planning Planning

De opleiding Dalton Leidinggevende bestaat uit een tweedaagse, vier hele dagen en vier intervisiemomenten en richt zich op de kennis en vaardigheden van de daltondirecteur.

De start2daagse en de slotbijeenkomst vinden plaats bij een hotel centraal gelegen in het land. De locatie(s) van de overige bijeenkomsten worden bepaald in overleg met de deelnemers.

De opleiding start in het najaar van 2019. De planning volgt z.s.m.

Icon extra-informatie Extra informatie

Registratie bij het Schoolleidersregister
Deze opleiding is geregistreerd bij het schoolleidersregister primair onderwijs.

De opleiding tot Dalton Leidinggevende is gecertificeerd en opgenomen in het Schoolleidersregister zodat schoolleiders deze kunnen selecteren t.b.v. het afronden van het professionaleringsthema ‘Persoonlijk leiderschap’ en het deelthema ‘Professionele leergemeenschap’(uit het thema ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’).

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dalton KPZ: 038 – 4257620 of mail naar dalton@kpz.nl.

Icon extra-informatie Extra informatie

Aanbevolen literatuur

Daltononderwijs, een ontwikkelingsgerichte inspiratie / Hans Wencke & Roel Röhner Nieuwegein: Arko Uitgeverij BV, 2013

Nu in de aanbieding! Bestel het boek hier.