Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs

Kwalitatief bewegingsonderwijs is cruciaal voor de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Goed bewegingsonderwijs levert daarnaast een bijdrage aan een actieve en gezonde leefstijl van kinderen. Daarom hebben OCW en de PO-Raad in het bestuursakkoord in 2014 de doelstelling opgenomen dat in 2017 iedere basisschoolleerling minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs per week krijgt, gegeven door een bevoegde leraar.

Icon inhoud Inhoud

Volgens de wetgeving is een leraar bevoegd les te geven in het vak bewegingsonderwijs/ lichamelijke opvoeding aan de groepen 3 t/m 8 in het primair onderwijs als hij of zij afgestudeerd is na 2005 en in het bezit is van de post-hbo-opleiding Bewegingsonderwijs.

De opleiding heeft als doel om bevoegde leraren op te leiden voor het vak bewegingsonderwijs. De opleiding is voor leraren uit het basisonderwijs die bevoegd willen worden voor het vak bewegingsonderwijs van groep 3 t/m 8. Ook leraren die wel bevoegd zijn, maar zich niet bekwaam voelen op punten als veiligheid en inhoud kunnen de leergang volgen.

Ons uitgangspunt bij de leergang bewegingsonderwijs is kinderen op een veilige en adequate manier kunnen begeleiden. Dit betekent dat we het belangrijk vinden dat kinderen elkaar bewegend ontmoeten en dat de pedagogische invalshoek van groot belang is. Elke kind moet zich veilig voelen en voor elk kind moet er een plekje zijn bij bewegingsonderwijs ongeacht je vaardigheden. We vinden het van belang dat kinderen zich gezien voelen, competent voelen zodat we ze kunnen voorbereiden op een levenslang bewegen. We willen een hier een bijdrage leveren aan de actieve en gezonde levensstijl van kinderen.

Icon programma Programma

De opleiding bestaat uit drie blokken. Elk blok levert een deelcertificaat op. De drie deelcertificaten samen leveren de volledige landelijke bevoegdheid voor bewegingsonderwijs in alle groepen van de basisschool op. De inhoud van de opleiding is in 2012 bijgesteld op basis van de kennisbasis bewegingsonderwijs. De inhoud van de verschillende blokken, leerdoelen, beschrijving van de modules, certificeringseisen en bijbehorende formulieren en format zijn vastgelegd in de studiematerialen.

Blok 1    Aanbieden van activiteiten
In dit eerste blok gaat het om een veelheid aan eenvoudige bewegingsactiviteiten. Deze activiteiten moeten aan kinderen van uiteenlopende leeftijdsgroepen op verschillende wijze worden aangeboden en georganiseerd. Het gaat er daarbij om dat er logische volgorde  (leerlijnen) bestaan die op vak-theoretische inzichten zijn gebaseerd.

Blok 2    Begeleiding en leerhulp
Het gaat in dit blok vooral om de kennis en het inzicht om op basis van gerichte observaties tot een gedifferentieerd aanbod (differentiatie) kunnen komen. Welke leerdoelen stel je en welke leerhulp kun je binnen bewegingssituaties bieden. Er is aandacht voor ongevallen en veiligheid in de gymzaal (EHBO).

Blok 3    Maatwerk en visie
Het vakspecifieke karakter van bewegingsonderwijs op conceptueel niveau komt aan bod; tevens wordt het verband met les- en periodeplanning aangegeven. Bewegingsonderwijs wordt in relatie gebracht met andere onderwijsdomeinen. In dit blok moet in de afsluitende stage het bewijs van vakbekwaamheid daadwerkelijk worden aangetoond. Bovendien komen de volgende onderwerpen aan de orde: het buiten de methode om kunnen ontwerpen van bewegings-
onderwijsactiviteiten; vakinhoudelijke zorgverbreding en ‘hoogbegaafde’ bewegers in groep 8. Voor ieder van de zestien modulen zijn leer- (en toets)doelen geformuleerd; die zijn opgenomen in de afzonderlijk studiehandleidingen, gerangschikt per blok van de post-hbo-opleiding Bewegingsonderwijs. Deze leer(en toets)doelen zijn afgeleid van de certificeringseisen, die genoemd worden in de studiehandleidingen. Het traject levert in totaal de drie deelcertificaten op die leiden tot de bevoegdheid.

Docenten
Frank Beekers
Wilbert Broekhuizen
Leon Kleinjan
Frank Salet

Icon studiebelasting Studie­belasting

Contacturen
Totaal contacturen: 140 uur

 • blok 1: 49 uur (14 x 3,5 uur)
 • blok 2: 49 uur (15 x 3,5 uur)
 • blok 3: 42 uur (12 x 3,5 uur)

Zelfstudie
Totaal uren zelfstudie: 320 uur

 • blok 1: 111 uur
 • blok 2: 111 uur (incl. EHBO)
 • blok 3: 98 uur

Stage/praktijk
Totaal uren stage/praktijk: 180 uur

 • blok 1: 40 uur
 • blok 2: 40 uur
 • blok 3: 100 uur

 

In blok 2 ontvang je een bezoek van de docent op de eigen werkplek of stageplek. Met dit bezoek krijgt hij een beeld van de situatie waarin je werkt en ziet hij in welke mate de inhoud van de opleiding toegepast wordt in de eigen onderwijspraktijk. Je krijgt dit bezoek in deze fase van de opleiding omdat van je verwacht dat je dan zelfstandig lessen bewegingsonderwijs kan organiseren. Lessen waarin je veilig en pedagogisch kinderen begeleid in leersituaties bewegingsonderwijs. Je bent in staat om te reguleren en te differentiatie zodat alle kinderen zoveel als mogelijk op hun eigen niveau onderwijs krijgen. Het bezoek bestaat uit vooraf delen van jouw lesvoorbereiding, 45 minuten observatie en 45 minuten nagesprek (feedback op lesverloop en terugkoppeling op lesvoorbereiding).

Overzicht van studiebelasting per blok en module
Blok 1: aanbieden van activiteiten
Totaal 200 SBU

 • Inrichten, instrueren en organiseren van bewegingsactiviteiten die lukken (40 SBU)
 • Inrichten, instrueren en organiseren van lessen bewegingsonderwijs (40 SBU)
 • Volgorde binnen leerlijnen (40 SBU)
 • Differentiatie (40 SBU)
 • Stage (40 SBU)

Blok 2: begeleiding en leerhulp
Totaal 200 SBU

 • Leerdoelen en leerhulp binnen bewegingssituaties (40 SBU)
 • Ongevallen en veiligheid (40 SBU)
 • Observeren van bewegingsgedrag (40 SBU)
 • Reguleren van bewegingssituaties (40 SBU)
 • Stage (40 SBU)

Blok 3: maatwerk en visie
Totaal 200 SBU

 • (Vak)onderwijsconcepten en planning (40 SBU)
 • Ontwerpen van bewegingssituaties (40 SBU)
 • Brede zorg (60 SBU)
 • Stage (inclusief onderzoeksopdracht) (100 SBU)

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

De opleiding is geschikt voor alle leraren van groep 1 t/m 8 die in het bezit zijn van een pabo-diploma (met bevoegdheid bewegingsonderwijs groep 1 en 2) en affiniteit hebben met het vak bewegingsonderwijs.

Icon kosten Kosten

De kosten voor de opleiding bedragen € 1.185,- per blok (vanaf september 2020).
Lees hier het laatste nieuws omtrent de subsidieregeling voor Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs vanaf 2019! 

Icon planning Planning

De opleiding start jaarlijks in september en februari.

 • Blok 1A start september 2020 (donderdagavond 18.00-21.30 uur) (nog plaatsen beschikbaar, zie rooster hieronder)
 • Blok 1B start september 2020 (wordt gepland bij voldoende deelnemers)
 • Blok 2A start september 2020 (woensdagmiddag 14.00-17.30 uur) (nog plaatsen beschikbaar)
 • Blok 3A start september 2020 (dinsdagavond 18.00 – 21.30 uur) (nog plaatsen beschikbaar)
 • Blok 3B start september 2020 (woensdagavond 17.30-21.00 uur) (nog plaatsen beschikbaar)

De roosters van alle blokken volgen z.s.m.

Icon extra-informatie Extra informatie

Praktische informatie

 • De opleiding bestaat uit drie blokken van elk een half jaar.

Toelating: In bezit van afgerond pabo-diploma (instromers van blok 2 en 3 moeten in het bezit zijn van de deelcertificaten van blok 1 en/of blok 2).

 • De opleiding is CPION geregistreerd.

 

Diplomering en lerarenportfolio.nl
Als alle opdrachten met een voldoende beoordeling zijn afgerond, ontvangt de student het post-hbo-diploma Bewegingsonderwijs. Het bachelor-master stelsel in het hoger onderwijs in Nederland onderscheidt masteropleidingen met een wetenschappelijke of een professionele oriëntatie en post-hbo opleidingen geregistreerd bij het Centrum voor Post-initiële opleidingen Nederland.

Lerarenportfolio.nl
Deze opleiding is gevalideerd door lerarenportfolio.nl.
Dit is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.

CPION geregistreerd
Deze opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma post hbo Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

LPNPO Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling:
038 4257620 of mail naar centrumvoorontwikkeling@kpz.nl.