NOVO-procesbegeleider

De opleiding NOVO-procesbegeleider is voor interne adviseurs/procesconsultants en is gericht op opbrengstgericht en duurzaam innoveren. De opleiding richt zich primair op leidinggevenden, projectleiders en consultants die binnen educatieve organisaties werken of deze organisaties vanuit een externe positie adviseren. NOVO staat voor: ‘Nederlands Opleiding Voor Organisatieontwikkeling’ en richt zich op het onderwijs en bedrijfsleven.

Icon inhoud Inhoud

Onderwijsorganisaties zijn zich er vaak wel van bewust dat zij het proces van ontwikkeling tot lerende organisatie mede van binnenuit op gang moeten brengen. Zij maken deel uit van een dynamische context en zoeken naar balans om de maatschappelijke opdracht en de eigen specifieke doelen te realiseren in een voortdurend veranderende wereld. Dit betekent dat het onderwijsaanbod voortdurend in beweging en ontwikkeling is evenals de leeromgeving en de wijze van lesgeven van docenten. Aandacht voor het omgaan met en anticiperen op de veranderende omgeving is daarom dringend gewenst. Het heeft gevolgen voor de structuur, inrichting (leeromgeving) en cultuur van de schoolorganisatie en ook voor de aansluiting op de wijze van leren van studenten en de eisen die het bedrijfsleven stelt aan afgestudeerden.

De wijze waarop professionals het leerproces en het contact met studenten vormgeven is nu al sterk aan het veranderen. Dit proces vraagt om zorgvuldige sturing.

Docenten
Ans Wijnen, Thérèse Schellekens
Van Linque Consult Erica Ter Wee, Ellis van Dam

Icon programma Programma

De opleiding NOVO-procesbegeleider is inhoudelijk gebaseerd op twee pijlers. De eerste pijler is afgeleid van het door Per Dalin ontwikkelde Institutional Development Program (IDP). Uitgangspunt is het systematisch doorlopen van een aantal fasen in een organisatieontwikkelingsproces. Deze fasen zijn aan te duiden als:

 • vraagstellingsfase in de organisatie: voor welk probleem zoekt men een oplossing;
 • onderzoeksfase met dataverzameling, data-analyse en dialoog met betrokkenen, uitmondend in een probleemformulering;
 • action-planningsfase met korte en lange termijn perspectief;
 • implementatiefase;
 • institutionaliseringfase.

 

De tweede pijler van de opleiding wordt gevormd door de kenmerken van de lerende organisatie, zoals Peter Senge die heeft beschreven in zijn boek ‘De vijfde discipline’.
Het ‘systeemdenken’, als vijfde en bindende discipline en de daarvoor ontwikkelde methoden en instrumenten komen tijdens de opleiding uitgebreid aan de orde. Ook de andere vier genoemde disciplines: persoonlijk meesterschap, gemeenschappelijke visieontwikkeling, mentale modellen en teamleren vormen tijdens de opleiding kernbegrippen.

Icon studiebelasting Studie­belasting

De volgende activiteiten vallen onder de opleiding:

 • Twee driedaagse seminars;
 • Drie tweedaagse seminars;
 • Drie supervisiebijeenkomsten in twee- of drietallen waarin aandacht is voor de persoonlijke groei en ontwikkeling;
 • Tijdens de opleiding wordt door de deelnemers zelfstandig gewerkt aan een verandertraject binnen de eigen organisatie;
 • Minimaal drie intervisiebijeenkomsten met de helft van de leergroep;
 • Workshop paardencoaching;
 • Zelfstudie;
 • Examen;
 • Afsluitende viering en diploma-uitreiking.

Tijdens de seminars verblijven de deelnemers in een hotel en/of conferentieoord in het centrum van het land.

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

De opleiding is geschikt voor leidinggevenden, externe adviseurs, interne procesconsultants, die door de werkgever of directie zijn gevraagd om sturing te geven aan duurzame (interne) veranderingsprocessen binnen de eigen organisatie en vorm te geven aan structurele leerprocessen van de eigen professionals.
De toelatingseis is een relevante hbo-opleiding (niveau 6).

Icon kosten Kosten

Kosten voor de opleiding in 2020-2021 bedragen € 5.960,- voor alle bijeenkomsten en de supervisie, exclusief literatuur. Voor de opleiding NOVO-procesbegeleider wordt geen BTW in rekening gebracht. De kosten voor het verblijf worden apart doorberekend naar de deelnemer. De verblijfskosten zijn geraamd op € 1.575,-.

Icon planning Planning

De opleiding start jaarlijks in september. Planning 2020-2021 volgt z.s.m.

Icon extra-informatie Extra informatie

Registerleraar.nl
Deze opleiding is gevalideerd door www.registerleraar.nl. Dit is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.

Diplomering, lerarenregister en schoolleidersregister PO en VO
Als alle opdrachten met een voldoende beoordeling zijn afgerond, ontvangt de student het diploma post-hbo NOVO. Het bachelor-master stelsel in het hoger onderwijs in Nederland onderscheidt masteropleidingen met een wetenschappelijke of een professionele oriëntatie en post-hbo opleidingen geregistreerd bij het Centrum voor Post-initiële opleidingen Nederland.

Daarbij is deze opleiding officieel erkend door het Schoolleidersregister.

 

Klik hier voor Opleidingscatalogus VO

 

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling: 038 – 4257620 of mail naar centrumvoorontwikkeling@kpz.nl.

Aanvullende informatie
www.novo-procesbegeleider-phbo.nl
www.linqueconsult.nl