Campus Kind en Educatie

In 2015 zijn KPZ, Hogeschool Viaa, mbo Menso Alting, Landstede mbo en Landstede Kinderopvang een gezamenlijk initiatief gestart rond het thema kindberoepen. Directe aanleiding was de gezamenlijke analyse met betrekking tot de wens van een associate degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie (PPKE) binnen het domein onderwijs en de mogelijkheden voor optimalisering van huisvesting en een doorgaande leerlijn mbo-hbo.

Landstede Kinderopvang is in januari 2019 overgenomen door Prokino, waardoor Prokino nu als natuurlijke partner betrokken is bij de Campus Kind en Educatie. Prokino heeft expertise op het gebied van jeugdzorg en kinderopvang, wat van meerwaarde is voor de ontwikkelingen binnen de Campus.

De Campus:

 • deelt waarden;
 • heeft een eigen programma;
 • opereert lokaal en regionaal;
 • bundelt innovatiekracht en een onderzoeksprogramma;
 • verrijkt en herijkt opleidingen met nieuwe inzichten en praktijken;
 • ontwikkelt nieuwe opleidingen, professionaliseringsactiviteiten en toekomstige beroepsbeelden;
 • netwerkt in werkveld en het publieke domein;
 • voert gezamenlijk huisvestingsbeleid;
 • faciliteert de nabijheid en ontmoeting van de medewerkers van de vijf partijen;
 • bevordert studentbetrokkenheid, studentzelfstandigheid en studentverantwoordelijkheid;
 • is bestuurlijk geïnstitutionaliseerd.

 

Missie

Wij vinden dat in alle beroepen waarin met kinderen wordt gewerkt het kind centraal moet staan. Met dat kind zijn onze (toekomstige) professionals in hun werk begaan. Zij willen vanuit hun eigen rol ieder kind de beste ontwikkelingsmogelijkheid geven. Dat bereik je pas ten volle als je het samen doet. Vanuit deze drive willen wij – studenten, docenten, professionals en opvoeders – met elkaar (leren) interprofessioneel samen te werken.

 

Organisatie

Campus Kind en Educatie past binnen het beleid van het ministerie om regionale samenwerking te bevorderen en bij de ambities van de Zwolse8, zoals verwoord in de notitie New Jobs van september 2015.

De intensieve samenwerking binnen de Campus Kind en Educatie wordt versterkt door de geografische en fysieke nabijheid aan of nabij park de Wezenlanden. Dit werd als een belangrijke randvoorwaarde gezien. De samenwerking kreeg formeel vorm via een getekende intentieverklaring en werd ondersteund door de notitie Projectidee Campus kindberoepen regio Zwolle van 15 oktober 2015. Partijen kennen elkaar inmiddels goed genoeg dat ‘gewoon aan de gang gaan’ praktijk kan zijn. De betrokken partijen hebben allen een focus op waardengedreven onderwijs en werken.

In de loop van 2016 is nagedacht over de wijze waarop de samenwerking vorm zou moeten krijgen en is deze verder beschreven. Er is intensief gewerkt aan het opstellen en deels uitvoeren van een gezamenlijke werkagenda, aan een begroting en de onderlinge verrekening van (interne) kosten, alsmede aan de governancestructuur. Daarnaast zijn ook meer principiële zaken aan de orde geweest over onder andere pedagogiek, didactiek, de doelen van onderwijs en de visie daarop vanuit het oogpunt dat verschil goed is, het debat verlevendigt en denkwijzen verdiept. Ook is bezien op welke wijze de wens van enkele partijen binnen het Zwolse om mee te doen aan dit initiatief zou kunnen worden gehonoreerd binnen een innovatiecluster. In januari 2019 is Landstede Kinderopvang overgenomen door Prokino, waardoor Prokino nu als natuurlijke partner betrokken is bij de Campus Kind en Educatie.

Werkveldadviesraden
De samenwerkende partners binnen de Campus Kind en Educatie hebben in het kader van de opleidingen en de ontwikkeling van de Campus twee structurele werkveldadviesraden opgericht. Daarnaast is in het kader van de master Leiderschap Kind en Educatie en de master Interprofessioneel werken met Jeugd besloten tot het oprichten van een Wetenschappelijke Adviesraad. De volgende gremia zijn of worden opgericht:

 • Werkveldadviesraad voor bestuurders (sinds collegejaar 2016-2017);
 • Werkveldadviesraad voor direct leidinggevenden (sinds collegejaar 2016-2017);
 • Wetenschappelijke Adviesraad Kind en Educatie (in oprichting).

 

De werkveldadviesraden hebben adviesrecht over de opleidingen binnen de Campus Kind en Educatie en over de ontwikkeling van de Campus. Het doel van de werkveldadviesraden is om:

 • relevante (nationale en regionale) ontwikkelingen vanuit het werkveld te signaleren voor de doorontwikkeling van de Campus en voor de opleidingen binnen de Campus Kind en Educatie;
 • ontwikkelingen in te bedden in de curricula van de opleidingen;
 • de programma’s zowel op actualiteit als op inhoud, kwaliteit en niveau te toetsen;
 • gezamenlijk te werken aan nieuwe beroepsbeelden en het vormgeven van
  interprofessioneel werken in de praktijk.

 

De Wetenschappelijke Adviesraad heeft adviesrecht over het wetenschappelijke niveau van de masteropleiding Leiderschap Kind en Educatie, de masteropleiding Interprofessioneel werken met Jeugd en eventueel andere nog te ontwikkelen masters en over de ontwikkeling van de Campus Kind en Educatie.

 

Domeinoverstijgend werken en systeemdoorbrekende initiatieven

Wij geloven dat de samenwerking de voedingsbodem is voor de ontwikkeling van de (toekomstige) beroepen in het domein Kind en Educatie. Kijk over de grenzen van je eigen vakgebied en je leert als professional meer over de omgeving van het kind. Deze manier van domeinoverstijgend werken heeft de toekomst, omdat de diverse domeinen in de praktijk steeds dichter bij elkaar komen te liggen.

Interprofessioneel werken en gemengde docententeams
Als partners binnen de Campus vinden we het van belang om ook zelf interprofessioneel te (leren) werken om zo te ervaren en over te dragen naar studenten en het werkveld. Binnen de Campus Kind en Educatie vindt die samenwerking en verwevenheid tussen domeinen plaats. Zowel inhoudelijk als uitvoerend wordt er samengewerkt tussen docenten vanuit de instituten. Bij bijvoorbeeld de ad-opleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie is er sprake van een gemengd docententeam vanuit KPZ, Hogeschool Viaa, Landstede, mbo Menso Alting en Prokino. De expertise op het gebied van opvoeding, opvang, onderwijs en ontmoeting van KPZ, Hogeschool Viaa, mbo Menso Alting, Landstede mbo en Prokino Kinderopvang worden gebundeld. Als partners willen we samenwerken met partijen die onze visie delen en conceptversterkend kunnen werken.

De samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaringen met het werkveld geven de opleidingsinstituten structureel vorm met twee werkveldadviesraden. Jaarlijks wordt de kennis gedeeld en gevierd tijdens het ‘Rondje langs de velden’ en door werkveldraadplegingen.

Wij zijn de ontwikkelplaats waar je leert om het kind heen samen te werken. We leren met elkaar hoe je het leefklimaat van kinderen kunt optimaliseren. Wij willen een plek zijn waar studenten en professionals door samenwerking blijven leren. Leren hoe in je werk alles draait om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.

 

Werkagenda

De werkagenda van de Campus Kind en Educatie is onderverdeeld in thema’s, waaraan vervolgens activiteiten gekoppeld zijn. Deze thema’s zijn:

 • onderwijsconcepten en leertheorieën;
 • doorstroom mbo-hbo bevorderen;
 • praktijkleeromgeving/praktijkleren;
 • onderzoeksprogrammering;
 • kind en educatie in verbinding met het brede sociale domein;
 • professionalisering, professionele identiteit en verbinding tussen docenten;
 • regionale maatschappelijke ambitie;
 • nascholingsactiviteiten, trainingen, leergangen;
 • fysieke inrichting van de Campus;
 • interprofessioneel werken;
 • activiteiten voor leerlingen en kinderen.

 

Binnen de Campus Kind en Educatie zijn op het moment de volgende opleidingen ontwikkeld:

 

Nieuwsbrieven

Lees hier de Nieuwsbrieven van de Campus Kind en Educatie:

 

Innovatiecluster Kind en Educatie

Campus Kind en Educatie biedt tevens ruimte voor initiatieven met andere partijen  binnen de domeinen jeugdzorg, welzijn, kinderopvang en onderwijs binnen het Innovatiecluster Kind en Educatie. Binnen het Cluster wordt bijvoorbeeld de mogelijkheid gecreëerd om ervaring op te doen met het leren in de interprofessionele
beroepspraktijk.
Vanuit het Innovatiecluster is in samenwerking met de partners Deltion College, Windesheim en met regionale werkgevers vanuit de sectoren kinderopvang, welzijn, jeugdzorg en primair onderwijs een RIF-aanvraag Interprofessionele leerteams ingediend. Daarnaast zijn er vier subsidieaanvragen gedaan in het kader van de
aanpak Regionale lerarentekorten (po, vo en mbo) samen met ongeveer 100 regionale werkgevers vanuit het primair, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs.

Lees hier meer over het Innovatiecluster Kind en Educatie.

 

Brochure

Download hier de brochure van de Campus Kind en Educatie.