Rekencoördinator

Moeten we overstappen op een volledig digitale methode? Wat moet onze school met dyscalculie? Hoe gaan we om met ‘Passende Perspectieven’? Wat hebben de referentieniveaus onze school te zeggen? En hoe dagen we sterke rekenaars uit? Als rekencoördinator kun je antwoord geven op deze vragen en lever je een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van de school. Iedere school verdient een goed opgeleide rekencoördinator.

Icon inhoud Inhoud

In de geactualiseerde opleiding rekencoördinator is aandacht voor beproefde vakdidactische inzichten en leerlijnen in het reken-wiskundeonderwijs. De opleiding sluit ook aan op actuele ontwikkelingen als Denken in Doelen, Referentieniveaus rekenen, Passende Perspectieven, Onderzoekend leren, Digitale onderwijsmaterialen, Resultaatgericht werken, Rekenbeleidsplannen, Handelingsgericht werken in het rekenonderwijs, Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) en Bovenpresteerders in de reken-wiskundeles.

In de opleiding is daarnaast veel aandacht voor taken als:

 • het ondersteunen van collega’s in hun dagelijkse onderwijs bij het realiseren van interactief, rijk en uitdagend reken-wiskundeonderwijs;
 • het informeren van collega’s over de nieuwste ontwikkelingen, ideeën en materialen;
 • het initiëren en medevormgeven van kwaliteitszorg en schoolbeleid op het gebied van het onderwijs in reken-wiskunde;
 • het enthousiasmeren van collega’s voor het vak reken-wiskunde;
 • het onderzoeken en stimuleren van resultaatgerichtheid van het reken-wiskundeonderwijs;
 • het actief participeren in regionale en landelijke netwerken voor rekencoördinatoren.

 

Docent
Belinda Terlouw

Icon programma Programma

Voorafgaand aan de opleiding vindt een intake plaats. Gedurende het schooljaar zijn er zestien dagdelen (inclusief eindpresentatie en diploma-uitreiking tijdens bijeenkomst 16), een voortgangsassessment en een eindassessment. Ieder dagdeel gaat over een inhoudelijk thema. Welke thema’s dat zijn, is onderwerp van gesprek tussen opleiding en cursisten. Naast tien thema’s die altijd onderdeel uitmaken van de opleiding, kunnen er namelijk zes thema’s gekozen worden uit een tiental thema’s die voor de opleiding zijn uitgewerkt. Opleiding en cursisten kiezen uit een van de zgn. scenario’s om de cursus te doorlopen. Een dergelijk scenario legt een specifiek accent in de opleiding, zodat die optimaal is toegespitst op de situatie van de cursisten.

In ieder scenario bestaat de opleiding uit interactieve presentaties, practica en praktijkopdrachten. Deze zijn gericht op versterking van de eigen gecijferdheid en verdieping van de vakdidactische kennis en vaardigheden.

De centrale vraag is steeds: Hoe pas ik het geleerde toe in mijn eigen school?
In de loop van de opleiding verschuift de aandacht van de eigen gecijferdheid en vakdidactiek naar collegiale consultatie en rekenbeleid. De opleiding richt zich dan meer op de ontwikkeling van de hele school.

Centrale vragen zijn dan:

 • Wat hebben mijn collega´s nodig om hun rekenonderwijs te verbeteren?
 • Hoe kan ik hen ondersteunen?
 • Hoe enthousiasmeer ik mijn team voor reken-wiskundeonderwijs?
 • Hoe zet ik onderzoek in om vragen te kunnen beantwoorden naar bijvoorbeeld verhoging van resultaat?
 • Hoe komen we als school tot een helder rekenbeleid?

Icon studiebelasting Studie­belasting

De studiebelasting is 300 uur (inclusief zestien bijeenkomsten, zelfstudie, praktijkopdrachten en samenstellen portfolio).

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

De toelatingseis is een relevante hbo-opleiding (niveau 6).

Icon kosten Kosten

De totale kosten voor de opleiding Rekencoördinator (start oktober 2020) bedragen: € 2.760,- exclusief studiemateriaal.

Icon planning Planning

De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagmiddag van 14.30 – 18.00 op KPZ. De opleiding gaat in oktober 2020 van start.

Het rooster van 2020-2021:

 • woensdag 7 oktober 2020
 • woensdag 4 november 2020
 • woensdag 2 december 2020
 • woensdag 13 januari 2021
 • woensdag 3 februari 2021
 • woensdag 3 maart 2021
 • woensdag 31 maart 2021
 • woensdag 21 april 2021
 • woensdag 19 mei 2021
 • woensdag 9 juni 2021
 • woensdag 30 juni 2021
 • woensdag 8 september 2021
 • woensdag 29 september 2021
 • woensdag 27 oktober 2021
 • woensdag 17 november 2021
 • woensdag 15 december 2021: Diplomering

Klik hier voor het rooster in pdf

Icon extra-informatie Extra informatie

Klik hier voor meer informatie over Netwerk- en verdiepingsbijeenkomsten voor Rekencoördinatoren

Klik hier voor meer informatie over de Expertmodules voor Rekencoördinatoren

Lerarenportfolio.nl
Deze opleiding is gevalideerd door lerarenportfolio.nl.
Dit is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.

CPION geregistreerd
Deze opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

De post-hbo-opleiding tot Coördinator Rekenen is een product van het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs (LPNPO). Deze geregistreerde opleiding is ontwikkeld door een landelijke werkgroep in samenwerking met het Freudenthal Institute for Science en Mathematics Education (FIsme).

LPNPO Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs

Bijzonderheden
Geen lerarenbeurs. Maar wel compensatie mogelijk!
Sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen, zoals de geaccrediteerde post-hbo-opleidingen, niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs. Wat zijn dan de persoonlijke mogelijkheden op compensatie, als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt? Uitgaven aan de studie, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, vakliteratuur en bijvoorbeeld laptop, mag je bij de belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek. Concreet betekent dit dat boven de drempel van € 250 de kosten afgetrokken mogen worden. Een rekenvoorbeeld: voor een opleiding van  € 2.000 betaal je netto € 1.015 (als je in de belastingschijf van 42% valt). Voor meer informatie zie de website van belastingdienst.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling:
038 4257620 of mail naar centrumvoorontwikkeling@kpz.nl.