Ad Pedagogisch Professional Kind en Educatie

KPZ heeft in samenwerking met hogeschool Viaa en ROC Landstede en Menso Alting een associate degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie ontwikkeld. De opleiding is gericht op mbo 4 studenten of mbo-opgeleiden van de opleiding Onderwijsassistent, (specialistisch) Pedagogisch medewerker, Pedagogisch medewerker kinderopvang, jeugdzorg, sociaal cultureel werk of BOS-medewerker.

Icon inhoud Inhoud

Tweejarige hbo-opleiding
De associate degree (ad) Pedagogisch Professional Kind en Educatie is een tweejarige hbo-opleiding (niveau 5) met een beroepsprofiel gericht op bestaande, actuele en nieuwe competenties, rollen en functies in de sector Kind en Educatie. In het beroepsprofiel zijn vier rollen te onderscheiden: pedagogisch professional, verbinder, vormgever en initiator.

De opleiding leidt op voor functies binnen het onderwijs, kinderopvang, welzijn en jeugdhulp. Zij leidt studenten op die vanuit specifieke kennis en vaardigheden, een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 – 18 jaar.

Afgestudeerden kunnen werkzaam zijn binnen samenwerkende, geïntegreerde of zelfstandige organisaties in een van de bovengenoemde branches. De pedagogisch professional kan werken binnen een interdisciplinair team en omgaan met de diverse betrokkenen binnen de sociale omgeving van het kind/ de jongere.

Lees hier een artikel over vier studenten die inmiddels zijn afgestudeerd en werkzaam zijn binnen de kinderopvang en de jeugdhulp.

Zwolse samenwerking
De ad-opleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie is ontwikkeld door KPZ, Hogeschool Viaa en de ROC’s Landstede en Menso Alting. In september 2016 startte de opleiding met drie groepen. Momenteel studeren 140 studenten aan deze opleiding.

Leerlijnen
In de opleiding werken we met vier doorlopende leerlijnen; de persoonlijke professionele ontwikkelingslijn, waarin de nadruk ligt op je persoonlijke en professionele ontwikkeling gedurende je studie en praktijk. De kennislijn, waarin de vakkennis wordt aangeboden. De praktijklijn, gericht op het in de praktijk brengen van je kennis en vaardigheden. En tot slot de ontwerplijn, gericht op het onderzoeken en ontwikkelen van praktische oplossingen. Het onderwijs binnen de opleiding is daarmee zo ingericht dat het goed aansluit op jouw situatie en achtergrond en op de functies waarvoor je opgeleid wordt.

Na je studie
Wanneer je de ad-opleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie hebt afgerond, kun je als pedagogisch professional aan het werk. Je kunt bijvoorbeeld gaan werken:

 • bij een Integraal Kind Centrum (IKC) waar je in de school en in de naschoolse opvang als verbindende schakel functioneert. Je hebt zicht op de begeleidingsbehoeften van kinderen, zowel binnen als buiten de school;
 • binnen de kinderopvang waar je een adviserende of uitvoerende voortrekkersrol vervult en waarbij je de contactpersoon kunt zijn voor het gezin en overige instanties;
 • binnen een school, waarbij je in verschillende groepen ondersteuning biedt met betrekking tot de ontwikkeling van kinderen. Je werkt tevens bepaalde thema’s uit voor de school en onderhoud je contact met ondersteunende instanties;
 • binnen een school of een wijkteam, waar je preventief werkt met kinderen/jongeren zodat verwijzing naar intensieve hulp voorkomen kan worden.

Na afronding van deze opleiding kun je je verder specialiseren. Mogelijke vervolgopleidingen (met eventuele toelatingstoetsen) zijn de hbo bacheloropleidingen leraar basisonderwijs (pabo) en social work. In het tweede studiejaar is er extra aandacht voor eventuele toelatingseisen en toetsen voor deze bacheloropleidingen.

Icon programma Programma

Tijdens de opleiding staat de ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 – 18 jaar centraal. De opleiding is opgebouwd rond een aantal thema’s uit de beroepspraktijk. In ieder semester staat een thema centraal.

Studiejaar 1
In het eerste studiejaar komen de thema’s ‘het zich ontwikkelende kind’ en ‘het kind in de leerrijke omgeving’ aan bod. Je verdiept je in de verschillende leer- en ontwikkelingslijnen en leert hoe je activiteiten (bijv. ter stimulering van taalontwikkeling) kunt ondernemen, gericht op het verrijken van de leeromgeving van (groepen) kinderen. Ook leer je samen te werken binnen je eigen organisatie en directe omgeving. Hierbij is kennis over onder andere gesprekstechnieken en ouder/wijk-betrokkenheid van belang.

Studiejaar 2
In het tweede studiejaar staan de thema’s ‘het kind binnen de keten’ en ‘het kind in de samenleving’ centraal. Ook hier ligt de nadruk op het ondersteunen van de ontwikkeling van kinderen, maar de focus verschuift naar meer complexe situaties (bijv. gedragsproblematiek) en is gericht op het hele systeem rondom het kind of een groep kinderen. Hierbij is onder andere kennis over talentontwikkeling en wet- en regelgeving van belang. In het laatste half jaar staat het afstuderen centraal. Je werkt aan verschillende afstudeeropdrachten die gerelateerd zijn aan de beroepspraktijk.

Begeleiding
Goede begeleiding vinden wij erg belangrijk. Daarom krijg je naast de begeleiding in de praktijk, ook begeleiding tijdens je studie door een studieloopbaanbegeleider (slb’er). Je wordt geïnformeerd over de organisatie en de inhoud van de opleiding en je wordt begeleid in je studieplanning. Met de slb’er heb je ook individuele (studievoortgangs-)gesprekken. Ook werk je veel in leergroepen van ongeveer acht studenten. In deze leergroepen staat je persoonlijke professionele ontwikkeling centraal en bespreek je ervaringen uit de praktijk.

Icon praktijk Praktijk

Tijdens de opleiding ga je naast theoretische kennis ook praktijkervaring opdoen. Je werkt (betaald of onbetaald) vanaf het begin van de opleiding zestien uur per week in het onderwijs, de kinderopvang, welzijn en/of jeugdhulp. Er wordt ingezet op praktijkplaatsen waar de verschillende branches samenwerken, zoals in Integrale Kindcentra, Brede scholen en Time-out voorzieningen. Op deze manier doe je kennis en ervaring op in een breed werkveld rondom de ontwikkeling van kinderen. Je past de verkregen kennis en inzichten uit je opleiding toe, rekening houdend met de context van de praktijk. In je praktijkorganisatie ga je deel uitmaken van een praktijkleergroep. Het streven is om in deze praktijkleergroepen studenten van verschillende opleidingen samen te laten werken en te leren. De gemengde samenstelling van de groep zorgt ervoor dat je leert werken in een interprofessioneel team en kennis krijgt van verschillende contexten.

In de praktijk word je begeleid door een praktijkbegeleider en door een praktijkbegeleidend docent vanuit de opleiding. Het functioneren in de praktijk wordt na ieder semester getoetst door middel van een portfolio en een gesprek.

Icon studiebelasting Studie­belasting

De studielast van de opleiding is gebaseerd op een praktijkplaats in de genoemde branches.

Contacttijd:

 • 468 uur (jaar 1)
 • 480 uur (jaar 2)

Praktijk:

 • 672 uur (jaar 1)
 • 640 uur (jaar 2)

Zelfstudie:

 • 540 uur (jaar 1)
 • 560 uur (jaar 2)

 

Lestijden
De opleiding is voorlopig alleen nog in deeltijd te volgen in een daggroep of een avondgroep.

 • De daggroep heeft les op woensdag of vrijdag van 9.00 – 16.30 uur en op ongeveer zeven zaterdagen. Voor de woensdaggroep geldt dat we alleen starten bij voldoende aanmeldingen. Het definitieve besluit hierover valt half juni 2020.
 • De avondgroep heeft les op dinsdag- en donderdagavond van 18.45 – 21.30 uur en ongeveer zeven zaterdagen.

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

Je kunt je aanmelden voor de opleiding als je minimaal een mbo-4 opleiding hebt afgerond.

Naast deze opleidingseis moet je vanaf de start van de studie voor minimaal zestien uur werken (betaald of onbetaald) bij een instelling binnen de branches: onderwijs (po,vo,vso, en/of mbo), kinderopvang, welzijn of jeugdhulp. Je werkt minimaal zestien uur per week, waarvan je gemiddeld vier uur per week flexibel in kunt zetten. Deze flexibele uren neem je op in overleg met je werkgever. Het gaat hierbij om het uitvoeren van opdrachten en het opdoen van ervaring binnen de eigen organisatie of in een ander domein. Dit wordt vastgelegd in een praktijkovereenkomst tussen jou, je werkgever en de opleiding. Je praktijkplaats moet worden goedgekeurd door de opleiding.

Wanneer je niet in het bezit bent van een afgeronde vooropleiding op tenminste mbo 4 niveau, dan kun je toegelaten worden op basis van relevante reeds verworven competenties. Je dient echter wel een cognitieve toelatingstoets (21 + toets) te doen.

21+ toets
Je kunt bij ons de 21+ toets (Colloquium doctum/Toelatingsonderzoek) maken wanneer je 21 jaar of ouder bent en niet toelaatbaar bent met het diploma van jouw vooropleiding. Toelaatbaar ben je met een mbo-diploma niveau 4 of met een havo/vwo diploma.

Wanneer je voor de 21+ toets slaagt, ontvang je hiervan een bewijs: de zgn. toelatingsbeschikking. Met deze toelatingsbeschikking ben je toelaatbaar voor onze opleiding ad Pedagogisch Professional Kind en Educatie. Je kunt maar één keer per kalenderjaar deelnemen aan de 21+ toets. Aan het deelnemen aan de 21+ toets zijn geen kosten verbonden.

Het 21+ toelatingsonderzoek bestaat uit drie verplichte onderdelen:

 • een tekst schrijven aan de hand van een artikel m.b.t. kind, zorg en educatie
 • een toets gericht op het verwerken van informatie
 • een toets werkwoordspelling

 

21+ toets aanvragen 
Voor deelname aan de 21+ toets, vul je het formulier ‘Verzoek tot het afleggen van een 21+ toets’ in. Na ontvangst van je verzoekformulier, sturen we je een uitnodiging met datum, tijd en plaats voor de toets. Ook sturen we je oefenmateriaal voor deze toets, zodat je je kunt voorbereiden.

Icon kosten Kosten

Deeltijd
Het collegegeld voor de deeltijdopleiding is voor schooljaar 2020-2021 € 1700,-.
In de Collegegeldwijzer 2020-2021 vind je informatie over het instellingscollegegeld.

Halvering collegegeld
Het kabinet wil het wettelijk collegegeld halveren voor eerstejaars studenten vanaf studiejaar 2018-2019. Dit gaat gelden voor studenten die voor het eerst beginnen aan een bacheloropleiding of associate degree aan hogescholen en universiteiten. Bij lerarenopleidingen (basis- en voortgezet onderwijs) gaat het om de eerste twee jaar. De exacte invulling van de geplande nieuwe wetgeving is nog niet bekend.

Voor meer informatie:
Halvering collegegeld eerstejaars
Twee jaar halvering collegegeld voor alle lerarenopleidingen

Extra kosten
Naast het collegegeld kost het boekenpakket ongeveer € 850,-. Deze boeken gebruik je tijdens de gehele opleiding.
Niet alle uitgaven die de school in het belang van het onderwijs of voor de persoonlijke vorming van de student doet, worden door het rijk gesubsidieerd. Hierbij kan gedacht worden aan werkweken, excursies en culturele activiteiten. Hiervoor ontvangt de student een aparte factuur gedurende het schooljaar. Het is hierbij mogelijk om in maandelijkse termijnen te betalen.

Het is eventueel mogelijk om je studiekosten en andere scholingsuitgaven via de belasting terug te vragen. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

Klik hier voor meer informatie over een studielening.

Icon extra-informatie Extra informatie

De week van Sanne
Sanne is student van de ad-opleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie. Iedere vrijdag is ze op KPZ voor de lessen en soms ook op andere dagen om zelfstandig of met haar leergroep te studeren. Minimaal twee dagen in de week is Sanne op haar praktijkleerplaats, waar ze veel uiteenlopende taken heeft.
Benieuwd hoe de week van Sanne eruitziet, wat voor lessen ze heeft en wat ze doet op haar praktijkplaats?

Gezocht: praktijkplaatsen voor leerteams Kind en Educatie
KPZ is op zoek naar Praktijkleerplaatsen voor de opleiding ad Pedagogisch Professional Kind en Educatie. Lees hier meer over de praktijkleerplaatsen.
Heb je interesse om jouw organisatie aan te bieden als Praktijkleerplaats? Vul dan dit formulier in.