Expertmodules Rekencoördinatoren (RC+)

In de opleiding tot rekencoördinator zijn er heel wat thema’s aan bod gekomen. Afgestudeerde rekencoördinatoren hebben aangegeven dat zij meer expertise willen opdoen met betrekking tot een aantal thema’s naar keuze. Ze hebben de wens te kennen gegeven dat er expertmodules worden aangeboden, zodat zij gericht een eigen vervolg kunnen geven aan het vergroten van hun expertise. Ze willen een Rekencoördinator+ worden. Daarbij willen zij in de gekozen expertmodule hun eigen succescriteria kunnen formuleren en zich op basis van een leervraag (persoonlijke ontwikkeling/ schoolontwikkeling) ontwikkelen binnen het thema. KPZ heeft besloten hier gehoor aan te geven. Er is een behoeftepeiling uitgezet onder reken-
coördinatoren. Deze peiling geeft zicht op welke thema’s aangeboden moeten worden.

Icon inhoud Inhoud

De drie meest gekozen thema’s worden het eerst aangeboden (zie programmabeschrijving hieronder). Expertmodules die daarna aangeboden en ingepland worden, zijn: Zwakke rekenaars, Passende Perspectieven, Sterke rekenaars, Rekenen in de onderbouw, Fact-checking met rekenen-wiskunde, Digitale geletterdheid, Taal in de Rekenles en Overgang po-vo. Bij voldoende belangstelling zullen eerder aangeboden modules opnieuw aangeboden worden.

Icon programma Programma

Expertmodule 1: Denken in Doelen in de rekenles
Steeds meer scholen willen kindgericht werken. Dat betekent dat er anders omgegaan wordt met de methode. Niet de methode is leidend, maar het kind. Om dit mogelijk te maken, moeten leraren kunnen denken in doelen. Ze moeten kunnen waarnemen, activeren, ontwerpen en zelfsturing en samenwerking kunnen organiseren. De rekencoördinator wil de leraren hierin kunnen bijstaan en deze transitie systematisch en planmatig kunnen begeleiden. In deze expertmodule doe je kennis en inspiratie op rond het thema Denken in Doelen leer je hoe je dit kunt vertalen naar je eigen onderwijspraktijk. Thema’s die hierin vervlochten worden: Formatief evalueren en Rekenen in heterogene groepen (Bijvoorbeeld stamgroepen in het Jenaplanonderwijs)

Expertmodule 2: Kijken naar Kinderen in de rekenles
Het kind staat meer en meer centraal. Waarnemen van onderwijsbehoeften is hierbij essentieel. De methodiek Kijken naar Kinderen helpt leraren gerichter naar kinderen te kijken en te reflecteren op het effect van hun eigen leraarsgedrag. Foto- en filmbeelden worden hierbij als middel ingezet. De methodiek Kijken naar Kinderen geeft de rekencoördinator bovendien gereedschappen in handen  om de professionaliseringsbehoeften binnen het team op te sporen, zodat een passend professionaliseringsaanbod kan worden gedaan. De verzamelde beelden dienen daarbij als werkmaterialen. De methodiek biedt de rekencoördinator ook mogelijkheden om de ontwikkeling van de leraarsvaardigheden te monitoren. In deze expertmodule maak je kennis met de methodiek Kijken naar Kinderen en leer je hoe je deze methodiek kunt inzetten om je eigen leraars-
vaardigheden en die van je team te ontwikkelen. Thema’s die hierin vervlochten worden: Rekengesprekken voeren en Vakinhoudelijke theorie-praktijkkoppeling.

Expertmodule 3: Onderzoekend leren en Creatief denken in de rekenles
Het onderwijs is aan het veranderen. Momenteel worden er nieuwe bouwstenen geformuleerd voor ons onderwijs (curriculum.nu). Dit vraagt om een andere mindset. Het gangbare didactische contract van voordoen en na laten doen wordt doorbroken. Binnen het reken-wiskunde onderwijs zal daarom meer en meer de nadruk komen te liggen op probleemoplossend denken om een wiskundige attitude te bewerkstelligen. Niet alleen de domeinen zijn in de toekomst leidend, maar ook vaardigheden als bijvoorbeeld computational thinking verdienen aandacht. De onderzoek-
houding en het creatieve vermogen van de kinderen zijn hierbij onontbeerlijk. Dit vraagt van de leraren een andere manier van lesgeven. In deze expertmodule leer je hoe je als leraar een onderzoekende houding kunt bewerkstelligen binnen je rekenonderwijs en hoe je kinderen aanzet tot creatief denken. Dit alles om een wiskundige oplossingsgerichte attitude bij kinderen te bevorderen. De rekencoördinator leert hoe hij deze innovatie binnen zijn school kan stimuleren en misschien zelfs al kan implementeren.

Icon studiebelasting Studie­belasting

De deelnemer geeft voor aanvang van de module aan wat hij wil leren. Het kan gaan om een persoonlijke professionaliseringsbehoefte, maar ook om een schoolontwikkelvraag (kennis en vaardigheden). De deelnemer formuleert zijn eigen leerdoelen en succescriteria (Wat lever ik aan het eind van deze module op? Wanneer ben ik tevreden?) en legt hier aan het eind van de module verantwoording over af.  De docent stemt haar aanbod hierop af en monitort de ontwikkeling. Zij geeft van begin tot eind feedback.

Studiebelasting per expertmodule: 30 uur

  • 12 uur contacttijd (4 x 3 uur)
  • 12 uur voorbereidingstijd (4 x 3 uur)
  • 6 uur verslaglegging

 

Investering vertaald naar bekwaamheidseisen vastgelegd in Registerleraar:
Per module:

  • Vakinhoudelijk: 12 uur
  • Vakdidactisch: 12 uur
  • Overig: 6 uur

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

De expertmodules zijn bedoeld voor opgeleide rekencoördinatoren. Het verdient aanbeveling een post-hbo-opleiding tot rekencoördinator te hebben gevolgd. Als er sprake is van elders verworven competenties of als je werkzaam bent als rekencoördinator en geen opleiding hebt gedaan, ben je in overleg toelaatbaar.

Icon kosten Kosten

De kosten voor schooljaar 2019-2020 bedragen € 580,- per module en € 30,- voor de maaltijden (vier keer € 7,50).

Icon planning Planning

Expertmodule 1: (16.00 – 19.30 uur) Denken in Doelen.
De vier bijeenkomsten van module 1 zijn succesvol afgerond. Expertmodule 1 wordt in schooljaar 2019-2020 opnieuw gepland.

Expertmodule 2: (16.00 – 19.30 uur) Kijken naar Kinderen

De vier bijeenkomsten van module 2 zijn succesvol afgerond. Expertmodule 2 wordt in schooljaar 2019-2020 opnieuw gepland.

Expertmodule 3: (16.00 – 19.30 uur) Onderzoekend leren en Creatief denken

De expertmodule is reeds gestart. Expertmodule 3 wordt in schooljaar 2019-2020 opnieuw gepland.

Icon extra-informatie Extra informatie

Kijk op www.kijkennaarkinderen.nl voor de nieuwsbrieven van Kijken naar Kinderen.