Expertmodules Rekencoördinatoren (RC+)

Afgestudeerde rekencoördinatoren hebben aangegeven dat zij verdiepende expertise willen opdoen met betrekking tot een aantal thema’s. Ze hebben de wens te kennen gegeven dat er expertmodules worden aangeboden, zodat zij gericht een eigen vervolg kunnen geven aan het vergroten van hun expertise. Ze willen een Rekencoördinator+ worden. Daarbij willen zij in de gekozen expertmodule hun eigen succescriteria kunnen formuleren en zich op basis van een leervraag (persoonlijke ontwikkeling/ schoolontwikkeling) ontwikkelen binnen het thema. KPZ heeft besloten hier gehoor aan te geven. Er is een behoeftepeiling uitgezet onder reken-
coördinatoren en die heeft geleid tot de keuze van onderstaande thema’s.

Icon inhoud Inhoud

De zes meest gekozen thema’s worden aangeboden (zie programmabeschrijving hieronder). Alle expertmodules zijn vraaggestuurd. De deelnemers bepalen op basis van hun leervragen de inhoud. In de beschrijvingen kun je lezen wat in grote lijnen aan bod kan komen. De accenten bepalen jullie zelf. In het artikel (De ontwikkelkracht van de rekencoördinator) kun je lezen wat de ervaringen zijn van rekencoördinatoren die reeds expertmodules hebben gevolgd.

Icon programma Programma

Expertmodule: Denken in Doelen in de rekenles
Steeds meer scholen willen kindgericht werken. Dat betekent dat er anders omgegaan wordt met de methode. Niet de methode is leidend, maar het kind. Om dit mogelijk te maken, moeten leraren kunnen denken in doelen. Ze moeten kunnen waarnemen, activeren, ontwerpen en zelfsturing en samenwerking kunnen organiseren. De rekencoördinator wil de leraren hierin kunnen bijstaan en deze transitie systematisch en planmatig kunnen begeleiden. In deze expertmodule doe je kennis en inspiratie op rond het thema Denken in Doelen en leer je hoe je dit kunt vertalen naar je eigen onderwijspraktijk. Thema’s die hierin vervlochten worden: Formatief evalueren en Rekenen in heterogene groepen (Bijvoorbeeld stamgroepen in het Jenaplanonderwijs)

Expertmodule: Kijken naar Kinderen in de rekenles
Het kind staat meer en meer centraal. Waarnemen van onderwijsbehoeften is hierbij essentieel. De methodiek Kijken naar Kinderen helpt leraren gerichter naar kinderen te kijken en te reflecteren op het effect van hun eigen leraarsgedrag. Foto- en filmbeelden worden hierbij als middel ingezet. De methodiek Kijken naar Kinderen geeft de rekencoördinator bovendien gereedschappen in handen  om de professionaliseringsbehoeften binnen het team op te sporen, zodat een passend professionaliseringsaanbod kan worden gedaan. De verzamelde beelden dienen daarbij als werkmaterialen. De methodiek biedt de rekencoördinator ook mogelijkheden om de ontwikkeling van de leraarsvaardigheden te monitoren. In deze expertmodule maak je kennis met de methodiek Kijken naar Kinderen en leer je hoe je deze methodiek kunt inzetten om je eigen leraars-
vaardigheden en die van je team te ontwikkelen. Thema’s die hierin vervlochten worden: Rekengesprekken voeren en Vakinhoudelijke theorie-praktijkkoppeling.

Bekijk hier de nieuwsbrieven van Kijken naar Kinderen.

Expertmodule: Onderzoekend leren en Creatief denken in de rekenles
Het onderwijs is aan het veranderen. Momenteel worden er nieuwe bouwstenen geformuleerd voor ons onderwijs (curriculum.nu). Dit vraagt om een andere mindset. Het gangbare didactische contract van voordoen en na laten doen wordt doorbroken. Binnen het reken-wiskunde onderwijs zal daarom meer en meer de nadruk komen te liggen op probleemoplossend denken om een wiskundige attitude te bewerkstelligen. Niet alleen de domeinen zijn in de toekomst leidend, maar ook vaardigheden als bijvoorbeeld computational thinking verdienen aandacht. De onderzoek-
houding en het creatieve vermogen van de kinderen zijn hierbij onontbeerlijk. Dit vraagt van de leraren een andere manier van lesgeven. In deze expertmodule leer je hoe je als leraar een onderzoekende houding kunt bewerkstelligen binnen je rekenonderwijs en hoe je kinderen aanzet tot creatief denken. Dit alles om een wiskundige oplossingsgerichte attitude bij kinderen te bevorderen. De rekencoördinator leert hoe hij deze innovatie binnen zijn school kan stimuleren en misschien zelfs al kan implementeren. Er zit een kleine overlap met de expertmodule Sterke rekenaars.

Expertmodule: Sterke Rekenaars
Sterke rekenaars verdienen onze aandacht. Zij ontwikkelen zich doorgaans minder goed dan verwacht zou mogen worden. Motivatieverlies en onderpresteren liggen op de loer. Hoe kunnen we sterke rekenaars uitdagen en in hun kracht brengen? Dit vraagt om specifieke leraarvaardigheden. In deze expertmodule werken we hieraan. Het gedachtegoed van Suzanne Sjoers vormt een belangrijke basis voor deze module. Op de eerste plaats leer je hoe je de sterke rekenaars kunt signaleren. Vervolgens leer je bij welk aanbod sterke rekenaars gebaat zouden kunnen zijn en je probeert dit ook uit in je eigen onderwijspraktijk. Je leert goede vragen te stellen aan de sterke rekenaars, zodat het denkwerk bij het kind kan blijven liggen. Ook leer je hoe je een en ander in je rekenonderwijs kunt organiseren, want hoe maak je tijdens de rekenles en daar buiten ruimte voor de sterke rekenaar? Als rekencoördinator leer je hoe je beleid kunt formuleren om dit thema schoolbreed op de agenda te zetten. Er zit een kleine overlap met de expertmodule Onderzoekend leren en Creatief denken in de rekenles.

Expertmodule: Zwakke Rekenaars
In ons onderwijs is veel aandacht voor de zwakke rekenaars. Toch lukt het niet altijd om goed in beeld te krijgen wat het probleem is en om vervolgens een aanbod op maat te formuleren. De inhoud van deze expertmodule is sterk afhankelijk van de vragen van de deelnemers. Rekencoördinatoren beschikken vaak al over veel expertise op het gebied van het signaleren van de zwakke rekenaars en weten doorgaans al goed hoe ze schoolbreed beleid kunnen formuleren op zowel het voorkomen van reken-wiskundeproblemen als op het begeleiden van kinderen met rekenproblemen. Toch blijkt dat er een grote behoefte is aan deze expertmodule en zal gekeken moeten worden waar de behoefte van de deelnemers dan specifiek ligt (op kindniveau, op leerkrachtniveau, op teamniveau). Thema’s die hierin vervlochten kunnen worden: Rekengesprekken voeren, ERWD-protocol, Dyscalculie, Passende Perspectieven. Er zit een kleine overlap met de module Kijken naar Kinderen.

Expertmodule: Taal in de rekenles
‘Door aandacht te schenken aan taal in de rekenles sla je twee vliegen in één klap: leerlingen ontwikkelen hun taalvaardigheid én ze krijgen beter toegang tot de rekenwiskundige vakinhoud. Het reken-wiskundeonderwijs zou dan ook gebaat zijn bij het specifieker doordenken van de taal die nodig is voor het leren en redeneren in de verschillende domeinen en bij het ontwerpen en beproeven van domeinspecifiek, taalgericht instructiemateriaal.’ (Smit, J., 2014)* In deze expertmodule leer je hoe taal- en rekenontwikkeling hand in hand kunnen gaan. Er is aandacht voor gesproken taal (spreken en luisteren) en geschreven taal (lezen en begrijpen) in de rekenles. We kijken naar vaktaal, schooltaal en dagelijkse taal en je leert hoe je als leerkracht de taalvaardigheid in de rekenles kunt stimuleren. Alle leerlingen profiteren hiervan en ook meertalige en taalzwakke leerlingen krijgen op die manier toegang tot de taal van het vak rekenen-wiskunde. Thema’s die hierin vervlochten worden: scaffolding-strategieën, gebruik van rekentaalkaarten.
* Smit, J. (2014). En nu in rekentaal – talige ondersteuning bieden in een meertalige rekenklas Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, (33) p. 118-124.

Start: Schooljaar 2020-2021

Icon studiebelasting Studie­belasting

De deelnemer geeft voor aanvang van de module aan wat hij wil leren. Het kan gaan om een persoonlijke professionaliseringsbehoefte, maar ook om een schoolontwikkelvraag (kennis en vaardigheden). De deelnemer formuleert zijn eigen leerdoelen en succescriteria (Wat lever ik aan het eind van deze module op? Wanneer ben ik tevreden?) en legt hier aan het eind van de module verantwoording over af. De docent stemt haar aanbod hierop af en monitort de ontwikkeling. Zij geeft van begin tot eind feedback.

Studiebelasting per expertmodule: 30 uur

  • 12 uur contacttijd (4 x 3 uur)
  • 12 uur voorbereidingstijd (4 x 3 uur)
  • 6 uur verslaglegging

Investering vertaald naar bekwaamheidseisen:
Per module:

  • Vakinhoudelijk: 12 uur
  • Vakdidactisch: 12 uur
  • Overig: 6 uur

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

De expertmodules zijn bedoeld voor opgeleide rekencoördinatoren. Het verdient aanbeveling een post-hbo-opleiding tot rekencoördinator te hebben gevolgd. Als er sprake is van elders verworven competenties of als je werkzaam bent als rekencoördinator en geen opleiding hebt gedaan, ben je in overleg toelaatbaar.

Icon kosten Kosten

De kosten voor schooljaar 2020-2021 bedragen € 595,- per module en indien gewenst € 55,- voor de maaltijden (vier keer € 13,75).

Icon planning Planning

De Expertmodules worden aangeboden op dinsdagen van 16.00 – 19.30 uur. De roosters voor de expertmodules worden z.s.m. gepland. Binnenkort volgt het rooster voor 2020-2021.

Icon extra-informatie Extra informatie

Kijk op www.kijkennaarkinderen.nl voor de nieuwsbrieven van Kijken naar Kinderen.

Lerarenportfolio.nl
De afzonderlijke modules zijn gevalideerd door lerarenportfolio.nl.
Dit is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling: 038 4257620 of mail naar centrumvoorontwikkeling@kpz.nl.