Pabo voltijd

Op KPZ word je opgeleid tot leraar basisonderwijs. Na het afronden van de opleiding aan KPZ ben je startbekwaam om met kinderen van 4 – 14 jaar te werken.

Icon inhoud Inhoud

De opleiding bestaat uit vier studiejaren van twee semesters. In een semester heb je lesweken, toetsweken en stageweken. Voorafgaand aan de stageweken heb je tijdens een lesweek af en toe een stagedag.

Gedurende een lesperiode komen ongeveer tien modules of vakken aan bod. Op de KPZ-portal vind je in ‘Mijn Semester’ alle informatie die je nodig hebt om overzicht te krijgen op de studie, toetsing en praktijkopdrachten. Ook vind je op deze site de les- en toetsroosters, zodat je jouw studie goed kunt plannen.

Als student volg je niet alleen lessen, maar loop je ook stage en werk je in studiegroepen. Een studiegroep bestaat uit vier of vijf studenten waar je mee samenwerkt aan een opdracht. Theorie en praktijk zijn nauw verweven. We bieden een gevarieerd studieprogramma en een heldere studieopzet volgens het modulesysteem. Als student weet je precies wat er per periode van je verwacht wordt en wat je van de opleiding kunt verwachten.

Per studiejaar is de totale studiebelasting 60 credits. De opleiding omvat in totaal 240 credits.

Lestijden
De voltijdopleiding is een dagopleiding. We verwachten dat je alle dagen van de week beschikbaar bent voor de pabo en je stageschool. Per jaar en per semester krijg je een goed overzicht van alle activiteiten. Alle roosters worden gepubliceerd op de KPZ-portal.

Les 1     08.45 – 10.15 uur
Les 2     10.30 – 12.00 uur
Les 3     12.30 – 14.00 uur
Les 4     14.15 – 15.45 uur
Les 5     16.00 – 17.30 uur

Begeleiding
Goede begeleiding tijdens studie en stage vinden wij erg belangrijk. In de begeleiding staan altijd je eigen kwaliteiten centraal ten opzichte van het beroep leraar basisonderwijs. We kijken naar jouw mogelijkheden, maar stellen ook eisen zodat jij een top-leraar wordt. De specifieke zorg die we kunnen bieden is terug te vinden in ons zorgschema.

 • De studieloopbaanbegeleider (SLB’er) zorgt voor directe studiebegeleiding tijdens de contacturen die in het rooster zijn ingepland. Je wordt geïnformeerd over de organisatie en de inhoud van de opleiding, bespreekt ervaringen naar aanleiding van de stage en je wordt begeleid in je studieplanning.
  In pabo 3 en 4 komt het accent steeds meer op jouw eigen ontwikkeling te liggen. Ook de rol van de studieloopbaanbegeleider verandert. In elk studiejaar heb je in ieder geval twee keer per jaar een individueel gesprek met je SLB’er over jouw studievoortgang.
 • De vakdocenten zijn verantwoordelijk voor de theoretisch vorming en de koppeling naar de praktijk.
 • Tijdens stage (praktijk) word je begeleid door de mentor van de stageschool. Daarnaast heb je gesprekken met een rayondocent over je functioneren op de basisschool.
 • De opleidingsmanager heeft het totaaloverzicht over het functioneren van de studenten. Wanneer er door een overmachtssituatie aanpassingen nodig zijn om de studie mogelijk te maken, gaat de opleidingsmanager samen met de SLB’er met je in gesprek over alle mogelijkheden.


Programma

In de eerste twee studiejaren (de funderende fase) staan de schoolvakken en de didactiek van deze vakken centraal. Het aanbod in de lessen is afgestemd op het doel van de periode. De vakken waarin je les krijgt zijn:

 • pedagogiek/ onderwijskunde
 • taal
 • rekenen & wiskunde
 • wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek)
 • beeldende vakken (tekenen en handvaardigheid)
 • expressievakken (muziek en drama)
 • bewegingsonderwijs
 • schrijven

Ook krijg je vakken die cultureel maatschappelijk georiënteerd zijn en godsdienst & levensbeschouwing.

Het derde en vierde studiejaar noemen wij de profilerende fase. Je maakt steeds meer eigen keuzes in de verschillende trajecten die je kunt volgen. Je richt je op het ‘tegemoet komen aan de diverse onderwijsbehoeften van leerlingen’ en je geeft ‘onderwijs in verschillende contexten’. In het vierde studiejaar laat je zien dat je alle competenties hebt bereikt. Je richt je op de professionele identiteit en het doen van praktijkgericht onderzoek.

Specialisaties
Vanaf het derde studiejaar ga je steeds meer je eigen keuzes maken. Je kiest voor een leeftijdsspecialisatie (jonge of oudere kind). Daarnaast kun je allerlei aanvullende diploma’s behalen.

Toetsing en beoordeling
Iedere module die je krijgt heeft doelen waaraan je moet voldoen. Toetsing vindt plaats in de vorm van een tentamen, presentatie, werkstuk, voordracht of een andere toetsvorm die past bij een bepaald vak. De inhoud en de toetsing van de modules staat beschreven in ‘Mijn Semester’ op de KPZ-portal. Elke module heeft de waarde van één of meer credits. Deze credits worden geregistreerd zodat je zelf kunt bijhouden welke credits je hebt behaald in een bepaalde periode.

Voor iedere eerstejaars pabo-student zijn er verplichte toetsen reken- en taalvaardigheid. Dit zijn meerkeuzetoetsen. De toets rekenen is een landelijke digitale toets, die op de pabo wordt afgenomen door CITO. De toets taalverzorging is een schriftelijke toets van KPZ. Je kunt gedurende het eerste jaar maximaal drie keer aan deze toetsen deelnemen. Heb je de toets na drie kansen niet behaald, dan mag je de opleiding niet vervolgen en krijg je een negatief bindend studieadvies.

Icon specialiseren Specialiseren

Met meer diploma’s van school
Tijdens de opleiding kun je kiezen voor extra diplomatrajecten. Je kunt bijvoorbeeld kiezen om meer te weten over vernieuwingsonderwijs zoals Jenaplan, Dalton of OGO. Je volgt extra bijeenkomsten en loopt stage op een school voor vernieuwingsonderwijs. Je kunt er ook voor kiezen om het diploma Godsdienst & Levensbeschouwing, Schrijven of Interne Cultuurcoördinator te gaan halen.

Icon praktijk Praktijk

Stage in het eerste en tweede jaar
In samenwerking met onze stagescholen word je voorbereid op het prachtige beroep van leraar basisonderwijs. De leraar van de stageklas is je mentor en begeleidt je in de praktijk. Je ontwikkelt je tot een volwaardig teamlid. Vanuit de opleiding krijg je tijdens de stageperiodes bezoek van een docent van KPZ, dit is je rayondocent. De rayondocent begeleidt je tijdens de stage en hij beoordeelt ook jouw functioneren in de stage. Bureau Praktijkleren zorgt voor de stageplaatsingen waarbij rekening wordt gehouden met woonplaats, waar mogelijk met denominatie en verdere bijzonderheden die bekend zijn. We hebben een vaste groep stagescholen die met KPZ samenwerkt. Bij het kopje ‘Samenwerkingsverbanden’ worden de verschillende soorten scholen verder toegelicht.

In het eerste jaar van de voltijdopleiding (semester 1 en 2) oriënteer je je tijdens je stage op het beroep van leraar in twee verschillende groepen, waarbij de keuze van de groep vrij is voor jou en de stageschool. Aan het eind van het eerste jaar ben je in staat om een boeiende en didactisch verantwoorde les te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren.
In het tweede jaar van de voltijdopleiding (semester 3 en 4) loop je in semester 3 stage in de midden- of bovenbouw (groep 5 t/m 8). Je leert een les te ontwerpen waarbij de instructie aansluit bij de (onderwijs)behoefte van de groep. In semester 4 loop je stage in de onderbouw (groep 1-2). In deze stage ga je thematisch lesgeven aan een groep kinderen waarbij je in staat moet zijn uiteindelijk hele dagdelen zelfstandig aan het werk te zijn. Je leert ontwikkelingsgerichte onderwijsactiviteiten te ontwerpen en uit te voeren. In het eerste en tweede jaar loop je veelal op maandagen stage, aangevuld met enkele stageweken. Als je de opleiding onderwijsassistent hebt afgerond dan hoef je in het eerste jaar een aantal dagen minder stage te lopen.

Stage in het derde jaar
In het derde jaar van de voltijdopleiding (semester 5 en 6)  start je met een stage in groep 3 en/of 4. Tijdens deze stage staat het omgaan met verschillen centraal (adaptief onderwijs). Je moet leren en laten zien dat alle kinderen in de klas een goed lesaanbod van je krijgen en dat je dus tegemoet komt aan de diverse onderwijsbehoeften van de kinderen. In semester 5 loop je veelal op donderdagen stage, afgewisseld met enkele stageweken. In semester 6 kun je zelf kiezen in welke groep je stage wilt lopen. Ook kun je ervoor kiezen om je stage in het buitenland, het vmbo of in het speciaal onderwijs te doen. Als je kiest voor het vmbo krijg je ook theorie over het vmbo en loop je stage op één van de geselecteerde vmbo-scholen waar we een inhoudelijke samenwerking mee hebben. Studenten die zich willen specialiseren in vernieuwingsonderwijs doen hun stages op een vernieuwingsschool, bijvoorbeeld Jenaplan, Dalton of OGO. Je laat in dit semester zien dat je in verschillende contexten kunt lesgeven. In semester 6 loop je enkele weken achter elkaar (vaak tien weken) stage. Gedurende deze weken kom je een aantal keer terug naar de opleiding voor begeleiding en voorbereiding. Bureau Praktijkleren bemiddelt bij de stageplaatsing en in sommige gevallen plaatst Bureau Praktijkleren studenten op een opleidingsschool.

Stage in het vierde jaar
In het vierde jaar (semester 7 en 8) loop je wpo-stage. Wpo betekent werkplekopleiding. Plaatsing vindt plaats via een wpo-procedure op één van de wpo-scholen van KPZ. De wpo houdt in dat je twee dagen in de week op donderdag en vrijdag een eigen, vaste stagegroep hebt. De keuze van de groep wordt aangegeven in de vacature van de school. In totaal gaat het om minimaal 60 dagen. Als je je wpo-stage op een academische opleidingsschool doet, ben je ook 30 woensdagen op de stageschool aanwezig om aan je onderzoek m.b.t. de schoolontwikkelingsvraag te werken. Je hebt geen mentor meer in de klas, maar krijgt begeleiding door een daartoe opgeleide coach op afstand. Je laat dit laatste jaar zien dat je je professionele identiteit kunt verwoorden en kunt toepassen in de praktijk en dat je onderzoeksgegevens kunt verzamelen en interpreteren op basis van noties uit de vakliteratuur.
Plaatsing vindt plaats via een wpo-procedure op één van de wpo-scholen van KPZ.

Competenties
Je werkt in de stage aan het behalen van competenties. Dit gebeurt bij het organiseren van verschillende activiteiten in de klas en bij de begeleiding van individuele leerlingen en groepen kinderen. Ook tijdens het voorbereiden, uitvoeren en nabespreken van lesactiviteiten is dit aan de orde. Op KPZ worden activiteiten georganiseerd waarin je de stagelessen voorbereidt. Je geeft les in alle basisschoolvakken.

Samenwerkingsverbanden
We hebben verschillende samenwerkingsverbanden en daardoor zijn er verschillende soorten scholen waarop je als student je stage kunt doen, te weten:

 • Reguliere stagescholen
 • WOS (werkplekopleidingsscholen)
 • OS (opleidingsscholen)
 • AOS (academische opleidingsscholen)

 

Reguliere stagescholen 
Reguliere stagescholen zijn scholen waar KPZ wel studenten plaatst, maar waarvan de school niet behoort tot een van de besturen die participeren in een van de samenwerkingsverbanden rondom Samen Opleiden en Professionaliseren (voorheen Opleiden in de School genoemd). Deze scholen kunnen passend zijn voor de student i.v.m. ligging, onderwijsconcept of ontwikkelbehoefte van de student.

Opleidingsscholen  
Naast de reguliere stagescholen heeft KPZ verschillende samenwerkingsverbanden rondom Samen Opleiden en Professionaliseren, waarin een aantal schoolbesturen participeert. Bij het Samen Opleiden en Professionaliseren (SO&P) gaat het om collectief leren, het stimuleren van onderzoekend vermogen, duurzame onderwijsontwikkelingen en de professionalisering van (aankomende) leraren. Het collectief leren wordt vormgegeven door o.a. in de stage te werken in leergroepen. In de toekomst zal steeds meer sprake zijn van interprofessionele leergroepen, waarbij studenten vanuit diverse opleiding participeren in de leergroep.

Werkplekopleidingsschool (WOS)
Dit is een school die behoort tot een van de besturen die participeren in een van de samenwerkingsverbanden rondom SO&P. De student wordt opgenomen in het team en de cultuur van het onderwijs op die betreffende school. De mentoren zijn geschoold in het begeleiden en beoordelen van studenten door het volgen van de mentorentrainingen.

Opleidingsschool (OS)
Dit is een school die behoort tot een van de besturen die participeren in een van de samenwerkingsverbanden rondom Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P). Op opleidingsscholen vormen alle (voltijd-)studenten van het 1e t/m het 4e leerjaar een leergroep, die onder leiding van een daartoe opgeleide Opleider in de School (ois’er) samen leren en werken aan een voor hen én de school kenmerkende en betekenisvolle leersituatie, vaak uitmondend in een concreet product. Deeltijdstudenten worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan de stageleergroep, maar zij kunnen hiertoe niet verplicht worden. Naast het product is vooral ook het proces erg belangrijk, het leren van elkaar en het krijgen van een plek in het team.

Academische opleidingsschool (AOS)
Een academische opleidingsschool is een opleidingsschool die behoort tot een van de besturen die participeren in een van de drie erkende samenwerkingsverbanden rondom SO&P. De AOS is in beginsel een OS, met dezelfde uitgangspunten en werkwijze. Daarnaast doet de vierdejaarsstudent nog onderzoek in het kader van een schoolontwikkelingsvraag. Hij doet dit samen met een onderzoeksgroep van de betreffende school, onder leiding van de daartoe opgeleide onderzoekscoördinator.

Icon internationalisering Internatio­nalisering

Studeren in het buitenland
Je kunt in het zesde semester van je opleiding drie tot vijf maanden studeren in het buitenland. Je persoonlijke belangstelling voor een specifiek onderwijskundig en cultureel thema speelt hierbij een rol. Daarnaast leer je veel over de cultuur van een ander land en hoe zij het onderwijs vorm geven. Je krijgt veel nieuwe ervaring en kennis die je weer gebruikt als leraar basisonderwijs.

Voordat je met instemming van de coördinator Internationalisering en de examencommissie mag beginnen met de internationale studieperiode moet je aan de procedure van aanmelding en de eisen van het onderwijs- en examenreglement (OER) hebben voldaan. Wanneer de internationale studieperiode succesvol is verlopen, krijg je maximaal 30 eurocredits (EC’s). Voor de komende jaren is te verwachten dat de subsidie voor stage en studie binnen Europa redelijk op peil blijft, daarom ligt de prioriteit voor internationale mobiliteit in de komende jaren op Europa. Uit het beleid van KPZ vloeit voort dat KPZ het studeren aan een buitenlands instituut sterk gaat bevorderen.

In 1999 ondertekenden 29 Europese ministers de Bolognaverklaring, waarin zij afspraken hun nationale hoger onderwijssystemen op een aantal cruciale punten op elkaar af te stemmen. Een gevolg van deze verklaring is dat de hoger onderwijsinstellingen nu zogenaamde Erasmuspartners kunnen zoeken voor samenwerking. KPZ heeft inmiddels met 39 Europese instituten een Erasmus Agreement gesloten, waarbij is afgesproken om tot intensieve samenwerking te komen. Die 39 instituten zijn verdeeld over verschillende landen in Europa. Studenten kunnen op grond van deze Erasmus overeenkomsten elders studeren en docenten kunnen ergens anders een gastdocentschap uitoefenen.

Stage in het buitenland
Stage lopen in het buitenland is meestal niet te vergelijken met het stagelopen op een basisschool in Nederland. Je leert veel over de cultuur en over het onderwijs in dat land en je ontwikkelt je eigen visie op onderwijs.

De stage in het buitenland kan in Europa en in andere werelddelen plaatsvinden. Binnen Europa wordt in samenwerking met een hogeschool in het buitenland de stage georganiseerd in bijvoorbeeld Vlaanderen (Brugge) of in Graz/Innsbruck. Ook kun je wat verder weg voor een stage. Je kunt naar Suriname, Nepal of naar de Nederlandse Antillen.

Voordat je met instemming van de coördinator Internationalisering mag beginnen met de stage moet je aan de procedure van aanmelding en de eisen in het onderwijs- en examenreglement (OER) hebben voldaan. Wanneer de stage succesvol is verlopen wordt het verrekend in het studiepuntensysteem. Voor de komende jaren is te verwachten dat de subsidie voor stage binnen Europa redelijk op peil blijft, daarom ligt de prioriteit voor mobiliteit in de komende jaren op Europa.

Subsidies en studiebeurzen internationale stage of studie
Studenten die binnen Europa een internationale stage of studie doen kunnen via het International Office subsidie aanvragen door het Erasmus+ subsidie programma van de Europese Unie. De door de student gekozen universiteit of hogeschool moet wel een Erasmus overeenkomst hebben met KPZ.
Voor studenten die buiten Europa stage willen lopen is er per studiejaar voor vijf tot zeven KPZ-studenten een Holland Scholarship beschikbaar. Deze beurs bestaat uit een eenmalig bedrag van € 1250,- en is een tegemoetkoming in de kosten die je maakt als je stage in het buitenland doet.

Holland-Scholarship Leaflet

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

Je kunt de voltijdopleiding aan KPZ volgen als je een diploma vwo, havo of mbo niveau 4 hebt behaald. Daarnaast gelden er bijzondere nadere vooropleidingseisen voor de pabo. Sinds 2015 moeten havisten en mbo’ers die de opleiding Leraar Basisonderwijs willen volgen al vóór aanvang van de opleiding aantonen over voldoende parate kennis te beschikken m.b.t. de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.

Op de site van goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je alle informatie over deze bijzondere nadere vooropleidingseisen en de landelijke pabo toelatingstoetsen van Cito. Wanneer je je hebt aangemeld via Studielink voor de pabo ontvang je een e-mail met informatie over de toelatingstoetsen met daarin een link voor directe toegang tot het inschrijfsysteem van CITO. Via dit systeem maak je een keuze voor de datum, tijdstip en locatie van de toelatingstoetsen die je moet maken.

KPZ biedt gratis cursussen aan voor studenten die zich hebben aangemeld voor de opleiding op KPZ. Klik hier voor meer informatie daarover.

Zit je in havo-3 en weet je al dat je naar de pabo wilt? Kies je vakkenpakket dan slim.

Op de website van de Rijksoverheid kun je de checklist Word leraar invullen.

Icon kosten Kosten

Collegegeld
Het collegegeld wordt door de overheid vastgesteld. Voor het studiejaar 2020-2021 is dit vastgesteld op € 2143,-. In de Collegegeldwijzer 2020-2021 vind je informatie over het instellingscollegegeld.

Halvering collegegeld
Het kabinet wil het wettelijk collegegeld halveren voor eerstejaars studenten vanaf studiejaar 2018-2019. Dit gaat gelden voor studenten die voor het eerst beginnen aan een bacheloropleiding of associate degree aan hogescholen en universiteiten. Bij lerarenopleidingen (basis- en voortgezet onderwijs) gaat het om de eerste twee jaar. De exacte invulling van de geplande nieuwe wetgeving is nog niet bekend.

Voor meer informatie:
Halvering collegegeld eerstejaars
Halvering collegegeld voor alle lerarenopleidingen

Extra kosten
Niet alle uitgaven die de school in het belang van het onderwijs of voor de persoonlijke vorming van de student doet, worden door het rijk gesubsidieerd. Hierbij kan gedacht worden aan werkweken, excursies en culturele activiteiten. Hiervoor ontvangt de student een aparte factuur gedurende het schooljaar.

Studielening
Als student heb je meestal niet veel te besteden. Rondkomen van de inkomsten van je bijbaan is vaak lastig. Lukt dit niet? Dan kun je ervoor kiezen om een lening af te sluiten. De bekendste en goedkoopste lening voor studenten is de studielening bij DUO. Meer weten? Klik hier voor meer informatie over studielening.

Kosten voor boeken
De kosten voor de boeken in het eerste jaar zijn het hoogst: deze bedragen ongeveer € 850,-. Deze boeken gebruik je tijdens de gehele opleiding.

Icon studiekeuze-activiteiten Studiekeuze activiteiten

Informatie over toelatingseisen
Op de website van goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je alle informatie over de toelatingstoetsen van de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.

Bijscholing
Om havo-leerlingen en mbo-studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de kennistoetsen voor de pabo zijn er extra ondersteuningscursussen beschikbaar. Deze hulp bestaat uit leermaterialen en een regionaal bijscholingsprogramma. Dit programma kan bestaan uit lessen, zelfstudie met vragenuurtjes, vakantiecursussen en avondcursussen. Nederland is verdeeld in twaalf regio’s. (Bron: goedvoorbereidnaardepabo.nl)

KPZ biedt gratis cursussen aan voor studenten die zich hebben aangemeld voor de opleiding op KPZ. Klik hier voor meer informatie daarover.

Bezoek een open avond
Kom naar één van onze open avonden. We werken met een vast programma, waardoor je veel informatie krijgt en er veel gelegenheid is om vragen te stellen. Klik aan de rechterkant op ‘open dag’ om je aan te melden.

Meelopen
Kom een dag meelopen met een klas uit voltijd 1. Je volgt minimaal twee lesuren en je hebt de gelegenheid veel vragen te stellen aan studenten en docenten. Klik aan de rechterkant op ‘dag meelopen’ om je aan te melden.

Loop een dag mee op een basisschool
Als je nog twijfelt of het beroep leraar basisonderwijs wat voor je is, kun je het beste een kijkje nemen op een basisschool! Misschien kun je op je oude basisschool terecht. Het is verstandig om van tevoren veel vragen te bedenken.

Summercourse
Aspirant studenten die zich hebben aangemeld voor KPZ kunnen kosteloos naar de Summercourse. Tijdens de lesdag op KPZ word je voorbereid op de entreetoets rekenen en de toets Taalverzorging. Als je je hebt aangemeld voor KPZ krijg je van de studentenadministratie een toegangscode voor onze interne portal. Daar vind je meer informatie over de lesdagen, de tijden en het programma.

Eerste KPZ dag
Als je je hebt aangemeld voor KPZ, dan word je door de studentenadministratie uitgenodigd voor een informatiemiddag. Tijdens deze middag krijg je onder andere informatie over Summercourses, toelatingstoetsen en praktische informatie over de start van het studiejaar. Medewerkers van Buro Ruis vertellen over de Bruisweken, de introductieweken voor studenten uit Zwolle. Studievereniging Eudaimon geeft informatie over het introductiekamp dat zij organiseren. Daarnaast is er veel gelegenheid om vragen te stellen aan de studentenadministratie en/of docenten.

Persoonlijk gesprek
Vraag op de pabo een persoonlijk gesprek aan. Dit is van toepassing voor studenten die verwachten extra begeleiding nodig te hebben tijdens de opleiding, bijvoorbeeld topsporters of studenten met een beperking. Je kunt hiervoor contact opnemen met de studentenadministratie.

Belangrijk voor jou en voor ons
Twijfel je (na je uitgebreide oriëntatie) of de opleiding en/of het beroep van leraar basisonderwijs voor jou haalbaar is, dan is het heel verstandig om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat je aan topsport doet of omdat er persoonlijke omstandigheden zijn die het studeren voor jou lastiger kunnen maken. Je kunt hierbij denken aan lichamelijke en/of geestelijke problematiek zoals rugklachten, somberheid, PDD-NOS, ADHD, dyslexie of een specifieke thuissituatie. Doel van het gesprek is om zicht te krijgen of de stap naar KPZ voor jou goed is.

Op KPZ studeren vraagt veel van je, maar we denken ook graag met je mee. We geloven in onderwijs op maat en kijken naar kansen en mogelijkheden. Daarnaast vinden we het ook van belang helder te zijn in wat het beroep en de opleiding van je vraagt. We kijken met je mee of het verstandig is om aan de opleiding te beginnen en bespreken wat wij kunnen bieden om je te ondersteunen.

Voor een persoonlijk gesprek kun je een mail sturen naar aspirant@kpz.nl. Er wordt dan zo spoedig mogelijk een gesprek met jou gepland.

Kom werken in het onderwijs
Overweeg jij een carrière in het onderwijs? Het Onderwijsloket beantwoordt al je vragen. Hoe je met jouw achtergrond leraar kunt worden, welke opleiding – van pabo tot zij-instroom – je kunt volgen en alles wat je nog meer wilt weten over werken in het onderwijs.

Icon extra-informatie Extra informatie

Paboys
Meer mannen op de pabo én in het onderwijs. Dat is het doel van het Paboys project. Het percentage jongens/meiden in het eerste jaar op KPZ is 20/80. Dat is hoger dan het landelijke gemiddelde, maar nog steeds te weinig.

Met behulp van het Paboys project wil KPZ:

 • de betrokkenheid van de mannelijke studenten bij de opleiding (inhoudelijk en bij activiteiten) vergroten;
 • de mannelijke studenten stimuleren (meer) initiatieven te tonen t.o.v. de opleiding;
 • dat het aantal mannelijk studenten dat zich aanmeldt voor het eerste jaar verhoogt;
 • de uitval van de mannelijke studenten in het eerste jaar vermindert;
 • het imago van het beroep leraar basisonderwijs verbeteren doordat de jongens enthousiast zijn over hun opleiding en het beroep.

Paboyscommissie
Gedurende een studiejaar worden er activiteiten door en voor de mannelijke studenten georganiseerd. Je kunt hierbij denken aan:

 • een gameavond
 • een rondleiding bij een bedrijf
 • sportieve activiteiten
 • onderwijs inhoudelijke activiteiten

Vind jij het leuk om activiteiten te organiseren voor de mannen, dan kun je zitting nemen in de Paboyscommissie.

Zwolle studentenstad
Je studententijd moet onvergetelijk worden. Dynamisch, bruisend en succesvol. Je wilt gekend worden én anderen kennen. Je thuis voelen, maar ook nieuwe uitdagingen aangaan. Het is dé tijd van leren, creëren en je laten inspireren. In Zwolle voel je je al snel welkom! Je vindt je weg er zo. Zwolle heeft een bruisende binnenstad waar je je nooit hoeft te vervelen. Pak met je vrienden één van de vele terrasjes, duik de kroeg in, bezoek een museum of lezing of ga lekker uit eten in één van de gezellige restaurants. Voor elk budget is er wel wat: barretjes, eetcafés, restaurants en ook supergezonde juice-bars. Begin je zoektocht binnen de oude stadsmuren. Neem een kijkje op www.zwollestudentenstad.nl.

Bruisweek
Na succesvolle hbo Bruisweken in 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 zal KPZ ook studiejaar 2020/2021 starten met een bruisend introductieprogramma voor de eerstejaars voltijd. Bekijk hier de flyer van de Bruisweek 2020
Het introductieprogramma wordt georganiseerd door KPZ in samenwerking met Buro Ruis en vindt plaats op KPZ, de Bruiscamping en in en rond de binnenstad. Zo leer je Zwolle en al haar hotspots voor studenten razendsnel kennen. Een onvergetelijk begin van je studententijd! Lees hier meer over de start van je studie.

Buro Ruis
Speciaal voor de Zwolse studenten organiseert Buro Ruis onder andere workshops, events, feesten, lezingen en natuurlijk de Bruisweek.

Hedon
Zin in een groot feest? Let dan eens op de programmering van Hedon. Regelmatig komen hier bekende artiesten. Kijk voor de agenda op www.hedon-zwolle.nl.

Study Together
Zit je op het mbo en wil je meer weten over studeren op het hbo? In de Study Together-App vind je alle informatie op een rij. Deze app is de ideale manier om in contact te komen met studenten van het hbo. De studenten die jou in deze app begeleiden, hebben zelf ervaren hoe de overstap van het mbo naar het hbo is. ‘The experts know’. Voor al je vragen kun je bij ze terecht! Je vindt de gratis app op https://studytogether.nl/