Pabo deeltijd

Op KPZ word je opgeleid tot leraar basisonderwijs. Al ruim 25 jaar biedt KPZ naast de voltijdopleiding een deeltijdopleiding in de avond aan. Het vierjarige deeltijdtraject is voor studenten met als vooropleiding havo, vwo of een mbo-4 opleiding (zie ook toelatingseisen). Studenten vanaf 21 jaar kunnen een deeltijdopleiding op KPZ volgen. Na het afronden van de deeltijdopleiding ben je startbekwaam om met kinderen van 4 – 12 jaar te werken.

Icon inhoud Inhoud

De opleiding richt zich op volwassen studenten die met levens- en elders verworven werkervaring binnenkomen en zich snel en zelfstandig inhoud eigen kunnen maken. Deze student heeft opvattingen over leren, is benieuwd hoe hij zijn ideeën in de praktijk uit kan voeren en wil graag in en met de praktijk leren. Het is een student die ambitieus is en die nieuwsgierig is naar de keuzes van een school met betrekking tot pedagogisch klimaat, onderwijsinhouden, didactiek en organisatie. Hij is vaak proactief en initiatiefrijk en kan samen met de school leerkansen creëren. De student is snel in staat om eigen leerbehoeftes in beeld te brengen.

Het programma bestaat uit 240 credits, verdeeld over vier jaar van 60 credits. Ieder studiejaar bestaat uit twee semesters. Een semester bestaat uit lesweken en toetsweken. Stage vindt gedurende het hele jaar wekelijks plaats, in principe één dag per week.

Beroepsrollen
Tijdens de opleiding bekwaam je je in verschillende rollen van het beroep: pedagoog, didacticus, teamlid en onderzoeker. Door het voorbereiden, uitvoeren en nabespreken van (les- en onderzoeks)activiteiten, zowel in de opleiding als in de stage, bekwaam je je steeds meer in de verschillende rollen. Persoonlijk leiderschap en reflectie spelen een grote rol in je ontwikkeling.

Voorbereiding op de opleiding
Voor de start van de opleiding vindt er een verplicht adviesgesprek plaats. Dit gesprek heeft geen juridische consequenties, maar is bedoeld om wederzijdse verwachtingen af te stemmen. Je bereidt dit gesprek voor aan de hand van een aantal vragen. Wat is bijvoorbeeld jouw opvatting over leren? En welke kwaliteiten heb je al ontwikkeld die van belang zijn voor het werken met kinderen? Voor de zomervakantie word je ook verwacht op een startavond: je maakt dan kennis met je studieloopbaanbegeleider, medestudenten en de opleiding en oriënteert je gezamenlijk op aspecten van het beroep.

Icon programma Programma

Centraal in de opleiding staat het werken aan/met beroepstaken. In een beroepstaak komen verschillende leergebieden samen, zoals taal-pedagogiek-wereldoriëntatie. De beroepstaak leidt tot een bepaalde leeruitkomst. Een leeruitkomst is een omschrijving van een in de praktijk herkenbare, complexe vaardigheid, bijv. het (kritisch) denken van kinderen kunnen stimuleren in het kader van wereldoriëntatie.

De beroepstaak vraagt een direct verband tussen wat de student leert in zowel de praktijk als op de opleiding. Op beide plekken helpen de begeleiders de student in het pendelen tussen pedagogische en didactische keuzes in de praktijk en onderbouwing daarvan. Hierdoor wordt het leren verrijkt of verdiept en de verbinding met het werkveld versterkt. Door middel van de beroepstaken bekwaamt de student zich in vier beroepsrollen:

 1. Pedagogisch leider
 2. Vakdidactisch ontwerper
 3. Praktijkgericht onderzoeker
 4. Inspirerend teamspeler

De kennisbases van de leergebieden vormt in de opleiding de basis voor de beroepstaken.

Toetsing en beoordeling
Aan het eind van iedere stage wordt vastgesteld door opleiding en werkveld of je voldoende bekwaam bent om de volgende fase van de opleiding in te stromen. Toetsing van vakgebieden vindt plaats in de vorm van een tentamen, presentatie, lesontwerp of een andere toetsvorm die past bij de vaardigheid of kennis die van je wordt gevraagd.

Voor iedere eerstejaars pabo-student zijn er verplichte entreetoetsen rekenvaardigheid en taalverzorging. Je kunt gedurende het eerste jaar maximaal drie keer aan deze toetsen deelnemen. Heb je de toets na drie kansen niet behaald, dan mag je de opleiding niet vervolgen en krijg je een negatief bindend studieadvies.

Begeleiding
Goede begeleiding tijdens studie en stage vinden wij erg belangrijk.

 • De studieloopbaanbegeleider zorgt voor directe studiebegeleiding via contacturen die in het rooster zijn ingepland. Je wordt geïnformeerd over de organisatie en de inhoud van de opleiding, je bespreekt ervaringen naar aanleiding van de stage en je wordt begeleid in je studieplanning. Intervisie met medestudenten is een belangrijk onderdeel bij studieloopbaanbegeleiding: jouw eigen ontwikkeling en reflectie daarop staat centraal.
 • Een team van vakdocenten helpt je om je theorie eigen te maken en in de praktijk uit te voeren en ondersteunt je in het oefenen van praktische vaardigheden. Je leert collectief door het krijgen en geven van (peer)feedback op plannen en ontwerpen van stageopdrachten.
 • Bij de stage zijn de rayondocent en de mentor van de stageschool belangrijk voor jouw functioneren in de stageklas.

Icon specialiseren Specialiseren

Tijdens de opleiding maak je deels je eigen keuzes. In het afstudeerjaar kies je samen met je school interessante en relevante inhouden waar je je afstudeertrajecten op richt. Je kiest voor een leeftijdsspecialisatie (jonge of oudere kind).
KPZ biedt de mogelijkheid tot het behalen van aanvullende certificaten en diploma’s.

Icon praktijk Praktijk

Stage in het eerste en tweede jaar
Studenten uit de deeltijd lopen doorgaans één dag in de week stage. Je bespreekt met de school welke dag dat wordt en in welke groep. Studenten zijn driekwart jaar in één groep en voeren soms activiteiten uit in een andere groep in dezelfde bouw.

De eerste stageperiode is gericht op de bovenbouw (BB), waarna je wisselt naar een andere school voor een onderbouwstage (OB). In het tweede jaar loopt je stage in groep 3 (MB) op dezelfde school als waar je ook stage liep in de onderbouw. Je gaat dus na de zomer mee met de kinderen naar de volgende groep. Met de daar opgedane kennis en ervaring keer je daarna weer terug in groep 1-2.

Gedurende jaar 1 t/m 3 van de opleiding doorloop je in ieder geval een stage in de bovenbouw (groep (5)6 t/m 8, in een kleutergroep en in een groep 3 (of 3/4). In sommige semesters kun je in overleg met de stageschool een groep kiezen.

Stage tijdens het afstudeertraject
In het laatste jaar van de opleiding loop je de wpo-stage. Dit betekent werkplekopleiding. Dat houdt in dat je minimaal 40 dagen een eigen, vaste stagegroep hebt. Je solliciteert voor een stageplaats uit ons aanbod van stagescholen. De school geeft in de vacature aan in welke groep de wpo plaatsvindt. Plaatsing vindt ten slotte plaats via een wpo-procedure. In overleg met je stageschool stel je de vaste stagedag(en) vast. Je hebt geen mentor meer in de klas, maar krijgt begeleiding van een begeleider op afstand (boa) of opleider in de school (ois’er).

Bekwaamheidseisen
Je werkt in de stage aan het behalen van competenties van leraren, die leiden tot de set van bekwaamheidseisen die zijn vastgesteld door de sector po. Dit gebeurt bij het organiseren van verschillende activiteiten in de klas of met teamleden in de school en bij de begeleiding van individuele leerlingen en groepen kinderen. Op KPZ worden activiteiten georganiseerd waarin je stagelessen (deels) voorbereidt of nabespreekt met hulp van medestudenten en vakdocenten.

 

Samenwerkingsverbanden

We hebben verschillende samenwerkingsverbanden en daardoor zijn er verschillende soorten scholen waarop je als student je stage kunt doen: reguliere scholen en opleidingsscholen. Die laatste kunnen ook een academisch karakter hebben.

Reguliere stagescholen 
Reguliere stagescholen zijn scholen waar KPZ wel studenten plaatst, maar waarvan de school niet behoort tot een van de besturen die participeren in een van de samenwerkingsverbanden rondom Samen Opleiden en Professionaliseren (voorheen Opleiden in de School genoemd). Deze scholen kunnen passend zijn voor de student i.v.m. ligging, onderwijsconcept of ontwikkelbehoefte van de student.

Opleidingsschool (OS) 
Dit is een school die behoort tot een van de besturen die participeren in een van de samenwerkingsverbanden rondom SO&P. Op opleidingsscholen vormen alle (voltijd-)studenten van het 1e t/m het 4e leerjaar een stageleergroep, die onder leiding van een daartoe opgeleide Opleider in de School (OiS’er) samen leren en werken aan een voor hen én de school kenmerkende en betekenisvolle leersituatie. Deeltijdstudenten worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan de stageleergroep, maar zij zijn hiertoe niet verplicht. Naast het product is vooral ook het proces erg belangrijk: het leren van en met elkaar in relatie tot schoolontwikkelingsvraagstukken en het krijgen van een plek in het team.

Academische opleidingsschool (AOS) 
Een academische opleidingsschool is een opleidingsschool die behoort tot een van de besturen die participeren in een van de drie erkende samenwerkingsverbanden rondom SO&P. De AOS is in beginsel een OS, met dezelfde uitgangspunten en werkwijze. Daarnaast doet de student uit de afstudeerfase onderzoek in het kader van een schoolontwikkelingsvraag. Hij doet dit samen met een onderzoeksgroep van de betreffende school, onder leiding van de daartoe opgeleide onderzoekcoördinator.
Deze vorm van afstuderen is alleen haalbaar als studenten in de afstudeerfase drie dagen per week op de stageschool aanwezig kunnen zijn.

Icon studiebelasting Studie­belasting

Lestijden
De opleiding is een avondopleiding. We verwachten van je dat je dinsdag- en donderdagavond beschikbaar bent voor de pabo. Ook vinden er activiteiten plaats op verschillende zaterdagen in het schooljaar, bijv. in het kader van kunst en cultuur. Je moet minimaal één dag beschikbaar zijn voor je stageschool. Per periode krijg je een overzicht van het rooster en de stage- en toetsdagen.

De lestijden op dinsdag en donderdag:

 • Les 1     18:00 – 19.30 uur
 • Les 2     20:00 – 21.30 uur

De lestijden op zaterdag:

 • Les 1     09.00 – 10.30 uur
 • Les 2     10.45 – 12.15 uur
 • Les 3     12.45 – 14.15 uur
 • Les 4     14.30 – 16.00 uur

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

Je kunt een opleiding aan KPZ volgen als je een diploma vwo, havo of mbo niveau 4 behaald hebt. Daarnaast gelden er bijzondere nadere vooropleidingseisen voor de pabo. Havisten en mbo’ers die de pabo willen volgen moeten al vóór aanvang van de opleiding aantonen over voldoende parate kennis te beschikken. Zij worden getoetst op kennis over de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Studenten met een vwo-diploma of een afgeronde hbo- of wo bachelor opleiding zijn vrijgesteld van de bijzondere nadere vooropleidingseisen. Op de site www.goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je alle informatie over deze bijzondere nadere vooropleidingseisen en de landelijke pabo toelatingstoetsen van Cito. Wanneer je je hebt aangemeld via Studielink voor de pabo, ontvang je een e-mail met informatie over de toelatingstoetsen met daarin een link voor directe toegang tot het inschrijfsysteem van Cito. Via dit systeem maak je een keuze voor de datum, tijdstip en locatie van de toelatingstoetsen die je moet maken.

Ben je niet in het bezit van één van bovenstaande diploma’s, dan is er een andere mogelijkheid om toch toegelaten te kunnen worden op KPZ. Je kunt bij ons de 21+ toets (Colloquium doctum/ Toelatingsonderzoek) maken wanneer je 21 jaar of ouder bent.
Ben je geslaagd voor de 21+ toets, dan ontvang je hiervan het bewijs, de zgn. toelatingsbeschikking. Met deze toelatingsbeschikking ben je toelaatbaar voor onze opleiding tot Leraar Basisonderwijs (pabo), als je daarnaast ook aan de andere toelatingseisen voldoet. Kijk hiervoor op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.
De 21+ toets is een schriftelijk tentamen met een tijdsduur van gemiddeld drie uur. Aan de 21+ toets zijn geen kosten verbonden. Je kunt maar één keer per kalenderjaar deelnemen aan de 21+ toets. Hieronder vind je een link om je aan te melden voor de 21+ toets. Na je aanmelding ontvang je ruim voor de toetsdatum de uitnodiging, oefenmateriaal en de normering voor de 21+ toets.

Inhoud en normering toelatingsonderzoek
1. Het schriftelijke toelatingsonderzoek bestaat uit:

 • spellingvaardigheid;
 • formuleren;
 • tekstverklaring;
 • een rekentoets.

Klik hier om een verzoek in te dienen voor het afleggen van een 21+ toets.

Summercourse
Alle studenten aan een opleiding tot Leraar Basisonderwijs (pabo) moeten het eerste jaar een taal- en rekentoets maken én halen. Om je goed op deze toetsen voor te bereiden, kun je voor aanvang van de opleiding Summercourse volgen op KPZ. Je kunt kiezen voor taal of rekenen, maar ook voor beide vakken. Een goede start van je studie! Summercourse vindt begin juli plaats, twee dagdelen. Informatie hierover zal te zijner tijd op de KPZ-portal te vinden zijn. Wanneer je je hebt aangemeld via Studielink, ontvang je in de maand mei een e-mail met inloggegevens voor de KPZ-portal, onze intranetpagina, met informatie over de start van de opleiding.

Op de website van de Rijksoverheid kun je de checklist Word leraar invullen.

Icon kosten Kosten

Collegegeld
Het collegegeld voor studiejaar 2020-2021 bedraagt € 1700,-. In de Collegegeldwijzer 2020-2021 vind je informatie over het instellingscollegegeld.

Halvering collegegeld
Het kabinet heeft besloten om het wettelijk collegegeld te halveren voor eerstejaars studenten vanaf studiejaar 2018-2019. Dit gaat gelden voor studenten die voor het eerst beginnen aan een bacheloropleiding of associate degree aan hogescholen en universiteiten. Bij lerarenopleidingen (basis- en voortgezet onderwijs) gaat het om de eerste twee jaar.

Halvering collegegeld eerstejaars

Kosten voor boeken
De kosten voor boeken in het eerste jaar zijn het hoogst; deze bedragen ongeveer € 850,-. Deze boeken gebruik je tijdens de gehele opleiding.

Tegemoetkoming in de studiekosten
Als je als deeltijdstudent een pabo-opleiding in het hoger onderwijs volgt, kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming leraren. De tegemoetkoming leraren bestaat uit een tegemoetkoming in het cursus- of collegegeld en een tegemoetkoming in de schoolkosten.

Klik hier voor meer informatie over een studielening.

Icon extra-informatie Extra informatie

Loop een dag mee op een basisschool
Als je nog twijfelt of het beroep leraar basisonderwijs wat voor je is, kun je het beste een kijkje nemen op een basisschool! Misschien kun je op je oude basisschool terecht? Het is verstandig om van tevoren veel vragen te bedenken.

Belangrijk voor jou en ons
Twijfel je (na je uitgebreide oriëntatie) of de opleiding en/of het beroep van leraar basisonderwijs voor jou haalbaar is, dan is het heel verstandig om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat je aan topsport doet of omdat er persoonlijke omstandigheden zijn die het studeren voor jou lastiger kunnen maken. Je kunt hierbij denken aan lichamelijke en/of geestelijke problematiek zoals rugklachten, somberheid, PDD-NOS, ADHD, dyslexie of een specifieke thuissituatie. Doel van het gesprek is om zicht te krijgen of de stap naar KPZ voor jou goed is.
Op KPZ studeren vraagt veel van je, maar we denken ook graag met je mee. We geloven in onderwijs op maat en kijken naar kansen en mogelijkheden. Daarnaast vinden we het ook van belang helder te zijn in wat het beroep en de opleiding van je vraagt. We kijken met je mee of het verstandig is om aan de opleiding te beginnen en bespreken wat wij kunnen bieden om je te ondersteunen.
Voor een persoonlijk gesprek kun je een mail sturen naar aspirant@kpz.nl. Er wordt dan zo spoedig mogelijk een gesprek met jou gepland.

Inschrijven

 • Tussen 1 oktober en 31 augustus kun je je aanmelden voor een opleiding via Studielink, de online inschrijfapplicatie voor het Hoger Onderwijs.
 • Wanneer wij jouw inschrijfverzoek via Studielink hebben ontvangen, sturen we je per e-mail informatie met betrekking tot het verloop van de inschrijving.
 • Je ontvangt een e-mail met inloggegevens voor de KPZ portal, onze intranetpagina met informatie over de start van de opleiding.
 • Je wordt ingeschreven als je aan alle toelatingseisen* hebt voldaan.
  * Bijzondere nadere vooropleidingseisen opleiding tot Leraar Basisonderwijs (pabo): Havisten en mbo’ers die de pabo willen volgen moeten al vóór aanvang van de opleiding aantonen over voldoende parate kennis te beschikken m.b.t. de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Studenten met een vwo-diploma of een afgeronde hbo- of wo-opleiding zijn vrijgesteld van de bijzondere nadere vooropleidingseisen. Op de site www.goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je alle informatie over deze bijzondere nadere vooropleidingseisen en de landelijke pabo toelatingstoetsen van Cito.

Bij KPZ kun je elk jaar in september starten met de pabo. Instromen in februari is niet mogelijk.


Heb je nog vragen?

Je kunt voor meer informatie telefonisch contact opnemen met KPZ via 038 4217425.