Pabo deeltijd

Op KPZ word je opgeleid tot leraar basisonderwijs. Als je door werk of privé omstandigheden geen voltijdopleiding kan of wil volgen, biedt de deeltijdopleiding uitkomst. Al ruim 25 jaar kunnen studenten vanaf 21 jaar bij ons een deeltijdopleiding volgen. Na het afronden van de deeltijdopleiding ben je startbekwaam om met kinderen van 4 – 12 jaar te werken.

Icon inhoud Inhoud

De deeltijdopleiding bestaat uit vier studiejaren. Ieder studiejaar bestaat uit twee semesters. Een semester bestaat uit lesweken, toetsweken en stageweken. Per studiejaar is de totale studiebelasting 60 credits. De opleiding omvat in totaal 240 credits.

Gedurende een lesperiode komen steeds tien modules of vakken aan bod. Voor ieder semester zijn aparte periodeboeken samengesteld. Deze helpen je om overzicht te krijgen op de studie, toetsing en praktijkopdrachten, zodat je deze goed kunt plannen en uitvoeren. Als student volg je de lessen op de pabo en loop je één of meerdere dagen per week stage.

Icon programma Programma

In de funderende fase staan de schoolvakken en de didactiek van deze vakken centraal. Het aanbod in de lessen is afgestemd op het doel van de periode. De vakken waarin je les krijgt zijn pedagogiek/onderwijskunde, taal, rekenen & wiskunde, wereldoriëntatie waaronder aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek, beeldende vakken zoals tekenen en handvaardigheid, expressievakken zoals muziek en drama, bewegingsonderwijs en schrijven. Ook krijg je vakken die cultureel maatschappelijk georiënteerd zijn en natuurlijk godsdienst & levensbeschouwing.

In de profilerende fase mag je steeds meer eigen keuzes maken in de verschillende trajecten die je kunt volgen. Je richt je op het ‘tegemoet komen aan de diverse onderwijsbehoeften van leerlingen’ en je geeft ‘onderwijs in verschillende contexten’. Tenslotte laat je in het vierde studiejaar zien dat je alle competenties hebt bereikt. Je richt je op de professionele identiteit en het doen van praktijkgericht onderzoek.

Toetsing en beoordeling
Iedere module die je krijgt heeft doelen waaraan je moet voldoen. Toetsing vindt plaats in de vorm van een tentamen, presentatie, werkstuk, voordracht of een toetsvorm die past bij een bepaald vak. De inhoud en de toetsing van de modules staat beschreven in de periodeboeken. Elke module heeft de waarde van één of meer credits. Deze credits worden geregistreerd zodat je zelf kunt bijhouden welke credits je hebt behaald in een bepaalde periode.

Voor iedere eerstejaars pabo-student zijn er verplichte entreetoetsen reken- en taalvaardigheid. Dit zijn beeldschermtoetsen. Je kunt gedurende het eerste jaar maximaal drie keer aan een entreetoets deelnemen. Heb je de toets na drie kansen niet behaald, dan mag je de opleiding niet vervolgen en krijg je een negatief bindend studieadvies. Dit is landelijk bepaald.

Begeleiding
Goede begeleiding tijdens studie en stage vindt KPZ erg belangrijk.

 • De studieloopbaanbegeleider zorgt voor directe studiebegeleiding via contacturen die in het rooster zijn ingepland. Je wordt geïnformeerd over de organisatie en de inhoud van de opleiding, je bespreekt ervaringen naar aanleiding van de stage en je wordt begeleid in je studieplanning. In pabo 3 en 4 verandert de rol van studieloopbaanbegeleider in intervisor en supervisor, waarbij de begeleiding steeds meer accent krijgt op jouw eigen ontwikkeling.
 • De vakdocenten zijn verantwoordelijk voor theorie en praktische vaardigheden. Ze bereiden je goed voor op de stage.
 • Bij de stage zijn de rayondocent en de mentor van de stageschool belangrijk voor jouw functioneren in de stageklas.
 • Tenslotte houdt de opleidingsmanager het totaaloverzicht over het functioneren van studenten in een bepaalde fase.

Icon specialiseren Specialiseren

Vanaf het vierde semester ga je steeds meer je eigen keuzes maken. Je kiest voor een leeftijdsspecialisatie (jonge of oudere kind). Daarnaast kun je allerlei aanvullende diploma’s behalen.

Icon praktijk Praktijk

Stage in het eerste en tweede jaar 
In samenwerking met onze stagescholen word je voorbereid op het prachtige beroep van leraar basisonderwijs. De leraar van de stageklas is je mentor en begeleidt je in de praktijk. Je ontwikkelt je tot een volwaardig teamlid. Vanuit de opleiding krijg je tijdens de stageperiodes bezoek van een docent van KPZ, dit is je rayondocent. De rayondocent begeleidt je tijdens de stage en hij beoordeelt ook jouw functioneren in de stage. De stagedag mag je, in overleg met de stageschool, zelf bepalen.

Bureau Praktijkleren zorgt voor de stageplaatsingen waarbij rekening wordt gehouden met woonplaats, waar mogelijk met denominatie en verdere bijzonderheden die bekend zijn. We hebben een vaste groep stagescholen die met KPZ samenwerkt.

In het eerste jaar van de vierjarige deeltijdopleiding (semester 1 en 2) oriënteer je je tijdens je stage op het beroep van leraar in twee verschillende groepen, waarbij de keuze van de groep vrij is voor jou en de stageschool. Aan het eind van het eerste jaar ben je in staat om een boeiende en didactisch verantwoorde les te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren. Je loopt per semester minimaal vijftien dagen stage.

In het tweede jaar van de vierjarige deeltijdopleiding (semester 3 en 4) loop je in semester 3 stage in de midden- of bovenbouw (groep 5 t/m 8). Je leert een les te ontwerpen waarbij de instructie aansluit bij de (onderwijs)behoefte van de groep. Je loopt dit semester minimaal vijftien dagen stage.

In semester 4 loop je stage in de onderbouw (groep 1-2). In deze stage ga je thematisch lesgeven aan een groep kinderen waarbij je in staat moet zijn uiteindelijk hele dagdelen zelfstandig aan het werk te zijn. Je leert ontwikkelingsgerichte onderwijsactiviteiten te ontwerpen en uit te voeren. Ook in het vierde semester loop je weer minimaal vijftien dagen stage.

Stage in het derde jaar 
In het derde jaar van de vierjarige deeltijdopleiding (semester 5 en 6)  start je met een stage in groep 3 en/of 4. Tijdens deze stage staat het omgaan met verschillen centraal (adaptief onderwijs). Je moet leren en laten zien dat alle kinderen in de klas een goed lesaanbod van je krijgen en dat je dus tegemoet komt aan de diverse onderwijsbehoeften van de kinderen. In semester 6 kun je zelf kiezen in welke groep je stage wilt lopen. Ook kun je ervoor kiezen om je stage in het speciaal onderwijs te doen. Je laat in dit semester zien dat je in verschillende contexten kunt lesgeven.

Je loopt in semester 5 minimaal twintig dagen stage en in semester 6, loop je vijftien tot twintig dagen stage. De stagedag mag je, in overleg met de stageschool, zelf bepalen.

Bureau Praktijkleren bemiddelt bij de stageplaatsing en in sommige gevallen plaatst Bureau Praktijkleren studenten op een opleidingsschool.

Stage in het vierde jaar 
In het vierde jaar van de vierjarige deeltijdopleiding (semester 7 en 8) loop je de wpo-stage. Dit betekent WerkPlekOpleiding. Plaatsing vindt plaats via een wpo-procedure op één van de wpo-scholen van KPZ. Dat houdt in dat je minimaal één dag in de week een eigen, vaste stagegroep hebt, de keuze van de groep wordt aangegeven in de vacature vn de school. In totaal gaat het om minimaal 40 dagen. In overleg met je stageschool stel je de stagedag vast. Je hebt geen mentor meer in de klas, maar krijgt begeleiding van een coach op afstand. Je laat dit laatste jaar zien dat je je professionele identiteit kunt verwoorden en kunt toepassen in de praktijk en dat je onderzoeksgegevens kunt verzamelen en interpreteren op basis van noties uit de vakliteratuur.

Plaatsing vindt plaats via een wpo-procedure op één van de wpo-scholen van KPZ.

Samenwerkingsverbanden

We hebben verschillende samenwerkingsverbanden en daardoor zijn er verschillende soorten scholen waarop je als student je stage kunt doen, te weten:

 

Reguliere stagescholen 
Reguliere stagescholen zijn scholen waar KPZ wel studenten plaatst, maar waarvan de school niet behoort tot een van de besturen die participeren in een van de samenwerkingsverbanden rondom Samen Opleiden en Professionaliseren (voorheen Opleiden in de School genoemd). Deze scholen kunnen passend zijn voor de student i.v.m. ligging, onderwijsconcept of ontwikkelbehoefte van de student.

Opleidingsscholen  
Naast de reguliere stagescholen heeft KPZ verschillende samenwerkingsverbanden rondom Samen Opleiden en Professionaliseren, waarin een aantal schoolbesturen participeert. Bij het Samen Opleiden en Professionaliseren (SO&P) gaat het om collectief leren, het stimuleren van onderzoekend vermogen, duurzame onderwijsontwikkelingen en de professionalisering van (aankomende) leraren. Het collectief leren wordt vormgegeven door o.a. in de stage te werken in leergroepen. In de toekomst zal steeds meer sprake zijn van interprofessionele leergroepen, waarbij studenten vanuit diverse opleiding participeren in de leergroep.

Werkplekopleidingsschool (WOS) 
Dit is een school die behoort tot een van de besturen die participeren in een van de samenwerkingsverbanden rondom SO&P. De student wordt opgenomen in het team en de cultuur van het onderwijs op die betreffende school. De mentoren zijn geschoold in het begeleiden en beoordelen van studenten door het volgen van de mentorentrainingen.

Opleidingsschool (OS) 
Dit is een school die behoort tot een van de besturen die participeren in een van de samenwerkingsverbanden rondom SO&P. Op opleidingsscholen vormen alle (voltijd-)studenten van het 1e t/m het 4e leerjaar een leergroep, die onder leiding van een daartoe opgeleide Opleider in de School (ois’er) samen leren en werken aan een voor hen én de school kenmerkende en betekenisvolle leersituatie, vaak uitmondend in een concreet product. Deeltijdstudenten worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan de stageleergroep, maar zij kunnen hiertoe niet verplicht worden. Naast het product is vooral ook het proces erg belangrijk, het leren van elkaar en het krijgen van een plek in het team.

Academische opleidingsschool (AOS) 
Een academische opleidingsschool is een opleidingsschool die behoort tot een van de besturen die participeren in een van de drie erkende samenwerkingsverbanden rondom SO&P. De AOS is in beginsel een OS, met dezelfde uitgangspunten en werkwijze. Daarnaast doet de vierdejaarsstudent nog onderzoek in het kader van een schoolontwikkelingsvraag. Hij doet dit samen met een onderzoeksgroep van de betreffende school, onder leiding van de daartoe opgeleide onderzoekscoördinator.

Icon studiebelasting Studie­belasting

Lestijden
De opleiding is een avondopleiding. We verwachten van je dat je dinsdag- en donderdagavond beschikbaar bent voor de pabo en dertien keer per studiejaar op zaterdag. Je moet minimaal één dag beschikbaar zijn voor je stageschool. Per periode krijg je een overzicht van het rooster en de stage- en toetsdagen.

De lestijden op dinsdag en donderdag:

 • Les 1     18:00 – 19.30 uur
 • Les 2     20:00 – 21.30 uur

De lestijden op zaterdag:

 • Les 1     09.00 – 10.30 uur
 • Les 2     10.45 – 12.15 uur
 • Les 3     12.45 – 14.15 uur
 • Les 4     14.30 – 16.00 uur

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

Je kunt een opleiding aan KPZ volgen als je een diploma vwo, havo of mbo niveau 4 behaald hebt. Daarnaast gelden er bijzondere nadere vooropleidingseisen voor de pabo. Sinds 2015 moeten havisten en mbo’ers die de pabo willen volgen al vóór aanvang van de opleiding aantonen over voldoende parate kennis te beschikken. Zij moeten getoetst worden op kennis over de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Studenten met een vwo-diploma of een afgeronde hbo- of wo-opleiding zijn vrijgesteld van de bijzondere nadere vooropleidingseisen. Op de site www.goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je alle informatie over deze bijzondere nadere vooropleidingseisen en de landelijke pabo toelatingstoetsen van Cito. Wanneer je je hebt aangemeld via Studielink voor de pabo, ontvang je een e-mail met informatie over de toelatingstoetsen met daarin een link voor directe toegang tot het inschrijfsysteem van Cito. Via dit systeem maak je een keuze voor de datum, tijdstip en locatie van de toelatingstoetsen die je moet maken.

Ben je niet in het bezit van één van bovenstaande diploma’s, dan is er een andere mogelijkheid om toch toegelaten te kunnen worden op KPZ. Je kunt bij ons de 21+ toets (Colloquium doctum/ Toelatingsonderzoek) maken wanneer je 21 jaar of ouder bent.
Ben je geslaagd voor de 21+ toets, dan ontvang je hiervan het bewijs, de zgn. toelatingsbeschikking. Met deze toelatingsbeschikking ben je toelaatbaar voor onze opleiding tot Leraar Basisonderwijs (pabo), als je daarnaast ook aan de andere toelatingseisen voldoet. Kijk hiervoor op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.
De 21+ toets is een schriftelijk tentamen met een tijdsduur van gemiddeld drie uur. Aan de 21+ toets zijn geen kosten verbonden. Je kunt maar één keer per kalenderjaar deelnemen aan de 21+ toets. Hieronder vind je een link om je aan te melden voor de 21+ toets. Na je aanmelding ontvang je zo spoedig mogelijk de uitnodiging en oefenmateriaal voor de 21+ toets.

Inhoud en normering toelatingsonderzoek
1. Het schriftelijke toelatingsonderzoek bestaat uit:

 • spellingvaardigheid;
 • formuleren;
 • tekstverklaring;
 • een rekentoets.

2. Je bent geslaagd voor het toelatingsonderzoek wanneer je hebt voldaan aan de volgende eisen:

 • minimaal 30 punten;
 • voor elk onderdeel ten minste een 4,0;
 • niet meer dan twee onvoldoendes (waarbij minder dan 5.0 geldt als twee onvoldoendes).

Klik hier om een verzoek in te dienen voor het afleggen van een 21+ toets.

Icon kosten Kosten

Collegegeld
Het collegegeld voor studiejaar 2018-2019 bedraagt € 1500,-. In de collegegeldwijzer vind je informatie over het instellingscollegegeld.

Halvering collegegeld
Het kabinet wil het wettelijk collegegeld halveren voor eerstejaars studenten vanaf studiejaar 2018-2019. Dit gaat gelden voor studenten die voor het eerst beginnen aan een bacheloropleiding of associate degree aan hogescholen en universiteiten. Bij lerarenopleidingen (basis- en voortgezet onderwijs) gaat het om de eerste twee jaar. De exacte invulling van de geplande nieuwe wetgeving is nog niet bekend. Zie ook de informatie op de site van de Rijksoverheid over collegegeld.

Halvering collegegeld eerstejaars

Extra kosten
Niet alle uitgaven die de school in het belang van het onderwijs of voor de persoonlijke vorming van de student doet, worden door het rijk gesubsidieerd. Hierbij kan gedacht worden aan werkweken, excursies en culturele activiteiten. Hiervoor ontvangt de student een aparte factuur gedurende het schooljaar.

Kosten voor boeken
De kosten voor boeken in het eerste jaar zijn het hoogst; deze bedragen ongeveer € 850,-. Deze boeken gebruik je tijdens de gehele opleiding.

Tegemoetkoming in de studiekosten
Als je als deeltijdstudent een pabo-opleiding in het hoger onderwijs volgt, kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming leraren. De tegemoetkoming leraren bestaat uit een tegemoetkoming in het cursus- of collegegeld en een tegemoetkoming in de schoolkosten.

Klik hier voor meer informatie over een studielening.

Icon extra-informatie Extra informatie

Loop een dag mee op een basisschool
Als je nog twijfelt of het beroep leraar basisonderwijs wat voor je is, kun je het beste een kijkje nemen op een basisschool! Misschien kun je op je oude basisschool terecht? Het is verstandig om van tevoren veel vragen te bedenken.

Belangrijk voor jou en ons
Twijfel je (na je uitgebreide oriëntatie) of de opleiding en/of het beroep van leraar basisonderwijs voor jou haalbaar is, dan is het heel verstandig om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat je aan topsport doet of omdat er persoonlijke omstandigheden zijn die het studeren voor jou lastiger kunnen maken. Je kunt hierbij denken aan lichamelijke en/of geestelijke problematiek zoals rugklachten, somberheid, PDD-NOS, ADHD, dyslexie of een specifieke thuissituatie. Doel van het gesprek is om zicht te krijgen of de stap naar KPZ voor jou goed is.
Op KPZ studeren vraagt veel van je, maar we denken ook graag met je mee. We geloven in onderwijs op maat en kijken naar kansen en mogelijkheden. Daarnaast vinden we het ook van belang helder te zijn in wat het beroep en de opleiding van je vraagt. We kijken met je mee of het verstandig is om aan de opleiding te beginnen en bespreken wat wij kunnen bieden om je te ondersteunen.
Voor een persoonlijk gesprek kun je een mail sturen naar aspirant@kpz.nl. Er wordt dan zo spoedig mogelijk een gesprek met jou gepland.

Inschrijven

 • Tussen 1 oktober en 31 augustus kun je je aanmelden voor een opleiding via Studielink, de online inschrijfapplicatie voor het Hoger Onderwijs.
 • Wanneer wij jouw inschrijfverzoek via Studielink hebben ontvangen, sturen we je per e-mail informatie met betrekking tot het verloop van de inschrijving.
 • Je ontvangt een e-mail met inloggegevens voor de KPZ portal, onze intranetpagina met informatie over de start van de opleiding.
 • Je wordt ingeschreven als je aan alle toelatingseisen* hebt voldaan.
  * Bijzondere nadere vooropleidingseisen opleiding tot Leraar Basisonderwijs (pabo): Sinds 2015 moeten havisten en mbo’ers die de pabo willen volgen al vóór aanvang van de opleiding aantonen over voldoende parate kennis te beschikken m.b.t. de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Studenten met een vwo-diploma of een afgeronde hbo- of wo-opleiding zijn vrijgesteld van de bijzondere nadere vooropleidingseisen. Op de site www.goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je alle informatie over deze bijzondere nadere vooropleidingseisen en de landelijke pabo toelatingstoetsen van Cito.

Bij KPZ kun je elk jaar in september starten met de pabo. Instromen in februari is niet mogelijk.


Heb je nog vragen?

Je kunt voor meer informatie telefonisch contact opnemen met KPZ via 038 4217425.