Pabo deeltijd verkort

Op KPZ word je opgeleid tot leraar basisonderwijs. Als je door werk of privé omstandigheden geen voltijdopleiding kan of wil volgen, biedt de deeltijdopleiding uitkomst. Al ruim 25 jaar kunnen studenten vanaf 21 jaar op KPZ een deeltijdopleiding volgen. Na het afronden van de deeltijdopleiding ben je startbekwaam om met kinderen van 4 – 12 jaar te werken.

Icon inhoud Inhoud

Het verkorte traject is bestemd voor studenten met als vooropleiding: hbo-bachelor, hbo-master, wo-bachelor of wo-master.

Er zijn drie trajecten:

 • het nominale traject: 2,5 jaar;
 • de snelle route: 2 jaar;
 • de langere route: 3 jaar.

Voor het verkorte traject zijn er verplichte intakegesprekken zonder juridische consequenties over wederzijdse verwachtingen. Na driekwart jaar vindt er een ontwikkelgesprek plaats over de geëigende route; de regie blijft bij de student.

Er zijn vrijstellingen van 120 credits mogelijk op grond van het basis van meta-cognitieve vaardigheden. Tijdens de opleiding zijn er in principe geen vrijstellingen op grond van EVC’s (uitzonderingen op deze regel worden bepaald door de examencommissie).

Icon programma Programma

In het eerste semester van je studie oriënteer je je op de taak van de leraar. Je richt je op het ‘ontwerpen van een les waarbij de instructie aansluit bij de (onderwijs)behoeften van de groep’. In het tweede semester richt je je op het ‘ontwerpen en uitvoeren van ontwikkelingsgerichte onderwijsactiviteiten’.

In het derde semester van je studie richt je je op het ‘tegemoet komen aan de diverse onderwijsbehoeften van leerlingen’. Gedurende het laatste semester richt je je op de ‘professionele identiteit’ en laat je zien dat je alle competenties hebt behaald.

Het aanbod in de lessen is afgestemd op het doel van de periode. De vakken waarin je les krijgt zijn pedagogiek/onderwijskunde, taal, rekenen & wiskunde, wereldoriëntatie waaronder aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, beeldende vakken zoals tekenen en handvaardigheid, expressievakken zoals muziek en drama, bewegingsonderwijs en schrijven. Ook krijg je vakken die cultureel maatschappelijk georiënteerd zijn en natuurlijk godsdienst & levensbeschouwing. In de eerste twee semesters staat het lesaanbod vast, in de laatste twee semesters mag je steeds meer eigen keuzes maken in de verschillende trajecten die je kunt volgen.

Toetsing en beoordeling
Iedere module die je krijgt heeft doelen waaraan je moet voldoen. Toetsing vindt plaats in de vorm van een tentamen, presentatie, werkstuk, voordracht of een toetsvorm die past bij een bepaald vak. De inhoud en de toetsing van de modules staat beschreven in de periodeboeken. Elke module heeft de waarde van één of meer credits. Deze credits worden geregistreerd zodat je zelf kunt bijhouden welke credits je hebt behaald in een bepaalde periode.

Voor iedere eerstejaars pabo-student zijn er verplichte entreetoetsen reken- en taalvaardigheid. Dit zijn beeldschermtoetsen. Je kunt gedurende het eerste jaar maximaal drie keer aan een entreetoets deelnemen. Heb je de toets na drie kansen niet behaald, dan mag je de opleiding niet vervolgen en krijg je een negatief bindend studieadvies. Dit is landelijk bepaald.

Begeleiding
Goede begeleiding tijdens studie en stage vindt KPZ erg belangrijk.

 • De studieloopbaanbegeleider zorgt voor directe studiebegeleiding via contacturen die in het rooster zijn ingepland. Je wordt geïnformeerd over de organisatie en de inhoud van de opleiding, je bespreekt ervaringen naar aanleiding van de stage en je wordt begeleid in je studieplanning. In pabo 3 en 4 verandert de rol van studieloopbaanbegeleider in intervisor en supervisor, waarbij de begeleiding steeds meer accent krijgt op jouw eigen ontwikkeling.
 • De vakdocenten zijn verantwoordelijk voor theorie en praktische vaardigheden. Ze bereiden je goed voor op de stage.
 • Bij de stage zijn de rayondocent en de mentor van de stageschool belangrijk voor jouw functioneren in de stageklas.
 • Tenslotte houdt de opleidingsmanager het totaaloverzicht over het functioneren van studenten in een bepaalde fase.

Icon specialiseren Specialiseren

Vanaf het vierde semester ga je steeds meer je eigen keuzes maken. Je kiest voor een leeftijdsspecialisatie (jonge of oudere kind). Daarnaast kun je allerlei aanvullende diploma’s behalen.

Icon praktijk Praktijk

Stage in het eerste jaar 
In samenwerking met onze stagescholen word je voorbereid op het prachtige beroep van leraar basisonderwijs. De leerkracht van de stageklas is je mentor en begeleidt je in de praktijk. Je ontwikkelt je tot een volwaardig teamlid. Vanuit de opleiding krijg je tijdens de stageperiodes bezoek van een docent van KPZ, dit is je rayondocent. De rayondocent begeleidt je tijdens de stage en hij beoordeelt ook jouw functioneren in de stage. De stagedag mag je, in overleg met de stageschool, zelf bepalen.

Bureau Praktijkleren zorgt voor de stageplaatsingen waarbij rekening wordt gehouden met woonplaats, waar mogelijk met denominatie en verdere bijzonderheden die bekend zijn. We hebben een vaste groep stagescholen die met KPZ samenwerkt.

In het eerste half jaar van de opleiding (semester 1) loop je stage in een midden- of bovenbouw groep (groep 5 t/m 8). Je leert een les te ontwerpen waarbij de instructie aansluit bij de (onderwijs)behoefte van de groep. Je loopt dit semester minimaal twintig dagen stage.

In het tweede half jaar (semester 2) loop je stage in de onderbouw (groep 1-2). In deze stage ga je thematisch lesgeven aan een groep kinderen waarbij je in staat moet zijn uiteindelijk hele dagdelen zelfstandig aan het werk te zijn. Je leert ontwikkelingsgerichte onderwijsactiviteiten te ontwerpen en uit te voeren. Ook in dit semester loop je weer minimaal twintig dagen stage.

Stage in het tweede jaar 
In het eerste halfjaar (semester 3), start je met een stage in groep 3 en/of 4. Tijdens deze stage staat het omgaan met verschillen centraal (adaptief onderwijs). Je moet leren en laten zien dat alle kinderen in de klas een goed lesaanbod van je krijgen en dat je dus tegemoet komt aan de diverse onderwijsbehoeften van de kinderen. Je loopt in dit semester minimaal 24 dagen stage. Als je al een onderwijsbevoegdheid hebt, gaat het om minimaal achttien dagen stage. De stagedag mag je, in overleg met de stageschool, zelf bepalen.

Bureau Praktijkleren bemiddelt bij de stageplaatsing, in sommige gevallen plaatst Bureau Praktijkleren studenten op een opleidingsschool.

In het laatste half jaar van de opleiding (semester 4) loop je de wpo-stage. Dit betekent WerkPlekOpleiding. Dat houdt in dat je minimaal één dag in de week een eigen, vaste stagegroep hebt, de keuze van de groep wordt aangegeven in de vacature van de school. In totaal gaat het om minimaal 25 dagen. In overleg met je stageschool stel je de stagedag vast. Je hebt geen mentor meer in de klas, maar krijgt begeleiding van een coach op afstand. Je laat dit laatste jaar zien dat je je professionele identiteit kunt verwoorden en kunt toepassen in de praktijk en dat je onderzoeksgegevens kunt verzamelen en interpreteren op basis van noties uit de vakliteratuur. Plaatsing vindt plaats via een wpo-procedure op een van de wpo-scholen van KPZ.

Competenties
Je werkt in de stage aan het behalen van competenties. Dit gebeurt bij het organiseren van verschillende activiteiten in de klas en bij de begeleiding van individuele leerlingen en groepen kinderen. Ook tijdens het voorbereiden, uitvoeren en nabespreken van lesactiviteiten is dit aan de orde. Op KPZ worden activiteiten georganiseerd waarin je de stagelessen voorbereidt. Je geeft les in alle basisschoolvakken.

Samenwerkingsverbanden

We hebben verschillende samenwerkingsverbanden en daardoor zijn er verschillende soorten scholen waarop je als student je stage kunt doen, te weten:

Reguliere stagescholen 
Reguliere stagescholen zijn scholen waar KPZ wel studenten plaatst, maar waarvan de school niet behoort tot een van de besturen die participeren in een van de samenwerkingsverbanden rondom Samen Opleiden en Professionaliseren (voorheen Opleiden in de School genoemd). Deze scholen kunnen passend zijn voor de student i.v.m. ligging, onderwijsconcept of ontwikkelbehoefte van de student.

Opleidingsscholen  
Naast de reguliere stagescholen heeft KPZ verschillende samenwerkingsverbanden rondom Samen Opleiden en Professionaliseren, waarin een aantal schoolbesturen participeert. Bij het Samen Opleiden en Professionaliseren (SO&P) gaat het om collectief leren, het stimuleren van onderzoekend vermogen, duurzame onderwijsontwikkelingen en de professionalisering van (aankomende) leraren. Het collectief leren wordt vormgegeven door o.a. in de stage te werken in leergroepen. In de toekomst zal steeds meer sprake zijn van interprofessionele leergroepen, waarbij studenten vanuit diverse opleiding participeren in de leergroep.

Werkplekopleidingsschool (WOS) 
Dit is een school die behoort tot een van de besturen die participeren in een van de samenwerkingsverbanden rondom SO&P. De student wordt opgenomen in het team en de cultuur van het onderwijs op die betreffende school. De mentoren zijn geschoold in het begeleiden en beoordelen van studenten door het volgen van de mentorentrainingen.

Opleidingsschool (OS) 
Dit is een school die behoort tot een van de besturen die participeren in een van de samenwerkingsverbanden rondom SO&P. Op opleidingsscholen vormen alle (voltijd-)studenten van het 1e t/m het 4e leerjaar een leergroep, die onder leiding van een daartoe opgeleide Opleider in de School (ois’er) samen leren en werken aan een voor hen én de school kenmerkende en betekenisvolle leersituatie, vaak uitmondend in een concreet product. Deeltijdstudenten worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan de stageleergroep, maar zij kunnen hiertoe niet verplicht worden. Naast het product is vooral ook het proces erg belangrijk, het leren van elkaar en het krijgen van een plek in het team.

Academische opleidingsschool (AOS) 
Een academische opleidingsschool is een opleidingsschool die behoort tot een van de besturen die participeren in een van de drie erkende samenwerkingsverbanden rondom SO&P. De AOS is in beginsel een OS, met dezelfde uitgangspunten en werkwijze. Daarnaast doet de vierdejaarsstudent nog onderzoek in het kader van een schoolontwikkelingsvraag. Hij doet dit samen met een onderzoeksgroep van de betreffende school, onder leiding van de daartoe opgeleide onderzoekscoördinator.

Icon studiebelasting Studie­belasting

Lestijden
De opleiding is een avondopleiding. We verwachten van je dat je dinsdag- en donderdagavond beschikbaar bent voor de pabo en dertien keer per studiejaar op zaterdag. Je moet minimaal één dag beschikbaar zijn voor je stageschool. Per periode krijg je een overzicht van het rooster en de stage- en toetsdagen.

De lestijden op dinsdag en donderdag:

 • Les 1     18:00 – 19.30 uur
 • Les 2     20:00 – 21.30 uur

De lestijden op zaterdag:

 • Les 1     09.00 – 10.30 uur
 • Les 2     10.45 – 12.15 uur
 • Les 3     12.45 – 14.15 uur
 • Les 4     14.30 – 16.00 uur

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

Je kunt de tweejarige deeltijdopleiding aan KPZ volgen als je een hbo-diploma, met een totaal aantal van 240 credits, hebt behaald. Ook kun je deze deeltijdopleiding volgen wanneer je de bachelorfase wo hebt behaald.

Toelatingstoetsen
Het maken van landelijke pabo toelatingstoetsen is voor deze opleiding niet van toepassing (studenten met een afgeronde hbo- of wo-opleiding zijn namelijk vrijgesteld van deze bijzondere nadere vooropleidingseisen).

Summercourse
Alle studenten aan een opleiding tot Leraar Basisonderwijs (pabo) moeten het eerste jaar een taal- en rekentoets maken én halen. Om je goed op deze toetsen voor te bereiden, kun je voor aanvang van de opleiding Summercourse volgen op KPZ. Je kunt kiezen voor taal of rekenen, maar ook voor beide vakken. Een goede start van je studie! Summercourse vindt plaats in dinsdag 10 juli 2018 voor taal en woensdag 11 juli 2018 voor rekenen. Informatie hierover zal te zijner tijd op de KPZ-portal te vinden zijn. Wanneer je je hebt aangemeld via Studielink, ontvang je in de maand mei een e-mail met inloggegevens voor de KPZ-portal, onze intranetpagina met informatie over de start van de opleiding.

Op de website van de Rijksoverheid kun je de checklist word leraar invullen. Vul de checklist hier in.

Icon kosten Kosten

Collegegeld
Het collegegeld voor studiejaar 2019-2020 bedraagt € 1600,-. In de Collegegeldwijzer 2019-2020 vind je informatie over het instellingscollegegeld.

Halvering collegegeld
Het kabinet wil het wettelijk collegegeld halveren voor eerstejaars studenten vanaf studiejaar 2018-2019. Dit gaat gelden voor studenten die voor het eerst beginnen aan een bacheloropleiding of associate degree aan hogescholen en universiteiten. Bij lerarenopleidingen (basis- en voortgezet onderwijs) gaat het om de eerste twee jaar. De exacte invulling van de geplande nieuwe wetgeving is nog niet bekend.

Voor meer informatie:
Halvering collegegeld eerstejaars
Twee jaar halvering collegegeld voor alle lerarenopleidingen

Extra kosten
Niet alle uitgaven die de school in het belang van het onderwijs of voor de persoonlijke vorming van de student doet, worden door het rijk gesubsidieerd. Hierbij kan gedacht worden aan werkweken, excursies en culturele activiteiten. Hiervoor ontvangt de student een aparte factuur gedurende het schooljaar.

Kosten voor boeken
De kosten voor boeken in het eerste jaar zijn het hoogst; deze bedragen ongeveer € 850,-. Deze boeken gebruik je tijdens de gehele opleiding.

Tegemoetkoming in de studiekosten
Als je als deeltijdstudent een pabo-opleiding in het hoger onderwijs volgt, kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming leraren. De tegemoetkoming leraren bestaat uit een tegemoetkoming in het cursus- of collegegeld en een tegemoetkoming in de schoolkosten.

Kijk voor meer informatie en voorwaarden op de site van DUO.

Klik hier voor meer informatie over een studielening.

Icon extra-informatie Extra informatie

Loop een dag mee op een basisschool
Als je nog twijfelt of het beroep leraar basisonderwijs wat voor je is, kun je het beste een kijkje nemen op een basisschool! Misschien kun je op je oude basisschool terecht? Het is verstandig om van tevoren veel vragen te bedenken.

Belangrijk voor jou en ons
Twijfel je (na je uitgebreide oriëntatie) of de opleiding en/of het beroep van leraar basisonderwijs voor jou haalbaar is, dan is het heel verstandig om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat je aan topsport doet of omdat er persoonlijke omstandigheden zijn die het studeren voor jou lastiger kunnen maken. Je kunt hierbij denken aan lichamelijke en/of geestelijke problematiek zoals rugklachten, somberheid, PDD-NOS, ADHD, dyslexie of een specifieke thuissituatie. Doel van het gesprek is om zicht te krijgen of de stap naar KPZ voor jou goed is.
Op KPZ studeren vraagt veel van je, maar we denken ook graag met je mee. We geloven in onderwijs op maat en kijken naar kansen en mogelijkheden. Daarnaast vinden we het ook van belang helder te zijn in wat het beroep en de opleiding van je vraagt. We kijken met je mee of het verstandig is om aan de opleiding te beginnen en bespreken wat wij kunnen bieden om je te ondersteunen.
Voor een persoonlijk gesprek kun je een mail sturen naar aspirant@kpz.nl. Er wordt dan zo spoedig mogelijk een gesprek met jou gepland.

Inschrijven

 • Tussen 1 oktober en 31 augustus kun je je aanmelden voor een opleiding via Studielink, de online inschrijfapplicatie voor het Hoger Onderwijs.
 • Wanneer wij jouw inschrijfverzoek via Studielink hebben ontvangen, sturen we je per e-mail informatie met betrekking tot het verloop van de inschrijving.
 • Je ontvangt een e-mail met inloggegevens voor de KPZ portal, onze intranetpagina met informatie over de start van de opleiding.
 • Je wordt ingeschreven als je aan alle toelatingseisen* hebt voldaan.
  * Het maken van landelijke pabo toelatingstoetsen is voor deze opleiding niet van toepassing (studenten met een afgeronde hbo- of wo-opleiding zijn namelijk vrijgesteld van deze bijzondere nadere vooropleidingseisen)

Bij KPZ kun je elk jaar in september starten met de pabo. Instromen in februari is niet mogelijk.


Heb je nog vragen?

Je kunt voor meer informatie telefonisch contact opnemen met KPZ via 038 4217425.