Pabo deeltijd verkort

Op KPZ word je opgeleid tot leraar basisonderwijs. Als je door werk of privé omstandigheden geen voltijdopleiding kan of wil volgen, biedt de deeltijdopleiding uitkomst. Al ruim 25 jaar kunnen studenten op KPZ een deeltijdopleiding volgen. Na het afronden van de deeltijdopleiding ben je startbekwaam om met kinderen van 4 – 12 jaar te werken.

Icon inhoud Inhoud

Deeltijd verkort is een opleidingstraject voor studenten met als vooropleiding: hbo-bachelor, hbo-master, wo-bachelor of wo-master. Het programma heeft een omvang van 180 credits. De opleiding duurt 3 jaar. Versnelling is mogelijk, je rondt de opleiding dan af in ongeveer 2,5 jaar. De vrijstelling van 60 credits is mogelijk op grond van meta-cognitieve vaardigheden en onderzoeksvaardigheden.

Voor de start van de opleiding vindt er een verplicht adviesgesprek plaats. Dit gesprek heeft geen juridische consequenties, maar is bedoeld om wederzijdse verwachtingen af te stemmen. Je bereidt dit gesprek voor aan de hand van een aantal vragen. Wat is bijvoorbeeld jouw opvatting over leren? En welke kwaliteiten heb je al ontwikkeld die van belang zijn voor het werken met kinderen? Voor de zomervakantie word je ook verwacht op een startavond: je maakt kennis met je studieloopbaan- begeleider, medestudenten en de opleiding en oriënteert je gezamenlijk op aspecten van het beroep.

Icon programma Programma

In het eerste jaar van je studie oriënteer je je op de taak van de leraar. Je richt je op het ontwerpen van lessen die aansluiten bij de (onderwijs)behoeften van de groep. Je leert steeds meer om lessen in onderlinge samenhang te ontwerpen en de verschillen tussen kinderen te zien. In het tweede jaar leer je passend onderwijs te bieden en rekening te houden met verschillen tussen de leerlingen. Tijdens de afstudeerfase werk je zelfstandig in een groep, verdiep je je in vraagstukken van je stageschool en ontwerp je oplossingen voor praktische onderwijsproblemen.

Het aanbod in de lessen is afgestemd op het doel van de periode. De vakken worden geïntegreerd aangeboden: zo leer je de samenhang te zien tussen gebieden, én leer je vakspecifieke benaderingen om kinderen te helpen in hun ontwikkeling.

Centraal in de opleiding staat het werken aan beroepstaken. In een beroepstaak komen verschillende leergebieden samen, zoals taal-pedagogiek-wereldoriëntatie. De beroepstaak leidt tot een leeruitkomst. Een leeruitkomst is een omschrijving van een in de praktijk herkenbare, complexe vaardigheid, bijv. het (kritisch) denken van kinderen kunnen stimuleren in het kader van wereldoriëntatie. De beroepstaak legt een direct verband tussen wat de student leert in de praktijk en op de opleiding. Op beide plekken helpen begeleiders de student in het pendelen tussen pedagogische en didactische keuzes.

Toetsing en beoordeling
Toetsing van vakgebieden vindt plaats in beroepsproducten die herkenbaar zijn in de praktijk en die relevant zijn voor het beroep. Denk aan een lesontwerp, een informatieavond of een advies.

Aan het eind van iedere stageperiode wordt vastgesteld door de opleiding en het werkveld of je voldoende bekwaam bent om de volgende fase van de opleiding in te stromen.

Voor iedere eerstejaars pabo-student zijn er verplichte entreetoetsen reken- en taalvaardigheid. Dit zijn beeldschermtoetsen. Je kunt gedurende het eerste jaar maximaal drie keer aan een entreetoets deelnemen. Heb je de toets na drie kansen niet behaald, dan mag je de opleiding niet vervolgen en krijg je een negatief bindend studieadvies. Dit is landelijk bepaald.

Begeleiding
Goede begeleiding tijdens studie en stage vindt KPZ erg belangrijk.

  • De studieloopbaanbegeleider zorgt voor directe studiebegeleiding via contacturen die in het rooster zijn ingepland. Je wordt geïnformeerd over de organisatie en de inhoud van de opleiding, je bespreekt ervaringen naar aanleiding van de stage en je wordt begeleid in je studieplanning. In pabo 3 en 4 verandert de rol van studieloopbaanbegeleider in intervisor en supervisor, waarbij de begeleiding steeds meer accent krijgt op jouw eigen ontwikkeling.
  • De vakdocenten zijn verantwoordelijk voor theorie en praktische vaardigheden. Ze bereiden je goed voor op de stage.
  • Bij de stage zijn de rayondocent en de mentor van de stageschool belangrijk voor jouw functioneren in de stageklas.
  • Tenslotte houdt de opleidingsmanager het totaaloverzicht over het functioneren van studenten in een bepaalde fase.

Icon specialiseren Specialiseren

In de laatste anderhalf jaar van de opleiding ga je steeds meer je eigen keuzes maken. Je kiest voor een leeftijdsspecialisatie (jonge of oudere kind). Daarnaast kun je allerlei aanvullende diploma’s behalen.

Icon praktijk Praktijk

In samenwerking met onze stagescholen word je voorbereid op het prachtige beroep van leraar basisonderwijs. Je ontwikkelt je tot een volwaardig teamlid. Gedurende de opleiding doorloop je in ieder geval een stage in de bovenbouw groep 6 t/m 8, in een kleutergroep en in een groep 3 (of 3/4).

Bureau Praktijkleren zorgt voor de stageplaatsingen waarbij rekening wordt gehouden met woonplaats, waar mogelijk met denominatie en verdere bijzonderheden die bekend zijn. We hebben een vaste groep stagescholen die met KPZ samenwerkt.

Je loopt in principe één dag per week stage. De stagedag mag je, in overleg met de stageschool, zelf bepalen.

In het laatste studiejaar loop je de wpo-stage. Dit betekent werkplekopleiding. Dit houdt in dat je minimaal één dag in de week een eigen, vaste stagegroep hebt, passend bij de gekozen specialisatie jonge of oudere kind. In totaal gaat het om minimaal 40 dagen. In overleg met je stageschool stel je de stagedag vast.

Je solliciteert voor een stageplaats uit ons aanbod van stagescholen. De school geeft in de vacature aan in welke groep de WPO plaatsvindt. Plaatsing vindt ten slotte plaats via een wpo-procedure. In overleg met je stageschool stel je de vaste stagedag(en) vast. Je hebt geen mentor meer in de klas, maar krijgt begeleiding van een begeleider op afstand (BOA) of opleider in de school (OiS’er). Je laat dit laatste studiejaar zien dat je je professionele identiteit kunt verwoorden en kunt toepassen in de praktijk en dat je onderzoeksgegevens kunt verzamelen en interpreteren op basis van artikelen uit de vakliteratuur.

Bureau Praktijkleren zorgt in principe voor de plaatsing waarbij rekening wordt gehouden met woonplaats, waar mogelijk met denominatie en verdere bijzonderheden die bekend zijn. We hebben een vaste groep stagescholen die met KPZ samenwerkt.

In uitzonderlijke gevallen kun je in overleg met KPZ (bureau Praktijkleren en studieloopbaanbegeleider) zelf op zoek naar een stageschool.

Bekwaamheidseisen
Je werkt tijdens de stage aan het aantonen van bekwaamheden. Deze toon je aan door het organiseren van verschillende activiteiten in de klas en bij de begeleiding van individuele leerlingen en groepen kinderen. Ook tijdens het voorbereiden, uitvoeren en nabespreken van lesactiviteiten is dit aan de orde.

Op KPZ worden activiteiten georganiseerd waarin je de stagelessen voorbereidt. Je geeft les in alle basisschoolvakken.

Icon studiebelasting Studie­belasting

Lestijden
De deeltijdopleiding is een avondopleiding. We verwachten van je dat je dinsdag- en donderdagavond beschikbaar bent voor de pabo en een aantal keer per studiejaar op zaterdag. Je moet minimaal één dag beschikbaar zijn voor je stageschool. Per periode krijg je een overzicht van het rooster en de toetsdagen.

We verkennen een opleiding in dagvariant op de donderdag van 13.00 – 21.30 uur. Wanneer je voorkeur hiernaar uit gaat kun je dit bij je inschrijving op Studielink kenbaar maken. In mei valt het besluit of we deze variant gaan aanbieden.

De lestijden op dinsdag- en donderdagavond zijn:
18.00 – 21.30 uur

De lestijden op zaterdag zijn:
9.00 tot maximaal 16.30 uur

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

Je kunt de Deeltijd Verkort opleiding op de KPZ volgen als je een hbo-diploma, met een totaal aantal van 240 credits, hebt behaald. Ook kun je deze deeltijdopleiding volgen wanneer je de bachelorfase wo hebt behaald.

Toelatingstoetsen
Het maken van landelijke pabo toelatingstoetsen is voor deze opleiding niet van toepassing (studenten met een afgeronde hbo- of wo-opleiding zijn namelijk vrijgesteld van deze vooropleidingseisen).

Summercourse
Alle studenten aan een opleiding tot Leraar Basisonderwijs (pabo) moeten het eerste jaar een taal- en rekentoets maken én halen. Om je goed op deze toetsen voor te bereiden, kun je voor aanvang van de opleiding Summercourse volgen op KPZ. Je kunt kiezen voor taal of rekenen, maar ook voor beide vakken. Een goede start van je studie! Informatie hierover zal te zijner tijd op de KPZ-portal te vinden zijn. Wanneer je je hebt aangemeld via Studielink, ontvang je in de maand mei een e-mail met inloggegevens voor de KPZ-portal, onze intranetpagina met informatie over de start van de opleiding.

Op de website van de Rijksoverheid kun je de checklist Word leraar invullen.

Kom werken in het onderwijs
Overweeg jij een carrière in het onderwijs? Het Onderwijsloket beantwoordt al je vragen. Hoe je met jouw achtergrond leraar kunt worden, welke opleiding – van pabo tot zij-instroom – je kunt volgen en alles wat je nog meer wilt weten over werken in het onderwijs

Icon kosten Kosten

Collegegeld
Het collegegeld voor studiejaar 2012-2021 bedraagt € 1700,-. In de Collegegeldwijzer 2020-2021 vind je informatie over het instellingscollegegeld.

Halvering collegegeld
Het kabinet wil het wettelijk collegegeld halveren voor eerstejaars studenten vanaf studiejaar 2018-2019. Dit gaat gelden voor studenten die voor het eerst beginnen aan een bacheloropleiding of associate degree aan hogescholen en universiteiten. Bij lerarenopleidingen (basis- en voortgezet onderwijs) gaat het om de eerste twee jaar. De exacte invulling van de geplande nieuwe wetgeving is nog niet bekend.

Voor meer informatie:
Halvering collegegeld eerstejaars
Twee jaar halvering collegegeld voor alle lerarenopleidingen

Extra kosten
Niet alle uitgaven die de school in het belang van het onderwijs of voor de persoonlijke vorming van de student doet, worden door het rijk gesubsidieerd. Hierbij kan gedacht worden aan werkweken, excursies en culturele activiteiten. Hiervoor ontvangt de student een aparte factuur gedurende het schooljaar.

Kosten voor boeken
De kosten voor boeken in het eerste jaar zijn het hoogst; deze bedragen ongeveer € 850,-. Deze boeken gebruik je tijdens de gehele opleiding.

Tegemoetkoming in de studiekosten
Als je als deeltijdstudent een pabo-opleiding in het hoger onderwijs volgt, kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming leraren. De tegemoetkoming leraren bestaat uit een tegemoetkoming in het cursus- of collegegeld en een tegemoetkoming in de schoolkosten.

Kijk voor meer informatie en voorwaarden op de site van DUO.

Klik hier voor meer informatie over een studielening.

Icon extra-informatie Extra informatie

Loop een dag mee op een basisschool
Als je nog twijfelt of het beroep leraar basisonderwijs wat voor je is, kun je het beste een kijkje nemen op een basisschool! Misschien kun je op je oude basisschool terecht? Het is verstandig om van tevoren veel vragen te bedenken.

Belangrijk voor jou en ons
Twijfel je (na je uitgebreide oriëntatie) of de opleiding en/of het beroep van leraar basisonderwijs voor jou haalbaar is, dan is het heel verstandig om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat je aan topsport doet of omdat er persoonlijke omstandigheden zijn die het studeren voor jou lastiger kunnen maken. Je kunt hierbij denken aan lichamelijke en/of geestelijke problematiek zoals rugklachten, somberheid, PDD-NOS, ADHD, dyslexie of een specifieke thuissituatie. Doel van het gesprek is om zicht te krijgen of de stap naar KPZ voor jou goed is.
Op KPZ studeren vraagt veel van je, maar we denken ook graag met je mee. We geloven in onderwijs op maat en kijken naar kansen en mogelijkheden. Daarnaast vinden we het ook van belang helder te zijn in wat het beroep en de opleiding van je vraagt. We kijken met je mee of het verstandig is om aan de opleiding te beginnen en bespreken wat wij kunnen bieden om je te ondersteunen.
Voor een persoonlijk gesprek kun je een mail sturen naar aspirant@kpz.nl. Er wordt dan zo spoedig mogelijk een gesprek met jou gepland.

Inschrijven

  • Tussen 1 oktober en 31 augustus kun je je aanmelden voor een opleiding via Studielink, de online inschrijfapplicatie voor het Hoger Onderwijs.
  • Wanneer wij jouw inschrijfverzoek via Studielink hebben ontvangen, sturen we je per e-mail informatie met betrekking tot het verloop van de inschrijving.
  • Je ontvangt een e-mail met inloggegevens voor de KPZ portal, onze intranetpagina met informatie over de start van de opleiding.
  • Je wordt ingeschreven als je aan alle toelatingseisen* hebt voldaan.
    * Het maken van landelijke pabo toelatingstoetsen is voor deze opleiding niet van toepassing (studenten met een afgeronde hbo- of wo-opleiding zijn namelijk vrijgesteld van deze bijzondere nadere vooropleidingseisen)

Bij KPZ kun je elk jaar in september starten met de pabo. Instromen in februari is niet mogelijk.


Heb je nog vragen?

Je kunt voor meer informatie telefonisch contact opnemen met KPZ via 038 4217425.