Pabo deeltijd verkort

Op KPZ word je opgeleid tot leraar basisonderwijs. Als je door werk of privé omstandigheden geen voltijdopleiding kan of wil volgen, biedt de deeltijdopleiding uitkomst. Al ruim 25 jaar kunnen studenten vanaf 21 jaar op KPZ een deeltijdopleiding volgen. Na het afronden van de deeltijdopleiding ben je startbekwaam om met kinderen van 4 – 12 jaar te werken.

Icon inhoud Inhoud

Het verkorte traject is bestemd voor studenten met als vooropleiding: hbo-bachelor, hbo-master, wo-bachelor of wo-master.

Het programma van de bachelor heeft een omvang van 180 credits: de opleiding duurt in principe 3 jaar. Versnelling is mogelijk, je rondt de opleiding dan af in ongeveer 2,5 jaar.

Voor de start van de opleiding vindt er een verplicht adviesgesprek plaats. Dit gesprek heeft geen juridische consequenties, maar is bedoeld om wederzijdse verwachtingen af te stemmen. Je bereidt dit gesprek voor aan de hand van een aantal vragen. Wat is bijvoorbeeld jouw opvatting over leren? En welke kwaliteiten heb je al ontwikkeld die van belang zijn voor het werken met kinderen?
Voor de zomervakantie word je ook verwacht op een startavond: je maakt dan kennis met je studieloopbaanbegeleider, medestudenten en de opleiding en oriënteert je gezamenlijk op aspecten van het beroep.

Tijdens de opleiding zijn er in principe geen vrijstellingen op grond van EVC’s (uitzonderingen op deze regel worden bepaald door de examencommissie).

Icon programma Programma

In het eerste jaar van je studie oriënteer je je op de taak van de leraar. Je richt je op het ontwerpen van lessen die aansluiten bij de (onderwijs)behoeften van de groep. Je leert steeds meer om lessen in onderlinge samenhang te ontwerpen en de verschillen tussen kinderen te zien. In het tweede jaar leer je passend onderwijs te bieden en rekening te houden met verschillen tussen de leerlingen. Tijdens je afstudeerfase werk je zelfstandig in een groep, verdiep je je in vraagstukken van je stageschool en ontwerp je oplossingen voor praktische onderwijsproblemen.

Het aanbod in de lessen is afgestemd op het doel van de periode. De vakken waarin je les krijgt zijn pedagogiek/onderwijskunde, taal, rekenen & wiskunde, wereldoriëntatie waaronder aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, beeldende vakken zoals tekenen en handvaardigheid, expressievakken zoals muziek en drama, bewegingsonderwijs en schrijven. Ook krijg je vakken die cultureel maatschappelijk georiënteerd zijn en natuurlijk godsdienst & levensbeschouwing.

Vakken worden geïntegreerd aangeboden: zo leer je de samenhang te zien tussen gebieden, én leer je vakspecifieke benaderingen om kinderen te helpen in hun ontwikkeling.

Toetsing en beoordeling
Je volgt een beroepsgerichte opleiding. Aan het eind van iedere stage wordt vastgesteld door opleiding en werkveld of je voldoende bekaam bent om de volgende fase van de opleiding in te stromen. Toetsing van vakgebieden vindt plaats in de vorm van een tentamen, presentatie, lesontwerp of een andere toetsvorm die past bij de vaardigheid of kennis die van je wordt gevraagd.

Voor iedere eerstejaars pabo-student zijn er verplichte entreetoetsen rekenvaardigheid en taalverzorging. Je kunt gedurende het eerste jaar maximaal drie keer aan deze toetsen deelnemen. Heb je de toets na drie kansen niet behaald, dan mag je de opleiding niet vervolgen en krijg je een negatief bindend studieadvies.

Begeleiding
Goede begeleiding tijdens studie en stage vindt KPZ erg belangrijk.

 • De studieloopbaanbegeleider zorgt voor directe studiebegeleiding via contacturen die in het rooster zijn ingepland. Je wordt geïnformeerd over de organisatie en de inhoud van de opleiding, je bespreekt ervaringen naar aanleiding van de stage en je wordt begeleid in je studieplanning. Intervisie met medestudenten is een belangrijk onderdeel bij studieloopbaanbegeleiding: jouw eigen ontwikkeling en reflectie daarop staat centraal.
 • Een team van vakdocenten helpt je om je theorie eigen te maken en in praktijk uit te voeren en ondersteunt je in het oefenen van praktische vaardigheden. Je leert collectief door het krijgen en geven van (peer)feedback op plannen en ontwerpen voor praktijkopdrachten.
 • Bij de stage zijn de rayondocent en de mentor van de stageschool belangrijk voor jouw functioneren in de stageklas.
 • Tenslotte houdt de opleidingsmanager het totaaloverzicht over het functioneren van studenten in een bepaalde fase.

Icon specialiseren Specialiseren

Tijdens de opleiding maak je deels je eigen keuzes. In het afstudeerjaar kies je samen met je school interessante en relevante inhouden waar je je afstudeertrajecten op richt. Je kiest voor een leeftijdsspecialisatie (jonge of oudere kind). KPZ biedt de mogelijkheid tot het behalen van aanvullende diploma’s.

Icon praktijk Praktijk

In samenwerking met onze stagescholen word je voorbereid op het prachtige beroep van leraar basisonderwijs. De leraar in de basisschool (mentor) begeleidt je in de praktijk. Je ontwikkelt je tot een volwaardig teamlid. Vanuit de opleiding krijg je tijdens de stageperiodes bezoek van een docent van KPZ, dit is je rayondocent. De rayondocent werkt nauw samen met de stageschool: rayondocent en mentor begeleiden en beoordelen gezamenlijk. Je loopt in principe één dag per week stage. De stagedag mag je, in overleg met de stageschool, zelf bepalen.

Je loopt tijdens je opleiding op verschillende scholen stage. Bureau Praktijkleren zorgt in de meeste gevallen voor de stageplaatsingen waarbij zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met woonplaats, waar mogelijk met denominatie en verdere bijzonderheden die bekend zijn. We hebben een vaste groep stagescholen die met KPZ samenwerkt. Je weet dan dat de begeleiding plaats vindt in nauwe samenwerking met KPZ. In overleg met KPZ (bureau Praktijkleren en studieloopbaanbegeleider) kun je in uitzonderlijke gevallen zelf op zoek naar een stageschool.

Stage tijdens het afstudeertraject
In het laatste jaar van de opleiding loop je de wpo-stage. Dit betekent WerkPlekOpleiding. Dat houdt in dat je minimaal 40 dagen een eigen, vaste stagegroep hebt. Je solliciteert voor een stageplaats uit ons aanbod van stagescholen. De school geeft in de vacature aan in welke groep de WPO plaatsvindt. Plaatsing vindt ten slotte plaats via een wpo-procedure.
In overleg met je stageschool stel je de stagedag vast. Je hebt geen mentor meer in de klas, maar krijgt begeleiding van een begeleider op afstand (BOA) of opleider in de school (OiS’er).

Samenwerkingsverbanden
We hebben verschillende samenwerkingsverbanden en daardoor zijn er verschillende soorten scholen waarop je als student je stage kunt doen: reguliere scholen en opleidingsscholen. Die laatste kunnen ook een academisch karakter hebben.

Reguliere stagescholen 
Reguliere stagescholen zijn scholen waar KPZ wel studenten plaatst, maar waarvan de school niet behoort tot een van de besturen die participeren in een van de samenwerkingsverbanden rondom Samen Opleiden en Professionaliseren (voorheen Opleiden in de School genoemd). Deze scholen kunnen passend zijn voor de student i.v.m. ligging, onderwijsconcept of ontwikkelbehoefte van de student.

Opleidingsschool (OS) 
Dit is een school die behoort tot een van de besturen die participeren in een van de samenwerkingsverbanden rondom SO&P. Op opleidingsscholen vormen alle (voltijd-)studenten van het 1e t/m het 4e leerjaar een stageleergroep, die onder leiding van een daartoe opgeleide Opleider in de School (OiS’er) samen leren en werken aan een voor hen én de school kenmerkende en betekenisvolle leersituatie. Deeltijdstudenten worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan de stageleergroep, maar zij zijn hiertoe niet verplicht. Naast het product is vooral ook het proces erg belangrijk: het leren van en met elkaar in relatie tot schoolontwikkelingsvraagstukken en het krijgen van een plek in het team.

Competenties
Je werkt in de stage aan het behalen van competenties. Dit gebeurt bij het organiseren van verschillende activiteiten in de klas en bij de begeleiding van individuele leerlingen en groepen kinderen. Ook tijdens het voorbereiden, uitvoeren en nabespreken van lesactiviteiten is dit aan de orde. Op KPZ worden activiteiten georganiseerd waarin je de stagelessen voorbereidt. Je geeft les in alle basisschoolvakken.

Icon studiebelasting Studie­belasting

Lestijden
De opleiding is een avondopleiding. We verwachten van je dat je dinsdag- en donderdagavond beschikbaar bent voor de pabo en dertien keer per studiejaar op zaterdag. Je moet minimaal één dag beschikbaar zijn voor je stageschool. Ook vinden er activiteiten plaats op verschillende zaterdagen in het schooljaar, bijv. in het kader van kunst en cultuur. Je moet minimaal één dag beschikbaar zijn voor je stageschool. Per periode krijg je een overzicht van het rooster.

De lestijden op dinsdag en donderdag:

 • Les 1     18:00 – 19.30 uur
 • Les 2     20:00 – 21.30 uur

De lestijden op zaterdag:

 • Les 1     09.00 – 10.30 uur
 • Les 2     10.45 – 12.15 uur
 • Les 3     12.45 – 14.15 uur
 • Les 4     14.30 – 16.00 uur

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

Je kunt het verkorte traject aan KPZ volgen als je een hbo-diploma, met een totaal aantal van 240 credits, hebt behaald. Ook kun je deze deeltijdopleiding volgen wanneer je de bachelorfase wo hebt behaald.

Toelatingstoetsen
Het maken van landelijke pabo toelatingstoetsen is voor deze opleiding niet van toepassing (studenten met een afgeronde hbo- of wo-opleiding zijn namelijk vrijgesteld van deze bijzondere nadere vooropleidingseisen).

Summercourse
Alle studenten aan een opleiding tot Leraar Basisonderwijs (pabo) moeten het eerste jaar een taal- en rekentoets maken én halen. Om je goed op deze toetsen voor te bereiden, kun je voor aanvang van de opleiding Summercourse volgen op KPZ. Je kunt kiezen voor taal of rekenen, maar ook voor beide vakken. Een goede start van je studie! Summercourse vindt begin juli plaats. Informatie hierover zal te zijner tijd op de KPZ-portal te vinden zijn. Wanneer je je hebt aangemeld via Studielink, ontvang je in de maand mei een e-mail met inloggegevens voor de KPZ-portal, onze intranetpagina, met informatie over de start van de opleiding.

Icon kosten Kosten

Collegegeld
Het collegegeld voor studiejaar 2019-2020 bedraagt € 1600,-. In de Collegegeldwijzer 2019-2020 vind je informatie over het instellingscollegegeld.

Halvering collegegeld
Het kabinet wil het wettelijk collegegeld halveren voor eerstejaars studenten vanaf studiejaar 2018-2019. Dit gaat gelden voor studenten die voor het eerst beginnen aan een bacheloropleiding of associate degree aan hogescholen en universiteiten. Bij lerarenopleidingen (basis- en voortgezet onderwijs) gaat het om de eerste twee jaar. De exacte invulling van de geplande nieuwe wetgeving is nog niet bekend.

Voor meer informatie:
Halvering collegegeld eerstejaars
Twee jaar halvering collegegeld voor alle lerarenopleidingen

Extra kosten
Niet alle uitgaven die de school in het belang van het onderwijs of voor de persoonlijke vorming van de student doet, worden door het rijk gesubsidieerd. Hierbij kan gedacht worden aan werkweken, excursies en culturele activiteiten. Hiervoor ontvangt de student een aparte factuur gedurende het schooljaar.

Kosten voor boeken
De kosten voor boeken in het eerste jaar zijn het hoogst; deze bedragen ongeveer € 850,-. Deze boeken gebruik je tijdens de gehele opleiding.

Tegemoetkoming in de studiekosten
Als je als deeltijdstudent een pabo-opleiding in het hoger onderwijs volgt, kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming leraren. De tegemoetkoming leraren bestaat uit een tegemoetkoming in het cursus- of collegegeld en een tegemoetkoming in de schoolkosten.

Kijk voor meer informatie en voorwaarden op de site van DUO.

Klik hier voor meer informatie over een studielening.

Icon extra-informatie Extra informatie

Loop een dag mee op een basisschool
Als je nog twijfelt of het beroep leraar basisonderwijs wat voor je is, kun je het beste een kijkje nemen op een basisschool! Misschien kun je op je oude basisschool terecht? Het is verstandig om van tevoren veel vragen te bedenken.

Belangrijk voor jou en ons
Twijfel je (na je uitgebreide oriëntatie) of de opleiding en/of het beroep van leraar basisonderwijs voor jou haalbaar is, dan is het heel verstandig om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat je aan topsport doet of omdat er persoonlijke omstandigheden zijn die het studeren voor jou lastiger kunnen maken. Je kunt hierbij denken aan lichamelijke en/of geestelijke problematiek zoals rugklachten, somberheid, PDD-NOS, ADHD, dyslexie of een specifieke thuissituatie. Doel van het gesprek is om zicht te krijgen of de stap naar KPZ voor jou goed is.
Op KPZ studeren vraagt veel van je, maar we denken ook graag met je mee. We geloven in onderwijs op maat en kijken naar kansen en mogelijkheden. Daarnaast vinden we het ook van belang helder te zijn in wat het beroep en de opleiding van je vraagt. We kijken met je mee of het verstandig is om aan de opleiding te beginnen en bespreken wat wij kunnen bieden om je te ondersteunen.
Voor een persoonlijk gesprek kun je een mail sturen naar aspirant@kpz.nl. Er wordt dan zo spoedig mogelijk een gesprek met jou gepland.

Inschrijven

 • Tussen 1 oktober en 31 augustus kun je je aanmelden voor een opleiding via Studielink, de online inschrijfapplicatie voor het Hoger Onderwijs.
 • Wanneer wij jouw inschrijfverzoek via Studielink hebben ontvangen, sturen we je per e-mail informatie met betrekking tot het verloop van de inschrijving.
 • Je ontvangt een e-mail met inloggegevens voor de KPZ portal, onze intranetpagina met informatie over de start van de opleiding.
 • Je wordt ingeschreven als je aan alle toelatingseisen* hebt voldaan.
  * Het maken van landelijke pabo toelatingstoetsen is voor deze opleiding niet van toepassing (studenten met een afgeronde hbo- of wo-opleiding zijn namelijk vrijgesteld van deze bijzondere nadere vooropleidingseisen)

Bij KPZ kun je elk jaar in september starten met de pabo. Instromen in februari is niet mogelijk.


Heb je nog vragen?

Je kunt voor meer informatie telefonisch contact opnemen met KPZ via 038 4217425.