Teambeurs primair onderwijs van DUS-I.nl

Teambeurs primair onderwijs

De subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs bestaat uit twee onderdelen waarvoor separaat subsidie kan worden ontvangen: subsidie voor het volgen van een masteropleiding in teamverband en kennisinbedding en de subsidie voor het samen met een opleidingsinstituut ontwikkelen van een nieuwe masteropleiding die gericht is op teams van leraren en teamontwikkeling.

Subsidie voor het volgen van een masteropleiding in teamverband en kennisinbedding
Gezamenlijk kunnen een team van leraren, schoolleider(s) en bestuur een subsidieaanvraag doen waarmee leraren tegelijk een masteropleiding volgen. De subsidie wordt verstrekt als tegemoetkoming in de studiekosten en voor vervanging van de leraren die een masteropleiding volgen. Het is de bedoeling dat de leraren na de masteropleiding het geleerde in de school in praktijk brengen. Vanuit deze subsidieregeling krijgen de leraren na de masteropleiding een jaar lang tijd om hieraan te werken. Ook  biedt deze regeling middelen om leraren die de masteropleiding niet volgen te betrekken, bijvoorbeeld door het inhuren van een coach of door hen ook masterclasses uit de gevolgde masteropleiding aan te bieden. Tot slot is subsidie beschikbaar voor afstemming met het opleidingsinstituut om de masteropleiding beter te laten aansluiten op de behoefte van de school of het bevoegd gezag.

Subsidie voor het samen met een opleidingsinstituut ontwikkelen van een nieuwe masteropleiding die gericht is op teams van leraren en teamontwikkeling
Deze subsidie wordt aangevraagd door het bevoegd gezag. Voor deze subsidie is € 11,5 miljoen beschikbaar voor het studiejaar 2017-2018. Het subsidieplafond voor het studiejaar 2018-2019 wordt volgend jaar vastgesteld in de Staatscourant.

Aanvraagcriteria

Subsidie voor het volgen van een masteropleiding in teamverband en kennisinbedding
Het bevoegd gezag voor basisonderwijs of speciaal (voortgezet) onderwijs vraagt, samen met een team van leraren en schoolleider(s), de subsidie voor het volgen van een masteropleiding in teamverband en kennisinbedding aan. Het team kan zowel uit leraren van één school bestaan als uit leraren van verschillende scholen binnen één bestuur.

Subsidie voor het samen met een opleidingsinstituut ontwikkelen van een nieuwe masteropleiding die gericht is op teams van leraren en teamontwikkeling
Als een bevoegd gezag samen met een opleidingsinstituut een nieuwe masteropleiding wil ontwikkelen, dan vraagt het bevoegd gezag deze subsidie aan. Bij de aanvraag moet een verklaring worden gevoegd waaruit blijkt dat het opleidingsinstituut samen met het bevoegd gezag de nieuwe masteropleiding, gericht op lerarenteams en teamontwikkeling, ontwikkelt.

Aanvraagperiode
De aanvragen kunnen in de periode van 1 mei tot en met 15 oktober 2017 worden ingediend.

 

Hoogte subsidiebedrag

Subsidie voor het volgen van een masteropleiding in teamverband en kennisinbedding
De subsidie voor het volgen van masteropleidingen in teamverband en kennisinbedding bestaat uit de volgende onderdelen.
Per leraar:

 • de kosten van het collegegeld tot een maximum van € 7.000 per studiejaar
 • de kosten van studiemiddelen van 10% van het collegegeld tot een maximum van € 350 per studiejaar
 • reiskosten van 10% van het collegegeld tot een maximum van € 350 per studiejaar
 • maximaal 320 verlofuren (€ 37,79 per uur voor leraren uit het primair onderwijs en € 39,58 per uur voor leraren uit het speciaal (voortgezet) onderwijs) per studiejaar tijdens de opleiding. Bij deeltijd wordt het bedrag naar rato bijgesteld.
 • maximaal 160 uur, voor de duur van één jaar, voor de implementatie van kennis door de masteropgeleide leraar.
  Dit zijn verplichte onderdelen.

Daarnaast kan per school een bedrag van maximaal € 5.000 worden verkregen voor activiteiten om andere leraren in de school te betrekken bij het benutten van de kennis, en per bevoegd gezag € 5.000 voor afstemming met het opleidingsinstituut over de masteropleiding. Deze onderdelen zijn niet verplicht.

Subsidie voor het samen met een opleidingsinstituut ontwikkelen van een nieuwe masteropleiding die gericht is op teams van leraren en teamontwikkeling
De subsidie voor het ontwikkelen van een nieuwe masteropleiding bedraagt maximaal € 150.000. De subsidie is alleen bestemd voor de activiteiten die worden uitgevoerd door personeel van het bevoegd gezag.

Aanvraagprocedure

De subsidie wordt met een digitaal formulier  aangevraagd door het bevoegd gezag via het digitale aanvraagformulier dat binnenkort op deze website beschikbaar wordt gesteld.

Subsidie voor het volgen van een masteropleiding in teamverband en kennisinbedding
In het aanvraagformulier voor het volgen van masteropleidingen in teamverband en kennisinbedding moet onder andere worden omschreven:

 • Welk doel het bevoegd gezag heeft met het laten volgen van een masteropleiding.
 • Hoe de kennis en competenties van deze leraren bij de schoolontwikkeling zowel tijdens als na hun opleiding worden benut.
 • Wat de inzet en rollen zijn van alle andere betrokken actoren (waaronder andere leraren) bij de schoolontwikkeling.
 • Als er ook subsidie wordt aangevraagd voor afstemming met het opleidingsinstituut: een beschrijving van de activiteiten die hiervoor worden uitgevoerd.

Bovenstaande activiteiten moeten tevens worden begroot.

Subsidie voor het samen met een opleidingsinstituut ontwikkelen van een nieuwe masteropleiding die gericht is op teams van leraren en teamontwikkeling
In het aanvraagformulier voor het ontwikkelen van een nieuwe masteropleiding gericht op lerarenteams en teamontwikkeling moet worden omschreven welk doel het bevoegd gezag heeft met het ontwikkelen van een masteropleiding, welke activiteiten hiervoor worden uitgevoerd en wat de kosten zijn van deze activiteiten.

 

Procedure

Na het invullen van het aanvraagformulier zal binnen dertien weken een beslissing op de aanvraag volgen. In plaats van een geaccrediteerde opleiding kan de subsidie voor het volgen van een masteropleiding in teamverband ook worden aangevraagd voor het volgen van een in ontwikkeling zijnde maar nog niet geaccrediteerde masteropleiding. In dit laatste geval volgt er pas een besluit op de aanvraag wanneer de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) een besluit heeft genomen over accreditatie. Dit is uiterlijk binnen tien maanden op de aanvraag voor subsidie.

Als de subsidie wordt toegekend, wordt deze betaald aan het bevoegd gezag.

Regelgeving
Subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst van (volledige) aanvraag tot het subsidieplafond bereikt is.

Aanvragen die worden ingediend wanneer het subsidieplafond is bereikt worden afgewezen. Ook aanvragen die buiten de indieningperiode zijn ingediend, worden afgewezen. Onvolledige aanvragen die niet binnen tien werkdagen worden aangevuld worden afgewezen.

Met ingang van 1 april van het volgende jaar kan er opnieuw een aanvraag worden ingediend.

Verantwoorden
Binnenkort is hier meer informatie te vinden over de verantwoording.

Hulp bij aanvragen
Vragen? Deze kun je stellen via ocwsubsidies@minvws.nl of 070-340 5566 (optie ocw).

Klik hier voor de brochure Teamontwikkeling