Vroeg Vreemdetalenonderwijs (vvto)

Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) betekent dat basisscholen hun leerlingen vanaf de onderbouw een vreemde taal aanbieden. Op de meeste basisscholen start men met Engels, in een enkel geval met Frans of Duits. Ongeveer zo’n vier uur per week krijgen de kinderen les in een vreemde taal. In de onderbouw leren de kinderen eerst de vreemde taal begrijpen en spreken. In de bovenbouw leren kinderen ook lezen en schrijven in de vreemde taal. Het leren van de vreemde taal stimuleert de algemene taalontwikkeling en maakt kinderen internationaal bewust.

Icon inhoud Inhoud

Zodra een schoolteam kiest om vroeg vreemdetalenonderwijs aan te bieden, is het van belang om meerdere jaren de tijd te nemen om dit stapsgewijs in te voeren. In een professionaliseringstraject VVTO is er aandacht voor de visie van het team op vreemde talenonderwijs. Het team onderzoekt eerst de eigen opvattingen over meertaligheid, waarna het taalbeleid met een meertalige lespraktijk ontwikkelt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de landelijke kwaliteitseisen voor een goed vvto-programma. De school kan namelijk een erkende vvto-school worden wanneer zij aan de indicatoren voldoet.

Vervolgens is er in het professionaliseringstraject aandacht voor de vaardigheden van leraren. Zo is er aandacht voor de eigen taalvaardigheid Engels. De taalontwikkelingen van kinderen gaat sneller bij leraren met een taalvaardigheid op C1/C2 en bij native speakers, dan bij leraren met een B1/B2 niveau. Daarnaast is er aandacht voor vreemde taaldidactiek. Succesvol vreemdetalenonderwijs bevat onder andere de volgende aspecten:

 • Communicatieve strategieën in de moedertaal benutten voor het leren van de vreemde taal;
 • Een aanpak die aansluit bij de (communicatieve) behoeften van de leerlingen;
 • Leren van de vreemde taal in betekenisvolle contexten, bijvoorbeeld Engels in de vakken;
 • Het benutten van de twee talen in het curriculum;
 • Investeren in het klasse- en schoolklimaat.

 

Leraren leren een meertalige lespraktijk in hun groep realiseren. Leraren leren verschillende les-ideeën die ondersteuning bieden bij het gebruik van de eigen methodiek die op de basisscholen gebruikt wordt.

Icon programma Programma

Het professionaliseringstraject bestaat uit tien bijeenkomsten van 1,5 uur, die verdeeld kunnen worden over twee of drie jaar. In elke bijeenkomst is er aandacht voor de didactiek en methodiek van vvto-Engels en het opbouwen van een themakist met praktische toepassingen aangepast aan een thema naar keuze voor in de klas. Omdat de thema´s van de bijeenkomsten door de school en leraren zelf worden aangedragen is het mogelijk de inhoud van lesstof met opgebouwd lesmateriaal direct te verwerken.

In de eerste bijeenkomst  is er een workshop over de didactiek en methodiek – uitgangspunten en achtergronden vvto-Engels.

 • Hoe verwerven kinderen taal op de basisschool en wat zijn de verschillen tussen de leeftijden?
 • Hoe biedt je vocabulaire systematisch aan?
 • Hoe creëer je in een vreemde taalomgeving veiligheid voor alle leerlingen?

 

Daarnaast leren leraren themakisten te ontwikkelen volgens TPR, Total Physical Response, meervoudige intelligenties en verschillende werkvormen. De nadruk ligt op het spelenderwijs aanbieden van de taal. Daarin wordt een onderscheid gemaakt tussen de onder- en bovenbouw.

In de tweede tot en met de vierde bijeenkomst worden thema’s gezamenlijk uitgewerkt volgens de TPR methodiek.

Vanaf bijeenkomst vijf is er aandacht voor CLIL, content and language integrated learning.  Dit betekent dat bijvoorbeeld lessen in handvaardigheid of bewegingsonderwijs in het Engels worden aangeboden. Vervolgens is er aandacht voor:

 • Hoe kan je de taalkennis van je leerlingen beoordelen en evalueren?
 • Hoe kan je differentiëren in je taalaanbod?
 • Hoe kan je internationaliseren?

 

Bij de afsluiting van het traject is er een feedbackgesprek met de groep. Daarnaast ontvangen de leraren een taalportfolio waarin ruimte is om individuele leerdoelen aan te geven. Het wordt aanbevolen om bij leraren een les bij te wonen, zodat er coaching-ont-the-job ontstaat. Deze bezoeken komen de implementatie van het traject ten goede.

Het traject wordt aangeboden in het Engels vanuit de gedachte van ‘Total Emersion’. In de bijeenkomst wordt werkvormen afgewisseld met kennis verwerven, overleggen en (samen) oefenen.

Icon studiebelasting Studie­belasting

 • Tien bijeenkomsten Vroeg Vreemde Taal Didactiek van 1,5 uur:
  15 uur contacturen
 • Voorbereiden bijeenkomsten (tien keer 1,5 uur en lezen literatuur)
  20 uur zelfstudie
 • Opbouwen van taalportfolio
  thema uitwerken in een themaskist
  10 uur zelfstudie
  twee keer les opnemen en reflectie op eigen ontwikkeling
  4 uur opdracht
 • Groepsbezoek en coaching met deelnemer
  2 uur
 • Deelname intervisiebijeenkomsten (drie keer 2 uur)
  6 uur

Totaal 57 uur

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

Het taalniveau van de leraar basisonderwijs is niet van belang voor het volgen van de nascholing. Op deze manier komt differentiatie op een natuurlijke manier naar voren. Leraren zijn in staat op een creatieve en enthousiasmerende wijze kinderen Engels te leren.

Icon kosten Kosten

Op aanvraag.

Icon planning Planning

Op aanvraag.

Icon extra-informatie Extra informatie

Lerarenportfolio.nl
Deze opleiding is gevalideerd door lerarenportfolio.nl.
Dit is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling: 038 4257620 of mail naar centrumvoorontwikkeling@kpz.nl.