Intern begeleider

Als intern begeleider (ib’er) heb je een unieke positie in de organisatie. Je verbindt alle aspecten van leerlingenzorg met elkaar. Je bent de innovator voor het team op schoolniveau. Leraren kunnen met hun zorgvragen bij jou terecht. Ben je leraar en wil je de zorgstructuur voor jouw school opzetten en leraren begeleiden? Dan helpt deze opleiding je hier voortvarende stappen in te zetten. Je ontdekt hoe je invulling geeft aan de functie van intern begeleider: neerzetten van leerlingbegeleiding, coaching collega’s, contactpersoon voor externen en regisseur van zorgprocessen.

Icon inhoud Inhoud

Jaar 1 – basisjaar
In het eerste jaar krijg je te maken met de verschillende taakgebieden van de ib’er: begeleiden, beheren, coördineren, coachen en organiseren. Door praktijkgerichte opdrachten, actieve eigen kennisverwerving en uitwisseling werk je aan jouw eigen ontwikkeling. Bovendien leer je, al dan niet in samenwerking met andere deelnemers, actief nieuwe kennis aan reeds verworven kennis te koppelen. De koppelingen tussen theorie en praktijk worden door discussie en dialoog naar boven gehaald. Zo toets je het geleerde direct in de praktijk. Reflectie is dus een belangrijk onderdeel in jouw professionaliseringsproces.

Jaar 2 – Opleiding tot intern begeleider
In het tweede jaar staan innoveren, onderzoek en kwaliteitszorg centraal. Daarbij komt het samenwerken (met externen) en netwerken aan de orde. Naast zorgaspecten en competentieverwerving wordt aandacht besteed aan de intern begeleider als onderwijskundig leider en innovator. Je brengt de opbrengsten binnen de vakinhouden in kaart en vanuit sterkte/zwakte-analyses werk je aan verbeterplannen. In dit jaar voer je een praktijkgericht onderzoek uit. Dit gebeurt in je eigen schoolpraktijk. De leercoach begeleidt de cursist hierbij, zodat kwaliteit gewaarborgd wordt. Het uitwerken en uitvoeren van de verbeterplannen zijn onderdeel van het praktijkonderzoek. Het praktijkonderzoek is een belangrijk onderdeel van het tweede jaar.

Icon programma Programma

Uitgangspunten en werkvormen
Het leermodel van deze opleiding is gebaseerd op:

 • actief leren door volwassenen;
 • leren met en van elkaar;
 • sterke koppeling tussen theorie en praktijk;
 • reflectie op werkconcept;
 • werken aan de eigen ontwikkeling met POP en portfolio.

module 1: De ib’er als persoon en functionaris
Duur: drie dagen

 • het profiel van de ib’er;
 • de positie van de ib’ er binnen de school;
 • zorgstructuur;
 • landelijk en regionaal onderwijsbeleid: de trends en ontwikkelingen;
 • basisvoorwaarden gespreksvoering.

module 2: De ib’er als kenner
Duur: twee dagen

 • zicht krijgen op ‘wat werkt in de klas’;
 • effectief leraargedrag pedagogisch en didactisch handelen;
 • instructie en klassenmanagement;
 • onderwijsdoelen en doorgaande lijn;
 • gesprekken met kinderen;
 • intervisie, feedback en reflectie.

Training en ontwikkeling (leercoach)
Duur: één dag

 • intervisie;
 • persoonlijke ontwikkeling en reflectie;
 • begeleidingsvaardigheden.

module 3: De ib’er als advocaat van de kinderen
Duur: twee dagen

 • formuleren van OPP;
 • de ondersteuningsbehoefte van leerling en leraar;
 • teamrollen en teamontwikkeling;
 • effectieve leerling- en groepsbesprekingen;
 • uitvoeren van een leerlingbespreking.

module 4: De ib’er als werkbegeleider
Duur: drie dagen

 • de doorgaande lijn (van kleuter tot vo-leerling) in de zorg;
 • persoonlijke leiderschapsstijlen;
 • communicatie binnen het team;
 • uitvoeren van een begeleidingscyclus.

Training en reflectie (leercoach)
Duur: één dag

 • plaats van onderzoek;
 • intervisie;
 • het evalueren van de persoonlijke ontwikkeling.

 

JAAR 2

Module 5: Samenwerken en netwerken
Duur: twee dagen

 • samenwerking tussen basisscholen en externe partners;
 • functioneren van het samenwerkingsverband;
 • gespreksvoering met ouders;
 • ouderbetrokkenheid 3.0;
 • de sociale kaart en functioneren in (regionale) netwerken.

Training en onderzoek (leercoach)
Duur: één dag

 • praktijk en theorie van praktijkgericht onderzoek;
 • persoonlijke ontwikkeling;
 • begeleiding bij het persoonlijk onderzoek.

module 6: Kwaliteitszorg en innoveren
Duur: twee dagen

 • leiding geven aan veranderingsprocessen ten aanzien van leerlingenzorg;
 • kennis ontwikkelen met betrekking tot kwaliteitsinstrumenten;
 • implementatie en borging van onderwijsveranderingen;
 • het team motiveren bij onderwijsverandering;
 • vergadertechnieken.

module 7: Vakinhoudelijke verdieping
Duur: zes dagen

 1. sociaal emotionele ontwikkeling/gedrag (twee dagen);
 2. taal/lezen (twee dagen);
 3. rekenen (twee dagen);
  • actuele ontwikkelingen binnen vakgebieden;
  • methode- en materialenkennis;
  • de doorgaande leerlijn;
  • het doorlichten van de eigen praktijksituatie.

Presentatiedag (leercoach)
Duur: één dag

 • presentatie van het praktijkonderzoek;
 • terugblikken op de eigen leerroute;
 • evaluatie van de opleiding.

Icon studiebelasting Studie­belasting

De studiebelasting is 846 uur (100 contacturen per jaar, literatuur lezen, onderzoek doen, intervisie met leerteam).

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

De opleiding is voor leraren en ib’ers in een taak of functie als ib’er op bouw-, schools- of bovenschoolsniveau.

Toelatingseisen:

 • pabo-diploma of hbo- opleiding pedagogiek.
 • post-hbo-opleiding tot intern begeleider, basisjaar.

Icon kosten Kosten

De opleidingskosten bedragen € 3.040,-

Icon planning Planning

De opleiding heeft een duur van 2 jaar en wordt gepland wanneer er voldoende belangstelling is.

 

 

Icon extra-informatie Extra informatie

Aanbevolen literatuur

 • De toekomst van de intern begeleider (Greven, 2017)
 • Canon van het leren (Ruijters & Simons, 2012)
 • Een goed besluit is het halve werk (Hetebrij, 2011)

 

Lerarenportfolio.nl
Deze opleiding is gevalideerd door lerarenportfolio.nl.
Dit is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling: 038 4257620 of mail naar centrumvoorontwikkeling@kpz.nl.