Digicoach

De integratie van ICT & Media in het onderwijs vindt altijd plaats in een specifieke context: de ene situatie is de andere niet. Dat geldt voor de onderwijscontext en dat geldt ook voor het onderzoek naar de integratie van ICT & Media in het onderwijs. Onderwijs verschuift steeds meer van klassikaal lesgeven naar leren op maat, want geen leerling is het zelfde. ICT & Media speelt hierbij een belangrijke rol.

Icon inhoud Inhoud

Scholen willen steeds meer gebruik gaan maken van ICT & Media zoals tablets, handige onderwijs-apps en geavanceerde leeromgevingen. Grote veranderingen die een flinke impact hebben op diverse facetten van het onderwijs maar ook op de werkzaamheden en vaardigheden van de leraren. Het gaat niet alleen om de technische kant van de verandering, maar vooral ook de didactische en pedagogische gevolgen van deze veranderingen. Leraren hebben behoefte aan eenvoudige toepasbare uitleg en hulpmiddelen om direct aan de slag te gaan. De digicoach werkt vanuit de visie van de school en weet deze te vertalen naar de inzet van ICT & Media middelen in het leerproces en kan de directie en leraren ondersteunen, begeleiden en adviseren bij gebruik van deze middelen en het bijbehorende lerarengedrag. De aangewezen persoon binnen een school om het ICT & Media-beleid te ontwikkelen, te implementeren en leraren hierbij te ondersteunen en te begeleiden is de digicoach.

Na afronding van de opleiding ben je in staat ICT & Media innovaties te implementeren en om je collega’s te inspireren en te motiveren met betrekking tot de inzet van ICT & Media binnen het onderwijs. Ook ben je in staat om ze op een praktische manier (coaching on the job) hierbij te helpen.

De digicoach adviseert, stimuleert en inspireert processen waar mensen bij betrokken zijn en welke effect hebben op het ICT & Media gebruik binnen het onderwijs en de ondersteunende processen. De digicoach is in staat vernieuwingen op ICT & Media in de school aan te sturen en te implementeren onder eindverantwoordelijkheid van de directeur. Daarbij is hij grensverleggend bezig, gebruik makend van de input en kwaliteiten van collega’s, kinderen en/of ouders. De digicoach werkt samen met collega´s in de school aan de integratie van ICT & Media in het onderwijs. Hij is in zijn coachende rol bij ICT & Media veranderprocessen, gericht op gezamenlijk ontwikkelen. Van en met elkaar leren draagt hij uit en maakt hij zichtbaar in het team, met de leerlingen en met ouders De digicoach is in staat de opbrengst van processen en producten te legitimeren en deze te borgen. De digicoach initieert de ontwikkeling van de professionele identiteit van zichzelf als digicoach. Hij initieert de ontwikkeling op het gebied van ICT & Media van zijn collega’s individueel en het team.

De opleiding is opgebouwd aan de hand van vijf thema’s:

 • De digicoach; hierbij gaat het om persoonlijke gerelateerd aan visie op ICT & Media en mediavaardigheidstraining, het betreft eigen kennis en inzichten en toepassen van deze kennis binnen de school;
 • Leerprocessen met ICT & Media; aandacht voor visie en het schoolconcept van de school in relatie tot de mogelijkheden van ICT & Media;
 • Coachen, begeleiden en inspireren van leraren en docenten; het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op dit gebied;
 • Projectmatig innoveren; hoe ontwikkelingen projectmatig aan te pakken;
 • Veranderkunde; hoe verlopen innovatie- en veranderprocessen en hoe daar mee om te gaan.


Docenten

Dick Vermeer, Valerie Reiter

Icon programma Programma

Bij aanvang van de opleiding breng je de beginsituatie van je team of school in beeld en maak je een analyse van waar je zelf staat. Vervolgens breng je je persoonlijke ontwikkelpunten in beeld door een match van je persoonlijke competenties met de competenties die zijn vastgesteld voor het profiel van de digicoach. Op basis hiervan en op basis van de beginsituatie van je team of school ga je aan de slag met de verschillende thema’s. De opleiding is praktijkgericht, hetgeen betekent dat niet alleen jij je ontwikkelt, maar ook je team of je school ontwikkelt zich doordat je in samenwerking met hen concrete praktijkopdrachten uitvoert.

Icon studiebelasting Studie­belasting

Studiebelasting: 200 uur (inclusief vijftien bijeenkomsten, zelfstudie, portfolio en praktijkopdrachten).

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

De opleiding is gericht op ICT-coördinatoren of leraren die in hun team de kar willen trekken ten aanzien van de daadwerkelijke implementatie van ICT & Media gebruik in de klas, binnen de school of een bestuur.

Toelatingseisen
Relevante hbo-opleiding (niveau 6)

Icon kosten Kosten

De kosten voor schooljaar 2019-2020 bedragen € 2630,- exclusief studiemateriaal.

Icon planning Planning

De opleiding start jaarlijks in januari of september en heeft een duur van ongeveer anderhalf jaar.

Het rooster voor schooljaar 2019-2020 – start januari 2020:

Eerste 8 bijeenkomsten (van de 15):

 • 15 januari 2020
 • 5 februari 2020
 • 4 maart 2020
 • 25 maart 2020
 • 15 april 2020
 • 13 mei 2020
 • 3 juni 2020
 • 24 juni 2020

 

Icon extra-informatie Extra informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling: 038 4257620 of mail naar centrumvoorontwikkeling@kpz.nl.

Registerleraar.nl
Deze opleiding is gevalideerd door www.registerleraar.nl. Dit is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.

CPION geregistreerd 
Deze opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Bijzonderheden
Geen lerarenbeurs. Maar wel compensatie mogelijk!
Sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen, zoals de geaccrediteerde post-hbo-opleidingen, niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs. Wat zijn dan de persoonlijke mogelijkheden op compensatie, als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt? Uitgaven aan de studie, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, vakliteratuur en bijvoorbeeld laptop, mag je bij de belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek. Concreet betekent dit dat boven de drempel van € 250,- de kosten afgetrokken mogen worden. Een rekenvoorbeeld: voor een opleiding van € 2.000,- betaal je netto € 1.015,- (als je in de belastingschijf van 42% valt). Voor meer informatie zie bijlage van de belastingdienst.