De Nieuwe Leraar

Steeds meer scholen gaan bewuster nadenken over de vormgeving van het onderwijs. Vernieuwing van onderwijs naar Onderwijs Anders heeft consequenties voor de inrichting en organisatie van het onderwijs in een school. Er vinden wijzigingen plaats in verantwoordelijkheden tussen betrokkenen rondom het kind, waardoor professionals een andere rol krijgen dan ze gewend waren. Je ziet een verschuiving van: ‘Ik en mijn kinderen’ naar ‘Wij en onze kinderen’.

Ontwikkelingen zoals digitale geletterdheid, thematisch onderwijs en benutten van ICT mogelijkheden horen gebaseerd te zijn op een solide visie die is toegespitst op leerlingen van de school en de omgeving. Deze uitgangspunten vormen de basis voor de post-hbo-opleiding De Nieuwe Leraar.

Icon inhoud Inhoud

In deze opleiding leer je pedagogische en didactische principes die van belang zijn in een Onderwijs Anders setting. Je wordt bewust van welke competenties je verder moet ontwikkelen en hoe je deze praktisch kunt realiseren. Hierbij ga je op zoek naar de eigen overtuigingen en word je geïnspireerd om onderwijs anders te organiseren. Je leert hoe je flexibel kunt organiseren in jouw onderwijs door de leeromgeving, jezelf en collega’s anders te benutten. Je ontdekt welke leerformaties georganiseerd kunnen worden en hoe verschillende leerlijnen samen kunnen gaan.

Icon programma Programma

Voorafgaand aan de opleiding vormt een assessment de basis voor het formuleren van persoonlijke leerdoelen, de keuzes voor de modules en de competentieontwikkeling. Gedurende anderhalf jaar (tot maximaal vijf jaar) volg je vijf modules die passen bij jouw schoolvisie of ontwikkelbehoefte en werk je in leerteams. Elke module bestaat uit vier bijeenkomsten en wordt afgerond met een (praktijk)opdracht waarin je aantoont dat je over de gewenste competenties beschikt. Daarnaast vormt het opdoen van praktijk- of ontwikkelervaring een rode draad gedurende de hele opleiding. De Nieuwe Leraar is vernieuwend opgezet door in de modules veel ruimte te creëren voor je eigen (ontwikkel)behoeften, interesses en door te werken met ‘anders verantwoorden’.

Na het behalen van vijf modules (325 SBU) kun je opgaan voor een eindassessment (25 SBU) hetgeen leidt tot het post-hbo-diploma De Nieuwe Leraar.

Voor het volgen van een losse module krijgt de deelnemer een bewijs van deelname.

Lees hier meer over de modulaire opzet van deze opleiding

Module Oriëntatie op Onderwijs Anders
Kijk je met de ogen van het kind, dan is het huidige onderwijs vaak niet passend. Steeds meer schoolteams willen hun onderwijs dan ook anders gaan inrichten en organiseren. Hoe een innovatie of onderwijsvernieuwing er uit ziet is afhankelijk van de visie op leren. Om een solide visie te vormen ga je in deze module op zoek naar eigen overtuigingen en word je geïnspireerd om onderwijs anders te organiseren. Je maakt kennis met verschillende vormen van onderwijs door een aantal schoolbezoeken af te leggen en/of filmfragmenten met elkaar te bekijken en gaat op zoek naar je eigen overtuigingen, waarden en drijfveren. Jouw opvattingen over leren worden bewuster door met (theoretische) argumenten je opvattingen te onderbouwen. Een heldere visie voor ogen hebben, die gebaseerd is op narratieve professionele identiteit, is van essentieel belang om onderwijs anders in te kunnen richten en het doel van deze module. In deze module leg je de basis voor de rest van de opleiding.

Module Didactische vaardigheden in onderwijs anders (e-module)
Een onderwijs anders setting waar kinderen meer eigenaar zijn van de eigen ontwikkeling vraagt vaak andere vaardigheden van jou als leraar of leraarondersteuner. De leraar krijgt een meer coachende en begeleidende rol. In deze module leer je in welke setting welke vaardigheden nodig zijn en maakt kennis met de deeltaken die een coachende leraar uitvoert. Coachen betekent in dit geval: de potentiële kwaliteiten van de leerling vrijmaken, zodat hij/zij zijn mogelijkheden benut en het leren wordt bevorderd. De leraar voert begeleidingsgesprekken met individuele leerlingen of een groepje leerlingen. Hij observeert het leerproces, moedigt de leerling aan, geeft feedback en leert kinderen hun eigen leerroute te verwoorden. Je leert hoe je kinderen kan stimuleren en begeleiden tot zelfsturend leren. In deze module ga je aan de slag de e-module ‘De leraar als coach’.

Klik hier voor de flyer

Module Gepersonaliseerd leren
Actueel in onderwijs anders is gepersonaliseerd leren waarbij leerlingen middels een persoonlijk profiel onder andere: leertempo, niveau en ontwikkelbehoeften kunnen bijhouden. Op basis daarvan worden instructies en opdrachten eventueel aangepast voor die specifieke leerling. Het kan bijvoorbeeld zijn dat leerlingen daarbij worden verdeeld in vooraf vastgestelde leertrajecten die het beste aansluiten bij waar ze op dat moment staan. Meer geavanceerde programma’s maken op basis van de prestaties van de leerling, realtime aanpassingen in het leerproces. In deze module leer je hoe je leerlingen kunt aansturen en begeleiden in hun persoonlijk leerprofiel door de dialoog aan te gaan met de leerling. Daarnaast wordt in de module aandacht besteed aan middelen die je daarbij kunt inzetten. Je leert wat de mogelijkheden en beperkingen van adaptieve leeromgevingen zijn en wat de consequenties voor de dagelijkse praktijk zijn.

Klik hier voor de flyer

Module Rijke Leergroepen
Op scholen met een onderwijs anders concept zitten leerlingen in verschillende formaties samen. Jij moet als leraar een keuze maken tussen homogene of heterogene leergroepen, waarbij verschillende leerlijnen van ontwikkelingsgebieden samenkomen. In deze module leer je in de onderwijstijd bewust in te zetten, neem je kennis van leerlijnen en leer je verschillende vakken te verbinden door te werken vanuit doelen. Je zorgt als leraar voor afstemming tussen verwerking en de manier waarop de leerling kan laten zien dat het doel behaald is. Je leert te profiteren van de rijkheid aan verscheidenheid die in een heterogene groep te vinden is en wat de voor- en nadelen zijn van bepaalde samenstellingen van groepen, zodat je de passende samenstelling kunt kiezen om het gewenste doel te behalen. In de module maak je verder kennis met actieve onderwijsvormen waar peer-teaching en de inzet van een tutor functioneel is. Tijdens de module ben je bezig met een opdracht om drie onderwijsvakken te combineren in een lesblok, waarbij je verschillende onderwijsvormen inzet.

Module Inrichten van effectieve leeromgeving
Met een effectieve leeromgeving in onderwijs anders motiveer je leerlingen en daag je ze uit tot leren. Er zijn verschillende elementen die kunnen bijdragen aan zo’n effectieve leeromgeving. In deze module neem je kennis van materialen, methodieken en werkvormen die leren ondersteunen. Daarnaast leer je hoe je andere vormen van leerbronnen als internet, spel, experts of medeleerlingen (eventueel rondom een overkoepelend thema) kunt selecteren om de leeromgeving van jouw leerlingen te verrijken. Hierbij leer je ook op welke wijze leeractiviteiten georganiseerd kunnen worden, denk daarbij aan: als instructie volgen, onderzoek doen, zelfstudie en actieve werkvormen. In de module ga je kijken naar uitgangspunten rondom eigenaarschap en wat de effecten kunnen zijn van een voorbereide uitdagende leeromgeving. Dit alles om te zorgen dat jij als leraar richting, ruimte en ruggensteun weet te bieden aan leerlingen waardoor zij meer eigen regie over het leerproces kunnen nemen en dit vanuit eigen leerdoelen kunnen vormen.

Module Onderzoekend en Ontwerpend Leren
Een onderwijs anders leeromgeving motiveert en daagt uit tot leren. Leraren moeten een omgeving kunnen inrichten die leerlingen ondersteunt bij het eigen leren en het ontwikkelen van vaardigheden en talenten. In deze module leer je hoe je dit kunt bereiken met activerende didactiek, betekenisvolle- en levensechte leeromgevingen waaraan thematische of projectmatige leerinhouden gekoppeld worden. Ook leer je hoe het inzetten van een onderzoeks- of ontwerpcyclus hierbij ingezet kan worden als middel voor innovatie. Kinderen leren door te doen en ontwikkelen een groei-mindset. Daarnaast is het in een onderwijs anders setting belangrijk dat de school zich meer verbindt met de buitenwereld, zodat meer betekenisvolle en levensechte verbindingen worden gelegd. Je leert hoe je de rijkdom in de eigen omgeving van de school kunt inzetten en welke mogelijkheden de omgeving biedt.

Klik hier voor de flyer

Module Onderwijs Anders verantwoorden
Onderwijs Anders vraagt van jou als leraar dat je nadenkt hoe de gehele ontwikkeling van kinderen inzichtelijk gemaakt kan worden. Je onderzoekt verschillende leerlingvolgsystemen en ziet overeenkomsten en verschillen in de diverse aanpakken. Daarbij wordt ook gekeken naar de datamuur, het portfolio en het meesterstuk als middelen om leeropbrengsten zichtbaar te maken. In deze module ontdek je dat het leerproces centraal staat en dat reflectie van belang is. Ook maak je kennis met vormen van formatief en summatief assessment. Je leert op welke wijze je feedback kunt geven en samen met kinderen kunt reflecteren op het leerproces en leerdoelen waardoor zij hun leren organiseren en reguleren. Het verantwoorden is daarmee niet alleen een proces voor de leraar, maar een gedeelde verantwoordelijkheid.

Module Leren en lesgeven met ICT
ICT is een krachtig middel om de ontwikkeling van leerlingen te stimuleren en te ondersteunen. De ruime mogelijkheden van ICT worden alleen niet altijd te allen tijde volledig benut. In deze module sta je allereerst stil bij de vraag waarom je ICT wilt inzetten in jouw praktijk en welke consequenties dat heeft voor de ontwikkeling van jouw leerlingen. Verder leer je welke digitale en didactische basisvaardigheden je als leraar moet hebben om ICT effectief in te zetten in lessituaties en de onderwijsorganisatie. Je krijgt informatie over recente technologische ontwikkelingen en hoe je deze kunt inzetten in jouw praktijk. Daarbij is ook aandacht voor hoe je zelf content voor je leerlingen kunt ontwikkelen met behulp van ICT.

Module Inrichting van (onderwijs)ruimtes en het schoolgebouw
Scholen met een onderwijs anders concept streven in het algemeen naar een flexibele inrichting van ruimtes en vormgeving van het gebouw. Er worden mogelijkheden gecreëerd in het gebouw om onderwijsruimtes te verkleinen, te vergroten of anders in te richten, zodat leerlingen zelfstandig kunnen werken in wisselende leerformaties. In de module sta je stil bij de mogelijkheden en beperkingen hiervan en hoe je met kleine aanpassingen al kunt zorgen voor een rijke en aantrekkelijke leeromgeving. Tijdens de module word je geïnspireerd en onderzoek je de mogelijkheden in je eigen context.

Module Team(leren) in onderwijs anders
In een onderwijs anders setting werkt een leraar vaker met andere collega’s samen aan de ontwikkeling van kinderen. Het onderwijs van ‘ik en mijn groep’ verandert in een ‘wij en onze kinderen’ mentaliteit. Leraren en pedagogische professionals werken samen in een team, waarbij elkaars kwaliteiten worden benut. In deze module leer je hoe je een impuls kunt geven aan het team(leren) op jouw school. Je leert op welke wijze je elkaars expertise kunt inzetten, elkaar feedback kunt geven en op welke manier je overleg tussen collega’s kunt vormgeven. Ook leer je hoe je professionals met een multidisciplinaire achtergrond in kunt zetten en een ‘T-shaped professional’ kunt zijn. De teamleden leren van- en met elkaar, waarbij de dialoog tussen teamleden versterkt en het feedbackproces zichtbaar wordt gemaakt. Je leert in de module hoe je collega’s kunt stimuleren om samen te werken en veranderingen kunt initiëren. Je laat zien dat je in staat bent om in de praktijk (actief) een inspirerende rol te vervullen. Je initieert nieuw onderwijsgedrag bij jezelf en bij collega’s en in ontwikkelprocessen welke hun effect hebben op duurzame onderwijsontwikkeling.

Docenten
De docenten zijn Marijke Bertu en Maaike Verschuren in samenwerking met gastdocenten met ervaring in Onderwijs Anders.

Icon toelatingseisen Toelatings­eisen

De opleiding richt zich op leraren (speciaal) basisonderwijs, IB-ers, bouwcoördinatoren en unitleiders die (willen) werken in Onderwijs Anders. Je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding in de sector Kind en Educatie.

Icon kosten Kosten

Kosten schooljaar 2020-2021:

De kosten per module (65 SBU) bedragen € 575,- exclusief studiemateriaal. Het eindassessment kost € 335,-. Bij een volledige deelname aan vijf modules en het eindassessment voor een post-hbo-diploma zijn de totale kosten € 2.760,-.

Icon planning Planning

De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagmiddag van 14.30 – 18.00 uur. De opleiding is individueel, als (deel)team of in company te volgen.

Planning 2019-2020:

Op basis van de inschrijvingen wordt er bepaald welke modules er in welke reeks gegeven worden.

Module Gepersonaliseerd leren:

  • 11 maart 2020
  • 25 maart 2020
  • 22 april 2020
  • 17 juni 2020

Module Leren en lesgeven met ICT OF Module Onderwijs anders verantwoorden:

  • 8 april 2020
  • 22 april 2020
  • 13 mei 2020
  • 10 juni 2020

Rooster schooljaar 2020-2021:

De opleiding/module wordt gepland wanneer er voldoende belangstelling is.

Icon extra-informatie Extra informatie

Lerarenportfolio.nl
Deze opleiding is gevalideerd door lerarenportfolio.nl
Dit in het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.

CPION
De opleiding is in aanvraag bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling:
038 4257620 of mail naar centrumvoorontwikkeling@kpz.nl.