Daltonleraar VO

Een opleidingstraject voor Daltonleraar VO wordt als een incompany aangeboden voor (een deel van) het team. Het traject bestaat uit bijeenkomsten voor een stuurgroep Dalton. Deze stuurgroep zet de lijnen uit voor de Dalton schoolontwikkeling en monitort het proces. Daltonopleiders van KPZ nemen deel als critical friend en procesbegeleider aan deze bijeenkomsten.

Icon inhoud Inhoud

In bestaande VO-scholen zijn verschillende doelgroepen waar we ons op richten; directie/ middenmanagement, eerste graad docenten, tweede graad docenten en OOP. Daarnaast is er in het VO een groot onderscheid in de vakken zoals praktijk- en theoretische vakken. Ook het aantal uren per week dat docenten hun leerlingen zien verschilt per docent en per vak. Het Dalton gedachtengoed wordt door docenten in een praktisch vak in het tweede graad gebied anders uitgevoerd dan door het team dat lesgeeft in het eerste graad gebied in dezelfde school.

Iedere daltonschool heeft een visie op wat zijn leerlingen nodig hebben om zich te ontwikkelen als mens. Iedere daltonschool vult dit op eigen wijze en naar eigen inzichten in. Dalton KPZ organiseert dan ook een breed scala aan activiteiten over een grote diversiteit aan onderwijskundige onderwerpen die in lijn zijn met de kernwaarden van het moderne daltononderwijs. De visie van Dalton KPZ is, dat een ieder op zijn eigen wijze leert en verantwoordelijk is voor zijn eigen leerproces. De methoden van kennisoverdracht zijn dan ook zeer divers. Op verzoek van de deelnemers is alles mogelijk. Zo behoren bijvoorbeeld lezingen, workshops, coaching, inspiratiemomenten, studiedagen, uitwisselingsmomenten, schoolbezoeken, leercirkels, uitwisselingsplatformen en cursussen tot de mogelijkheden. Door een divers aanbod kan iedere deelnemer zijn professionaliteit op het gebied van Dalton vergroten in de context van zijn dagelijkse praktijk.

Icon programma Programma

Om een certificaat te krijgen moet de deelnemer 40 studiepunten behalen. Een studiepunt staat gelijk aan vier studiebelastingsuren. Hij legt dit vast in zijn/haar portfolio. Het aantal studiepunten dat aan een activiteit gebonden is hangt af van de studiebelasting. De tijd waarin de deelnemer deze studiepunten verzameld is wat ons betreft niet relevant. De een zal een intensief programma in twee schooljaren doorlopen terwijl de ander een aantal activiteiten per schooljaar bijwoont waardoor hij na vier jaar zijn certificaat behaald. In overleg met de school/leidinggevende zal een tijdsplan worden vastgesteld. Het kan zijn dat de school een tijdsbestek zal opleggen i.v.m. bijvoorbeeld inspectie/visitaties/beleidsplan.

Startbijeenkomst
De deelnemer ontwikkelt bij de start van zijn opleiding een bekwaamheidsdossier in de vorm van een portfolio waarin hij een plan van aanpak maakt. Hij schrijft voor zichzelf een doelstelling van scholing. Hij plant zijn eigen leren. Naast de begeleiding voor het plannen van het leren zal een startbijeenkomst deelnemers ook meenemen door de geschiedenis en het gedachtengoed van het daltononderwijs. Er zal een start gemaakt worden met de beschrijving van de persoonlijke visie op Dalton onderwijs en de procedure van de dalton certificering zal besproken worden. Het volgen van een startbijeenkomst is voor deelnemers verplicht.

Verplichte onderdelen
In de opleiding zijn drie vaste onderdelen waaraan een deelnemer deel moet nemen;

  • aanleg portfolio (acht studiepunten) – inclusief de verplichte bijeenkomst
  • doen van een onderzoek (vijf studiepunten)
  • minimaal vier keer een halve of twee keer een hele dag een andere school bezoeken (vier studiepunten).

 

Icon planning Planning

Een opleidingstraject voor Daltonleraar VO wordt als een incompany aangeboden voor (een deel van) het team. Het traject bestaat uit bijeenkomsten voor een stuurgroep Dalton. Deze stuurgroep zet de lijnen uit voor de Dalton schoolontwikkeling en monitort het proces. Daltonopleiders van KPZ nemen deel als critical friend en procesbegeleider aan deze bijeenkomsten.

De stuurgroep brengt de beginsituatie samen met het team en leerlingen in beeld, neemt interviews af en maakt een ontwikkelplan. Tevens worden leden van de stuurgroep volgens het train de trainer principe voorbereid op een leidende rol tijdens studiedagdelen met docenten. Daarnaast zijn er minimaal vijf studiedagdelen waarop het team samen komt om in actieve werkvormen de kernwaarden Dalton VO zelf te ervaren en verder te onderzoeken op basis van een eigen leervraag. Deze leervraag wordt gekoppeld aan een Daltontaak op de vijf kernwaarden. De docenten ontwerpen experimenten voor de eigen onderwijspraktijk en doen verslag van hun ervaringen. Docenten leren van en met elkaar. Ook zijn er resonansgroepen met leerlingen. De dagdelen worden door Daltonopleiders KPZ met de stuurgroep vormgegeven en verzorgd.

Tussentijdse en eindevaluatie met het MT vindt plaats over het functioneren van de stuurgroep, de focus van het team op het veranderonderwerp, de inbreng van de trainers KPZ en geheel van schoolontwikkeling. Gekeken wordt hoe de resultaten uit deze opzet met diverse activiteiten bijdragen aan de certificering van de docenten.

De deelnemers ontwikkelen bij de start van zijn opleiding een bekwaamheidsdossier in de vorm van een portfolio waarin hij een plan van aanpak maakt. Hij schrijft voor zichzelf een doelstelling van scholing. Hij plant zijn eigen leren. Er worden gedurende het jaar startbijeenkomsten georganiseerd waarin deelnemers ondersteund worden bij de aanleg van dit portfolio. Naast de begeleiding voor het plannen van leren zal een startbijeenkomst deelnemers ook meenemen door de geschiedenis en het gedachtengoed van het Dalton onderwijs. Er zal een start gemaakt worden met de beschrijving van de persoonlijke visie op Dalton onderwijs en de procedure van de dalton specialisatie zal besproken worden. Het volgen van een startbijeenkomst is voor deelnemers verplicht. Concrete data voor het opleidingstraject worden met het team vastgesteld op basis van een offerte.

Icon extra-informatie Extra informatie

Registerleraar.nl
Deze opleiding is gevalideerd door www.registerleraar.nl. Dit is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.

Heb je interesse of ben je zo enthousiast geworden dat je je direct wil inschrijven? Neem dan contact met ons op of schrijf je in via de knop ‘direct inschrijven’ rechtsboven op de pagina.