KPZ Onderzoekscentrum
Praktijkgericht onderzoek is niet meer weg te denken in het hoger onderwijs. Ontwikkelingen in het vak en de beroepspraktijk worden erdoor gestimuleerd. Door de zorgvuldige keuze van de onderzoeksthema’s levert de Katholieke Pabo Zwolle een bescheiden, maar betekenisvolle bijdrage aan de kennisontwikkeling.

In de eerste plaats door bij haar studenten en deelnemers een kritisch onderzoekende houding te ontwikkelen, die in onze ogen essentieel is voor de professionele identiteit van de leraar. Daarmee zijn zij in staat om kritisch te reflecteren op de beroepspraktijk en de effectiviteit van het pedagogisch didactisch handelen. In de ‘discours’ met collega’s in de school en in de beroepsgroep verdiept zich het inzicht verder en blijft de professional zich een leven lang ontwikkelen.

In de tweede plaats zorgt de aparte positionering van het KPZ Onderzoekscentrum ervoor dat onderzoek herkenbaar wordt als expliciete opdracht van de hogeschool. Als verbindende schakel tussen theorie en praktijk, tussen opleiding en ontwikkeling, tussen vraag en antwoord, tussen binnen en buiten. Het Onderzoekscentrum heeft naast de formele onderzoeksprogrammering van het lectoraat ook de taak om relevante leervragen van studenten en ontwikkelvragen van scholen te begeleiden. Vanuit deze maatschappelijke relevantie stimuleert zij persoonlijke- en schoolontwikkeling.

In de derde plaats maakt de samenwerking met andere universiteiten, hogescholen en wetenschappers het ‘uitzonderlijke’ geluid van Katholieke Pabo Zwolle krachtiger. In de samenwerking binnen de Educatieve Federatie Interactum helpt het onderzoek van de afzonderlijke hogescholen om elkaars curricula te versterken. In de samenwerking met universiteiten (o.a. UT, Radboud Universiteit en OISE) draagt het lectoraat ‘Reflectie en Retorica’ bij aan de kennisontwikkeling op het terrein van de Nederlandse taal en letterkunde.

Gedragscode onderzoek
In augustus 2010 is de gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo afgesproken. Een gedragscode beschrijft gewenst gedrag van een gespecificeerde groep beoefenaren bij het uitoefenen van een bepaalde taak. Dit gewenste gedrag draagt uiteindelijk bij aan een hogere kwaliteit van het eindproduct. De gedragscode voor praktijkgericht onderzoek beschrijft gewenst gedrag bij het uitvoeren van de ‘taal’ onderzoeken. De gedragscode bestaat uit de volgende vijf regels:

  • Onderzoekers aan het hbo dienen het professionele en maatschappelijke belang.
  • Onderzoekers aan het hbo zijn respectvol.
  • Onderzoekers aan het hbo zijn zorgvuldig.
  • Onderzoekers aan het hbo zijn integer.
  • Onderzoekers aan het hbo verantwoorden hun keuzes en gedrag. 

Op KPZ wordt de gedragscode aan alle onderzoekers uitgereikt en zij moeten schriftelijk beloven dat ze de gedragscode voor praktijkgericht onderzoek zullen naleven. Dit geldt niet alleen voor de lector en voor docent-onderzoekers, maar voor alle onderzoekers. Dus ook voor studenten en voor leraren uit het werkveld die onder auspiciën van KPZ aan onderzoek doen.

Onderzoekers
Het KPZ Onderzoekscentrum wordt geleid door de lector dr. Ietje Pauw. In het Onderzoekscentrum participeren onderzoekers die zowel kennis hebben van de praktijk van het werkveld, van een specifiek domein, namelijk: taal en lezen, rekenen & wiskunde en vernieuwende onderwijsconcepten, als van het wetenschappelijke onderzoeksmetier.