KPZ kenniscentrum

Praktijkgericht onderzoek is niet meer weg te denken in het hoger onderwijs. Ontwikkelingen in het vak en de beroepspraktijk worden erdoor gestimuleerd. Door de zorgvuldige keuze van de onderzoeksthema’s levert Katholieke Pabo Zwolle een bescheiden, maar betekenisvolle bijdrage aan de kennisontwikkeling.

In de eerste plaats door bij haar studenten en deelnemers een kritisch onderzoekende houding te ontwikkelen, die in onze ogen essentieel is voor de professionele identiteit van de leraar. Daarmee zijn zij in staat om kritisch te reflecteren op de beroepspraktijk en de effectiviteit van het pedagogisch didactisch handelen. In de ‘discours’ met collega’s in de school en in de beroepsgroep verdiept zich het inzicht verder en blijft de professional zich een leven lang ontwikkelen.

In de tweede plaats zorgt de aparte positionering van het Kenniscentrum ervoor dat onderzoek herkenbaar wordt als expliciete opdracht van alle opleidingen binnen KPZ. Het Kenniscentrum is de verbindende schakel tussen theorie en praktijk, tussen opleiding en ontwikkeling, tussen vraag en antwoord, tussen binnen de sector Kind en Educatie en buiten deze sector met aanpalende sectoren, zoals kinderopvang, sociaal werk en jeudzorg.

Het Kenniscentrum heeft de taak toe te zien op het niveau van de opleidingen. Dat doet het Kenniscentrum door samen met de opleidingen een doorgaande leerlijn onderzoekend vermogen te ontwikkelen die voldoet aan de eisen van Europese regelgeving, dus zowel aan de Dublindescriptoren als aan de eisen van het European Qualification Frame (vertaald in een Nederlands Kwalificatie Frame, NLQF).

Het Kenniscentrum heeft op dit moment één lectoraat, namelijk het lectoraat Narratieve Professionele Identiteit. KPZ krijgt ook een tweede lectoraat, de besprekingen over de inrichting van dit tweede lectoraat zijn in volle gang. Een lectoraat heeft een eigen onderzoeksprogrammering, een zogenaamd lectoraatsplan. Naast deze formele onderzoeksprogrammering heeft het lectoraat ook de taak om relevante leervragen van studenten en ontwikkelvragen van scholen te begeleiden. Vanuit deze maatschappelijke relevantie stimuleert een lectoraat persoonlijke-, professionele- en schoolontwikkeling.

Ten slotte maakt de samenwerking met andere universiteiten, hogescholen en wetenschappers het ‘uitzonderlijke’ geluid van Katholieke Pabo Zwolle krachtiger. In de samenwerking binnen Radiant Lerarenopleidingen, een federatie van negen zelfstandige hogescholen, helpt het onderzoek van de afzonderlijke hogescholen om elkaars curricula te versterken. In de samenwerking met universiteiten (o.a. RuG en UT) draagt het lectoraat Narratieve Professionele Identiteit bij aan de kennisontwikkeling op het terrein van de ontwikkeling van de professionele identiteit van professionals in het domein Kind en Educatie door verhalen.

Gedragscode onderzoek

In augustus 2010 is de gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo afgesproken, in 2018 is deze code herzien. Een gedragscode beschrijft gewenst gedrag van een gespecificeerde groep beoefenaren bij het uitoefenen van een bepaalde taak. Dit gewenste gedrag draagt uiteindelijk bij aan een hogere kwaliteit van het eindproduct. De gedragscode voor praktijkgericht onderzoek beschrijft gewenst gedrag bij het uitvoeren van de ‘taal’ onderzoeken. De gedragscode bestaat uit de volgende vijf regels:

  • Onderzoekers aan het hbo dienen het professionele en maatschappelijke belang.
  • Onderzoekers aan het hbo zijn respectvol.
  • Onderzoekers aan het hbo zijn zorgvuldig.
  • Onderzoekers aan het hbo zijn integer.
  • Onderzoekers aan het hbo verantwoorden hun keuzes en gedrag.

Op KPZ wordt de gedragscode aan alle onderzoekers uitgereikt en zij moeten schriftelijk beloven dat ze de gedragscode voor praktijkgericht onderzoek zullen naleven. Dit geldt niet alleen voor de lector en voor docent-onderzoekers, maar voor alle onderzoekers. Dus ook voor studenten en voor leraren uit het werkveld die onder auspiciën van KPZ aan onderzoek doen.

Leiding KPZ Kenniscentrum

Het KPZ Kenniscentrum wordt geleid door de lector dr. Ietje Pauw. In het Kenniscentrum participeren onderzoekers die zowel kennis hebben van de praktijk van het werkveld, van een specifiek domein, als van het wetenschappelijke onderzoek.

Publicaties Kenniscentrum 2019

Publicaties Kenniscentrum 2018

Publicaties Kenniscentrum 2017

Publicaties Kenniscentrum 2016

Kenniskring vernieuwende onderwijsconcepten

Profielschets voor een leraar vernieuwend onderwijs
Door maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen gaan steeds meer scholen bewuster nadenken over de vormgeving van het onderwijs. Hoe ziet het onderwijs eruit als we groepsdoorbrekend werken, digitale mogelijkheden inzetten, werken vanuit leer- of ontwikkellijnen, gebruik maken van vakspecialisten in school en kunnen omgaan met een dalend leerlingaantal of lerarentekort? In het studiejaar 2018-2019 heeft de KPZ-kenniskring vernieuwende onderwijsconcepten onderzoek gedaan naar de kenmerken van een leraar die werkt in een vernieuwende onderwijsconcept. In deze kenniskring werken professionals (leraren en schoolleiders) van samenwerkende schoolbesturen  en docenten van KPZ samen. Om het profiel te schetsen hebben we gebruik gemaakt van zowel literaire als levende bronnen, die we gecategoriseerd hebben in vijf thema’s. Een leraar die werkt in een vernieuwend onderwijsconcept profileert zich doordat hij:  de ontwikkeling van het kind voortdurend beschouwt als vetrekpunt voor zijn handelen, een teamplayer is, flexibel kan handelen, een nieuwsgierige en leren de professional is en lef heeft.