KPZ kenniscentrum

Praktijkgericht onderzoek is niet meer weg te denken in het hoger onderwijs. Ontwikkelingen in het vak en de beroepspraktijk worden erdoor gestimuleerd. Door de zorgvuldige keuze van de onderzoeksthema’s levert Katholieke Pabo Zwolle een bescheiden, maar betekenisvolle bijdrage aan de kennisontwikkeling.

In de eerste plaats door bij haar studenten en deelnemers een kritisch onderzoekende houding te ontwikkelen, die in onze ogen essentieel is voor de professionele identiteit van de leraar. Daarmee zijn zij in staat om kritisch te reflecteren op de beroepspraktijk en de effectiviteit van het pedagogisch didactisch handelen. In de ‘discours’ met collega’s in de school en in de beroepsgroep verdiept zich het inzicht verder en blijft de professional zich een leven lang ontwikkelen.

In de tweede plaats zorgt de aparte positionering van het Kenniscentrum ervoor dat onderzoek herkenbaar wordt als expliciete opdracht van alle opleidingen binnen KPZ. Het Kenniscentrum is de verbindende schakel tussen theorie en praktijk, tussen opleiding en ontwikkeling, tussen vraag en antwoord, tussen binnen de sector Kind en Educatie en buiten deze sector met aanpalende sectoren, zoals kinderopvang, sociaal werk en jeudzorg.

Het Kenniscentrum heeft de taak toe te zien op het niveau van de opleidingen. Dat doet het Kenniscentrum door samen met de opleidingen een doorgaande leerlijn onderzoekend vermogen te ontwikkelen die voldoet aan de eisen van Europese regelgeving, dus zowel aan de Dublindescriptoren als aan de eisen van het European Qualification Frame (vertaald in een Nederlands Kwalificatie Frame, NLQF).

Het Kenniscentrum heeft op dit moment één lectoraat, namelijk het lectoraat Narratieve Professionele Identiteit. KPZ krijgt ook een tweede lectoraat, de besprekingen over de inrichting van dit tweede lectoraat zijn in volle gang. Een lectoraat heeft een eigen onderzoeksprogrammering, een zogenaamd lectoraatsplan. Naast deze formele onderzoeksprogrammering heeft het lectoraat ook de taak om relevante leervragen van studenten en ontwikkelvragen van scholen te begeleiden. Vanuit deze maatschappelijke relevantie stimuleert een lectoraat persoonlijke-, professionele- en schoolontwikkeling.

Ten slotte maakt de samenwerking met andere universiteiten, hogescholen en wetenschappers het ‘uitzonderlijke’ geluid van Katholieke Pabo Zwolle krachtiger. In de samenwerking binnen Radiant Lerarenopleidingen, een federatie van negen zelfstandige hogescholen, helpt het onderzoek van de afzonderlijke hogescholen om elkaars curricula te versterken. In de samenwerking met universiteiten (o.a. RuG en UT) draagt het lectoraat Narratieve Professionele Identiteit bij aan de kennisontwikkeling op het terrein van de ontwikkeling van de professionele identiteit van professionals in het domein Kind en Educatie door verhalen.

Gedragscode onderzoek

In augustus 2010 is de gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo afgesproken, in 2018 is deze code herzien. Een gedragscode beschrijft gewenst gedrag van een gespecificeerde groep beoefenaren bij het uitoefenen van een bepaalde taak. Dit gewenste gedrag draagt uiteindelijk bij aan een hogere kwaliteit van het eindproduct. De gedragscode voor praktijkgericht onderzoek beschrijft gewenst gedrag bij het uitvoeren van de ‘taal’ onderzoeken. De gedragscode bestaat uit de volgende vijf regels:

  • Onderzoekers aan het hbo dienen het professionele en maatschappelijke belang.
  • Onderzoekers aan het hbo zijn respectvol.
  • Onderzoekers aan het hbo zijn zorgvuldig.
  • Onderzoekers aan het hbo zijn integer.
  • Onderzoekers aan het hbo verantwoorden hun keuzes en gedrag.

Op KPZ wordt de gedragscode aan alle onderzoekers uitgereikt en zij moeten schriftelijk beloven dat ze de gedragscode voor praktijkgericht onderzoek zullen naleven. Dit geldt niet alleen voor de lector en voor docent-onderzoekers, maar voor alle onderzoekers. Dus ook voor studenten en voor leraren uit het werkveld die onder auspiciën van KPZ aan onderzoek doen.

Leiding KPZ Kenniscentrum

Het KPZ Kenniscentrum wordt geleid door de lector dr. Ietje Pauw. In het Kenniscentrum participeren onderzoekers die zowel kennis hebben van de praktijk van het werkveld, van een specifiek domein, als van het wetenschappelijke onderzoek.

Publicaties Kenniscentrum 2017

Bouwhuis, B., & Pauw, I. (2017). Kom maar met gedichten en verhalen. Creatief schrijven op de​​basisschool. Zwolle: KPZ.

Bouwhuis, B., & Pauw, I. (2017). Kom maar met gedichten en verhalen. Veerkracht, 17(3), 30-32.

Geerdink, G., & Pauw, I. (eds.). (2017). Inhoud en vakdidactiek op de lerarenopleidingen. Katern 3. Kennisbasis Lerarenopleiders. Breda: VELON.

Geerdink, G., & Pauw, I. (2017). Inhoud en vakdidactiek op de lerarenopleiding. Hoofdstuk 1. Ter inleiding. G. Geerdink, & I. Pauw. Inhoud en vakdidactiek op de lerarenopleidingen. Katern 3. Kennisbasis Lerarenopleiders. (pp. 11-26). Breda: VELON.

Gemmink, M., Fokkens-Bruinsma, M., Pauw, I., & Van Veen, K. (2017, August). Pedagogical actions under pressure? Primary school teachers’ perceptions of their pedagogical actions. EARLI. Geraadpleegd op: http://www.uta.fi/edu/en/Earli2017/index.html

Geerdink, G.M.T., Van Katwijk, L., Timmermans, M. Van den Berg, N., Onstenk, J.H.A.M., Koster, B., Pauw, I., Hennissen, P., Geldens, J., Ros, A., & Snoek, M. (2017, maart). Van focus en massa naar ‘verbreding en verbinding’. De rol van lectoraten in de onderwijspraktijk. VELON. Geraadpleegd op http://www.lerarenopleider.nl/velon/event/congres-voor-lerarenopleiders-2017/

Groothengel, M. (2017). Van student tot leesbevorderaar. Nederlandse kinderen zijn gemiddeld goede lezers. Veerkracht 14(2), 16-19.

Jongstra, W., Pauw, I., McKenney, S., & Harrewijn, P. (2017, juni). Ontwerpgericht onderzoek in de hbo-masteropleiding: zelf percepties van studenten inzake hun competenties voor ontwerp gericht onderzoek. ORD. Geraadpleegd op: https://www.uantwerpen.be/nl/congressen/ord2017/

Jongstra, W., Pauw, I., Herfst, N., & Renirie, D. (2017). Alumnibundel 2017. Zwolle: True communications.

Pauw, I., & Jongstra, W. (2017, April). We shall overcome! The struggle of student teachers in their classroom stories. Paper presented at the NAMED Conference. Geraadpleegd op: https://named2017conference.com

Pauw, I., & Jongstra, W. (2017, August). Stories of student teachers about their practice: a learning tool for teacher educators. EARLI Finland. Geraadpleegd op: http://www.uta.fi/edu/en/Earli2017/index.html

Pauw, I., Van Lint, P., Gemmink, M., Jongstra, W., & Pillen, M. (2017). Een leraar als geen ander. Ontwikkeling van professionele identiteit van leraren door verhalen. Antwerpen: Garant.

Pillen, M., Meijer, P. C., & Beijaard, D. (2016). Ontwikkeling van professionele identiteit. In D. Beijaard (ed.), Weten wat werkt. Onderwijsonderzoek vertaald voor lerarenopleiders. (pp. 36-35). Meppel: Ten Brink.

Pillen, M., Hans, L., & Van der Klaauw, E. (2017). Onderzoeksverslag afstuderen VT4. Onderzoek naar​de meerwaarde van de afstudeerpilot ten opzichte van het reguliere afstudeertraject​​ 2016/2017. Zwolle: KPZ.

Reiling, I. (2017). Youth literature curricula at teacher training colleges in the Netherlands. (masterthesis). University of Twente, Enschede.

Publicaties Kenniscentrum 2018

Bruins, B., Bouwhuis, B., & Pauw, I. (2018). ‘Het verhaal is aan de korte kant er mag wel meer verhaal in zitten’: Schriftelijke feedback door leraren en eerstejaars pabostudenten op verhalen van bovenbouwleerlingen. In A. Mottart, & S. Vanhooren (red.). Tweeëndertigste  Conferentie Onderwijs Nederlands, Brussel 16 en 17 november (pp.  37-41). Gent: Skribis.

Gemmink, M.M., Fokkens-Bruinsma, M., Pauw, I., & Van Veen, K. (2018). Pedagogisch opleiden voor een complexe beroepspraktijk. Round tabel. Velon Congres, Roermond, 12-13 maart 2018. Opgehaald van http://www.lerarenopleider.nl/velon/wp-content/uploads/2018/03/VELON-2018-Abstractboek.pdf

Gemmink, M.M., Fokkens-Bruinsma, M., Pauw, I., & Van Veen, K. (2018). How contextual factors influence teachers’ pedagogical actions. Poster presentation, EARLI SIG 11 Conference Kristiansand, June 2018.

Gemmink, M.M., Fokkens-Bruinsma, M., Pauw, I., & Van Veen, K. (2018). Strengthening teachers’ pedagogical actions in teacher education. Round table, EARLI SIG 11 Conference Kristiansand, June 2018.

Hans, L. (2018). De creatieve sprong in de ontwerpfase van ontwerpgericht onderzoek (Masterthesis). Zwolle: Katholieke Pabo Zwolle.

Harrewijn, P., Hans, L., & Van der Klaauw, E.  (2018). Juniordocenten op Katholieke Pabo Zwolle als cross-over tussen dagelijkse onderwijspraktijk en lerarenopleiding. Velon Congres, Roermond, 12-13 maart 2018. Opgehaald van http://www.lerarenopleider/wp-content/uploads/2018/03/VELON-2018-Abstractboek.pdf

Hendrikse, P. (2018a). De (on)mogelijkheden rondom evoluerende interactie op basis van variaties van een wiskundeopdracht. Round table, ORD, Nijmegen, Juni 2018.

Hendrikse, P. (2018b). Quality of 1st year preservice teachers’ selection of tasks, intended as a base for interaction. Poster, PME Conference, Sweden, July 2018.

Hendrikse, P. (2018c). Kwaliteit van geselecteerde opdrachten bedoeld als vertrekpunt voor een leergesprek, door eerstejaarsstudenten pabo. Poster, Onderwijs meets onderzoek, 11 oktober, Utrecht.

Hendrikse, P. & Beekman, A. (2018). Haal ik de kennisbasistoets rekenen-wiskunde? Volgens Bartjens, 38(1), 48-56.

Hendrikse, P., Tappel, A., Oldenbeuving, P., & Boezelman, D. (2018). Samen werken aan Sallands schoolsucces. Onderzoek overgang PO-VO. Raalte: KPZ, Carmel College Salland, mijnplein.

Jongstra, W., & Looijenga, A. (2018). Nieuw Leiderschap in het domein Kind en Educatie. In W. Jongstra, I. Pauw, & N. Herfst, & D. Renirie (Eds.), Vierslagleren; de kracht van nieuw leiderschap in de regio (pp. 8-13). Zwolle: Katholieke Pabo Zwolle.

Jongstra, W., Pauw, I. & Herfst, N., & Renirie, D. (Eds.). (2018). Vierslagleren: De kracht van nieuw leiderschap in de regio. Zwolle: Katholieke Pabo Zwolle.

Jongstra, W., Reiling, I., & Pauw, I. (2018). Gemeenschappelijke schatten die doen schitteren. Hoe wordt jeugdliteratuur benut op de pabo’s? Veerkracht, 15/2, 10-15.

Meijlof, I. (2018). Reflective Dialogue in Professional Learning Communities. (Master Thesis). Master Educational Sciences and Technologies, University of Twente.

Peltenburg, M., Castelijns, J., Geldens, J., & Jongstra, W. (2018). Teacher leaders strijden voor zichtbaarheid: De ervaring van de rol van teacher leader. De Nieuwe Meso, 1, 44-50.

Pauw, I. (2018a). (W)elke leraar leest dit?! De missie van Pedro de Bruyckere: wapen je tegen onzin in het onderwijs. Veerkracht, 15(2), 22-24.

Pauw, I. (2018b). Framing the teacher: How stories reveal professional identity of the student teacher. Symposium, 9th Conference Narrative Matters 2018. The ABC’s of Narrative, University of Twente, 2-5 July 2018.

Pauw, I., Gemmink, M., Jongstra, W., Pillen, M., & Harrewijn, P. (2018). Hoe frame je als leraar je professionele identiteit? Velon Congres, Roermond, 12-13 maart 2018. Opgehaald van http://www.lerarenopleider.nl/velon/wp-content/uploads/2018/03/VELON-2018-Abstractboek.pdf

Pauw, I., Jongstra, W., & McKenney, S. (2018). Ontwerpgericht onderzoek op de lerarenopleiding. In F. Boei, & M. Willemse (Eds.), Onderzoek in de lerarenopleiding. Kennisbasis van Lerarenopleiders. Katern 5 (pp. 119-130). Breda: Velon.

Pauw, I., Jongstra, W., Pillen, M., & Harrewijn, P. (2018). Framing the narrative professional identity of the teacher. Workshop, 9th Conference Narrative Matters 2018. The ABC’s of Narrative, University of Twente, 2-5 July 2018.

Van den Ende, H., & Jongstra, W. (2018). Begrijpend lezen is begrijpend leven; over de kracht van jeugdliteratuur. Lezing op 17 oktober 2018 in Dalfsen voor netwerk leescoördinatoren Ommen en omgeving. Opgehaald van: https://www.kpz.nl/kenniscentrum-onderzoek-naar-leesonderwijs/

Van der Klaauw, E. (2018). De begeleiding van peerfeedback: Collectief ontwerpgericht onderzoek naar het begeleiden van peerfeedback bij studenten (Masterthesis). Zwolle: Katholieke Pabo Zwolle.

Van Heerde, J., Kroonen, A., Deuzeman, T., Looijenga, A., & Jongstra, W. (2018). Get Inspired! Verslag van de VOG onderwijsconferentie. Veerkracht, 15(2), 26-29.

Wassink, H., &  Jongstra, W. (2018). Leidinggeven aan innovatie: wie neemt het voortouw? In B. van den Berg, B. Koster, M. Leijgraaf (Eds.). Hart voor Leren en Vernieuwen; tien jaar Master Leren en Innoveren in Utrecht (pp. 76-79). Utrecht: Radiant Lerarenopleidingen.